2006

ZARZĄDZENIE NR  55/2006

                                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz ulic gminnych na terenie Gminy Rzeczyca w okresie zimy 2006/2007

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r.  Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  poz. 1337) zarządza się co następuje: 

            § 1. 1. Zatwierdzić Harmonogram zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Rzeczyca w okresie zimy 2006/2007

             2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia              

            § 2. Jednostkami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zimowego utrzymania   dróg gminnych są:

1)      Urząd Gminy w Rzeczycy – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,

2)       Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy,

3)       Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeczycy, Sadykierzu i Luboczy.

§ 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                 mgr inż. Marek Pałasz

  ZARZĄDZENIE NR 38/2006

                                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 29 września 2006  r.

w sprawie nadania imienia obiektowi sportowemu 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządza się co następuje: 

§ 1. Nadaję obiektowi sportowemu – Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej przy PSP  i Gimnazjum w Rzeczycy imię Polskich Olimpijczyków .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 50/2006

                                                         WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Konwentu  Wójta Gminy Rzeczyca

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.   z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządza się co następuje :

§ 1. W zarządzeniu Nr 1/2002 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Konwentu Wójta Gminy Rzeczyca wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. W skład Konwentu wchodzą:

1)      Przewodniczący Rady Gminy

2)      Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3)      Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych

4)      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5)      Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych

6)      Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

7)      Sekretarz Gminy

8)      Skarbnik Gminy

9)      Samodzielne Stanowisko ds. obsługi organów gminy, oświaty, kultury i zdrowia

10)  Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju i Zamówień Publicznych

11)  Reprezentant mieszkańców Gminy Rzeczyca wyłoniony zgodnie z  § 41.”

2)      § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Zadaniem Konwentu jest opiniowanie porządku obrad Sesji Rady Gminy Rzeczyca, aktów normatywnych, decyzji oraz zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych do konsultacji Przez Wójta Gminy.”

3) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

     „ 5. Obsługę kancelaryjną Konwentu zapewnia Stanowisko ds. kancelaryjno-organizacyjnych.”

4) dodaje się § 41 o treści:

„ § 41. 1. Reprezentant mieszkańców Gminy Rzeczyca, o którym mowa w § 2 pkt.11 powoływany jest przez Wójta Gminy spośród osób zgłoszonych przez członków Konwentu z zastrzeżeniem  ust. 2.

2. Reprezentantem mieszkańców nie może być osoba będąca radnym Rady Gminy Rzeczyca i pracownikiem Urzędu Gminy w Rzeczycy .”

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 03 lutego 2003 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr1/2002 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Konwentu Wójta Gminy Rzeczyca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 50/2006

                                                         WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Konwentu  Wójta Gminy Rzeczyca

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.                   z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,                                           Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządza się co następuje :

 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 1/2002 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Konwentu Wójta Gminy Rzeczyca wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. W skład Konwentu wchodzą:

1)      Przewodniczący Rady Gminy

2)      Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3)      Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych

4)      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5)      Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych

6)      Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

7)      Sekretarz Gminy

8)      Skarbnik Gminy

9)      Samodzielne Stanowisko ds. obsługi organów gminy, oświaty, kultury i zdrowia

10)  Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju i Zamówień Publicznych

11)  Reprezentant mieszkańców Gminy Rzeczyca wyłoniony zgodnie z  § 41.”

2)      § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Zadaniem Konwentu jest opiniowanie porządku obrad Sesji Rady Gminy Rzeczyca, aktów normatywnych, decyzji oraz zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych do konsultacji Przez Wójta Gminy.”

3) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

     „ 5. Obsługę kancelaryjną Konwentu zapewnia Stanowisko ds. kancelaryjno-organizacyjnych.”

4) dodaje się § 41 o treści:

„ § 41. 1. Reprezentant mieszkańców Gminy Rzeczyca, o którym mowa w § 2 pkt.11 powoływany jest przez Wójta Gminy spośród osób zgłoszonych przez członków Konwentu                  z zastrzeżeniem  ust. 2.

2. Reprezentantem mieszkańców nie może być osoba będąca radnym Rady Gminy Rzeczyca           i pracownikiem Urzędu Gminy w Rzeczycy .”

