Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR  7 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 23 marca  2004  r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rzeczyca liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz.U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego  ( Dz.U. Nr  25, poz. 219)  zarządzam co następuje:

§ 1.  Wyznacza się na obszarze Gminy Rzeczyca miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach informacyjnych  Urzędu Gminy w Rzeczycy i tablicach sołectw Gminy Rzeczyca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                               mgr inż. Marek Pałasz

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 23 marca 2004 r.

Wykaz miejsc na terenie Gminy Rzeczyca przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
Lp. Nazwa miejscowości Miejsce wyznaczone do umieszczania
obwieszczeń urzędowych i plakatów komitetów
wyborczych
1. Bartoszówka Tablica Informacyjna Sołectwa Bartoszówka
2. Bobrowiec Tablica Informacyjna Sołectwa Bobrowiec
3. Brzeg Tablica Informacyjna Sołectwa Brzeg
4. Brzozów Tablica Informacyjna Sołectwa Brzozów
5. Glina Tablica Informacyjna Sołectwa Glina
6. Grotowice Tablica Informacyjna Sołectwa Grotowice
7. Gustawów Tablica Informacyjna Sołectwa Gustawów
8. Jeziorzec Tablica Informacyjna Sołectwa Jeziorzec
9. Kanice Tablica Informacyjna Sołectwa Kanice
10. Kawęczyn Tablica Informacyjna Sołectwa Kawęczyn
11. Lubocz Tablica Informacyjna Sołectwa Lubocz
12. Łęg Tablica Informacyjna Sołectwa Łęg
13. Roszkowa Wola Tablica Informacyjna Sołectwa Roszkowa Wola
14. Rzeczyca -Tablica Informacyjna Sołectwa Rzeczyca –
ul. Ks.J.Kitowicza
-Tablica Informacyjna Sołectwa Rzeczyca Nowa –
ul. Lipowa
-Tablica Informacyjna Urzędu Gminy w Rzeczycy
– ul. Prez.Ig. Mościckiego
15. Sadykierz Tablica Informacyjna Sołectwa Sadykierz
16. Wiechnowice Tablica Informacyjna Sołectwa Wiechnowice
17. Zawady Tablica Informacyjna Sołectwa Zawady
Łączna liczba wyznaczonych miejsc: 19

ZARZĄDZENIE  Nr 6/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozadania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2003 rok i przedożenia sprawozdania Radzie Gminy Rzeczyca

                                Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 126 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 )

 

                                                        z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2003 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

Postanawia się przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 Radzie Gminy Rzeczyca.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                   mgr inż. Marek Pałasz

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2004_03_23_Plan_wydatk_w_o_wiatowych_jednostek_bud_etowych.pdf)Zarządzenie nr 5/2004 Wójta Gminy Rzeczyca - Plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych Radosław Bernaciak34 kB4962004-03-25 15:25
Pobierz plik (2004_03_23_Przychody_i_wydatki_GFO_iGW.pdf)Zarządzenie nr 5/2004 Wójta Gminy Rzeczyca - Przychody i wydatki GFOŚiGW Radosław Bernaciak23 kB4992004-03-25 15:25
Pobierz plik (2004_03_23_Przychody_i_wydatki__rodk_w_specjalnych.pdf)Zarządzenie nr 5/2004 Wójta Gminy Rzeczyca - Przychody i wydatki środków specjalnych Radosław Bernaciak25 kB4892004-03-25 15:25
Pobierz plik (2004_03_23_Za__cznik_nr_1.pdf)Zarządzenie nr 5/2004 Wójta Gminy Rzeczyca - Załącznik nr 1 Radosław Bernaciak34 kB5362004-03-25 15:25
Pobierz plik (2004_03_23_Za__cznik_nr_2.pdf)Zarządzenie nr 5/2004 Wójta Gminy Rzeczyca - Załącznik nr 2 Radosław Bernaciak46 kB5472004-03-25 15:25
Pobierz plik (2004_03_23_Za__cznik_nr_3.pdf)Zarządzenie nr 5/2004 Wójta Gminy Rzeczyca - Załącznik nr 3 Radosław Bernaciak31 kB4932004-03-25 15:25

ZARZĄDZENIE  Nr 5/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia układu wykonawczego

budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 rok

                                Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 126 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 )

 

                                                        z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

§ 1.

Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 rok, uchwalonego uchwałą Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 rok w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 rok w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  4.

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§   5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 r.