 

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 03 lutego 2003 r.          w sprawie zmiany Zarządzenia Nr1/2002 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Konwentu Wójta Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

          ZARZĄDZENIE NR 49/2006

                                                         WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 21listopada 2006  r.

w sprawie  umorzenia należności z tytułu stałej opłaty za pobór wody oraz opłat za odbiór  i składowanie odpadów komunalnych 

 Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 )  oraz uchwały Nr XV/115/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody gminy Rzeczyca , do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 105, poz. 938) zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Postanawia się umorzyć na wniosek Pani  ...........* kwotę 96,59 zł wierzytelności z tytułu stałej opłaty za pobór wody oraz opłat za odbiór i składowanie odpadów komunalnych oraz należne odsetki w wysokości 16,74 zł.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych  w Rzeczycy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

_____________

* ochrona danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR 48/2006

                                                         WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 21 listopada 2006  r.

w sprawie  umorzenia należności z tytułu opłat za pobór wody z wodociągu gminnego

 Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 )  oraz uchwały Nr XV/115/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody gminy Rzeczyca , do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 105, poz. 938) zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Postanawia się umorzyć na wniosek Pana ................* zam. Bobrowiec 50,   gm. Rzeczyca  kwotę 202,58 zł wierzytelności z tytułu poboru wody za III kwartał 2004 r.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

_______________________

* ochrona danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR 47/2006

                                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 21 listopada 2006  r.

w sprawie  umorzenia należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

 Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)  oraz uchwały Nr XV/115/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody gminy Rzeczyca , do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 105, poz. 938)   zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Postanawia się umorzyć z urzędu kwotę 70,00 zł wierzytelności z tytułu najmu lokalu przez Pana ..............* zam. Lubocz 3 oraz należne odsetki w wysokości 76,37 zł.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

 ________________________

* Ochrona danych osobowych

 

     ZARZĄDZENIE NR 20/2006

                                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 30 czerwca 2006  r.

 

w sprawie  wytypowania przedstawiciela Gminy Rzeczyca na członka Rady Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego

 

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) )  oraz uchwały Nr XI/45/99 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 17 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia Gminy Rzeczyca do Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego zarządzam co następuje :

 

 

§ 1. Postanawia się wytypować jako przedstawiciela Gminy Rzeczyca na członka Rady Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego – Pana Jana Kuśmierka .

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 11/2006

          WÓJTA GMINY RZECZYCA

               z dnia 14 kwietnia 2006 r.

zmieniające  Zarządzenie Nr 48/2005  w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) ) oraz uchwały Nr XVI/6/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 stycznia 2000 r.  w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje : 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 48/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca  załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy  i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        mgr inż. Marek Pałasz

 

 Załącznik
do Zarządzenia Nr 11/2006
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 14 kwietnia 2006 r
Lp. Określenie nieruchomości Powierzchnia
uŜytkowa
Stawka za
1m2
Stawka
za 1 miesiąc
w zł. ( netto)
1. Apteka – Rzeczyca ul.
Tomaszowska 2 81 6,96 564,00
2. Urząd Poczty- Rzeczyca ul.
Tomaszowska 2 84 14,50 1.218,00
3. Centrala Telefoniczna-
Rzeczyca ul. Tomaszowska 2 19 14,00 266,00
4 Sklep w Zawadach 33 8,18 270,00
5. Sklep w Brzozowie 36 8,17 294,00
6. Gabinet Stomatologiczny w
Rzeczycy- ul. Prez. Ig.
Mościckiego 9
25 10,52 263,00
7. Sklep w Kawęczynie 52,88 1,89 100,00
8. Sklep w Jeziorcu 31,80 4,40 140,00
9. Ośrodek Zdrowia w Rzeczycy –
ul. Ks. J. Kitowicza
154,7 3,05 472,00
10. Ośrodek Zdrowia w Rzeczycy –
ul. Ks. J. Kitowicza -
gabinet okulistyczny
9,87 6,38 63,00
11. Garaż przy budynku Ośrodka
Zdrowia w Rzeczycy – ul. Ks.
J. Kitowicza
84,00
12. Sklep w Roszkowej Woli 34,5 7,00 241,50

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2006_09_28_Za__cznik_do_Zarz_dzenia_Nr_12_2006.pdf)Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 28 września 2006 roku Załącznik do Zarządzenia Radosław Bernaciak42 kB4772006-12-22 09:15

Zarządzenie Nr 12/2006

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 28 września 2006 roku

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla realizacji Projektu „Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Rzeczyca” oraz procedur wewnętrznej kontroli finansowej

Na podstawie art. 4 i 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694,
z 2003 r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155 z 2005 r. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252) oraz Zrządzenia Nr 4/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i Zarządzenia Nr 8/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji
i przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rzeczycy (zasady ewidencji wykorzystania funduszy pomocowych) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Do obsługi projektu „Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Rzeczyca” realizowanego w ramach Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie, Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Programu ZPORR 2004 - 2006 wprowadza się na czas realizacji projektu obowiązek prowadzenia przez Realizatora Projektu oddzielnej księgi rachunkowej w oparciu o plan kont analitycznych stanowiących Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Podstawą dokonywania zapisów w ewidencji księgowej jest umowa
Nr Z/2.10/II/2.3/3-21/06/U/17/06 zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi
a Gminą Rzeczyca na dofinansowanie Projektu „Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Rzeczyca”