 

                                                                   mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  4 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 16 stycznia  2004  r.

w sprawie ustalenia składu osobowego  Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania dokumentacji przetargowej i przeprowadzenia przetargów na realizację zadań współfiansowanych z funduszy  Unii Eurejskiej 

w ramach programu SAPARD       

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       ( T.J. Dz.U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

 § 1.

Ustala się następujący skład osobowy  Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania dokumentacji przetargowej i przeprowadzenia przetargów na realizację zadań: 

„ Przebudowa drogi gminnej  Sadykierz-Ameryka”

„ Przebudowa drogi gminnej w Rzeczycy ul. Długa”                                           współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD:

1)Kosiacka Stanisława                  – Przewodnicząca Komisji

2)Woźniak Monika                       - Sekretarz Komisji

3)Szczur Magdalena                     – Członek Komisji

4)Jaworski Radosław                    – Członek Komisji

5)Kołodziejczyk Barbara               – Członek Komisji

§ 2.

Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:

1)    Przygotowanie dokumentacji przetargowej i przedłożenie jej do zatwierdzenia

2)    Przeprowadzenie procedury przetargowej i dokonanie oceny ofert.

3)    Sporządzenie  raportu z Przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia.

 § 3.

Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Podręcznik procedur zawierania umów na wykonanie robót współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                               mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR    3 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  16  stycznia 2004 roku

 w sprawie złożenia wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy

w Tomaszowie Mazowieckim o organizację robót publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz  art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu  i przeciwdziałaniu bezrobociu (T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966  ) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowanie rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 189,  z 1997 r. Nr 25, poz. 134, z 1998 r. Nr 166, poz. 1242, z 1999 r. Nr 111, poz. 1307, z 2000 r. Nr 44, poz. 514, z 2001 r. Nr 145, poz. 1634)  Wójt Gminy Rzeczyca zarządza , co następuje :

 § 1.

1. Uznaje się za zasadne złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. o organizowanie robót publicznych na terenie Gminy Rzeczyca do zadania inwestycyjnego wymienionego w ust. 2.

2. Zadanie inwestycyjne dotyczy - Budowy odcinka wodociągu Rzeczyca-Sadykierz i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody  w Sadykierzu.

                                                               § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 2/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Sadyki

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.Dz.U. z 2001 r. Nr 42, , poz. 1591, z 2002 r Nr23, poz. 220, Nr 62, poz.559, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowania wspólnot gruntowych (Dz.U.Nr 28, poz.169, z 1982 r. Nr11, poz.80, z 1990 r. Nr 34, poz.198, z 1995 r. Nr 141, poz.692, z 1998 Nr 106, poz.668, z 2000 r Nr 120, poz.1268, z 2002 r. Nr 113, poz.984) Wójt Gminy Rzeczyca zarządza, co następuje:

 §1.

Zatwierdzam Statut Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Sadykierz uchwalony Uchwałą Nr 2/2003 r. z dnia 20 listopada 2003 r ogólnego zebrania członków Spółki, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwie wsi Sadykierz.

 

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  Nr 1/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

  z dnia 08 stycznia 2004 r.

w sprawie powołania Kapituły do wyłonienia

zwycięzcy w Konkursie „Przedsiębiorca Roku Gminy Rzeczyca”

                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984, 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)

 

z a r z ą d z a m   c o    n a s t ę p u j e :

§ 1

           Powołuję w skład Kapituły Konkursu „Przedsiębiorca Roku Gminy Rzeczyca” następujące osoby:

1.    mgr Andrzej Gwizdoń - Przewodniczący  - Przewodniczący Kapituły Rady Gminy

2.   mgr Jolanta Ochota - Sekretarz Gminy - Z-ca Przewodniczącego Kapituły

3.    Hanna Zdanowska  - Dyrektor Łódzkiej Izby  - Członek Kapituły Przemysłowo Handlowej       

4. Antoni Socha  - Dyrektor Gminnego - Członek Kapituły Ośrodka Kultury

5. Magdalena Szczur - Inspektor Urzędu Gminy - Sekretarz Kapituły

                                                                                 § 2

            Zakres zadań Kapituły określony jest w Regulaminie Konkursu ustalonym zarządzeniem Nr 2/2003 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 08 stycznia 2003 r.

                                                                                  §3

            Traci moc Zarządzenie Nr 4/2003 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 08 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Kapituły zwycięzcy w konkursie „Przedsiębiorca Roku Gminy Rzeczyca”.

 

§ 4

            Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                 mgr inż. Marek Pałasz

Podkategorie