§ 3. W celu zabezpieczenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej Projektu „Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Rzeczyca” stosuje się zasady z Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych
w Urzędzie Gminy Rzeczyca wprowadzony Zarządzeniem Nr 23/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 46/2006

Wójta Gminy Rzeczyca

                        z dnia 21 listopada 2006 roku


 


w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, 3, 3a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.),uchwały Nr XXXVIII/ 257/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 02 marca 2006r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca” oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz.U. z 2006r. Nr 5 poz. 33) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się

o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczyca

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane w art.8 ust. 1, 1a ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008) i

potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszym zarządzaniu oraz dokonać

opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg obowiązującej stawki;

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości stosowanej do oferowanych usług,

oraz umożliwiające bezpyłowe odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń

przeznaczonych do ich zbierania z terenu Gminy Rzeczyca, zgodnie z obowiązującą

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z częstotliwością określoną w

aktach prawa miejscowego- ( Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Rzeczyca),

 

3)posiadać sprawne środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego

odbioru odpadów zebranych selektywnie, zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach wg. następującego rodzaju:

a) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

b) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

c) worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

d) kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych

4) posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym

osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji , gdy

selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu

wystarczającym,

5) zorganizowanie i wprowadzanie dla swoich klientów , systemu zbiórki:

a) surowców wtórnych( szkło, makulatura, PET,złom)

b) biodegradowalnych

c) niebezpiecznych

d) elektronicznych i elektrycznych

e) wielkogabarytowych

6) posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetwarzania

lub unieszkodliwiania,

7) prowadzenie ewidencji zawartych umów, która winna zawierać adres właściciela

nieruchomości, harmonogram wywozu, nr umowy oraz ilość i rodzaj zbieranych odpadów

komunalnych wg kodów zgodnych z klasyfikacją odpadów jak w Rozporządzeniu

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr

112 poz. 1206)

8) prowadzenie ewidencji kart odpadów powstałych w wyniku prowadzonej selektywnej

zbiorki odpadów, która winna zawierać:

a) datę i miejsce odbioru zgromadzonych odpadów,

b) rodzaje odebranych odpadów i ich ilość,

c) pokwitowanie z miejsca przekazania zebranych odpadów.

9) prowadzić w systemie informatycznym ewidencję odpadów zebranych selektywnie

i przekazywać Wójtowi Gminy Rzeczyca informację wymagane stosownymi przepisami,

oraz wykaz zawartych umów na świadczenie w/w usług,

10) posiadać zaplecze techniczno- biurowe oraz bazę transportową.

 

2. Przedsiębiorca o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest – uwzględniać zapisy zawarte

w wojewódzkim, oraz gminnym programie gospodarki odpadami do unieszkodliwiania

odpadów komunalnych poprzez :

1) składowanie odpadów komunalnych nie podlegających selekcji na Gminnym Składowisku Odpadów Stałych w Roszkowej Woli,

2) przekazywanie wyselekcjonowanych strumieni odpadów upoważnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania.

3.Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać poparte odpowiednimi dokumentami

którymi są:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) potwierdzenie posiadania środków o których mowa w ust. 1

3) umowa na odbieranie wyselekcjonowanych odpadów do dalszego przetworzenia lub

unieszkodliwienia,

3) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością , na której znajduje się zaplecze

techniczno- biurowe.

§ 2

 

1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące

wymagania:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane w art.8 ust. 1, 1a ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań

zawartych w niniejszym zarządzaniu oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i

załączników wg obowiązującej stawki;

2) posiadać zaplecze techniczno biurowe w postaci biura oraz bazy transportowej wraz

z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej,

3) posiadać sprzęt samochodowy umożliwiający opróżnianie zbiorników bezodpływowych ,

zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r.

Nr 193, poz. 1617)

4) specjalistyczne pojazdy przeznaczone do opróżniania bezodpływowych zbiorników

winny być :

- trwale oznakowane nazwą firmy i jej siedzibą,

- zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu

transportowanych nieczystości ciekłych,

5) dokonywać zrzutu nieczystości ciekłych do Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w

Bartoszówce Gmina Rzeczyca.

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami

którymi w szczególności są:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) potwierdzenie posiadania środków o których mowa w ust.1 pkt. 2, w tym kserokopie

dowodów rejestracyjnych, którymi będą świadczone usługi asenizacyjne.

3) umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rzeczycy – zakładem budżetowym Gminy

Rzeczyca – Zarządcą Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Bartoszówce

4) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością , na której znajduje się zaplecze

techniczno- biurowe.

3. Określa się następujące zabiegi sanitarne :

1) pojazdy służące do odbioru nieczystości ciekłych podlegają obowiązkowemu myciu

i odkażaniu. Zewnętrzne mycie pojazdów musi się odbywać po zakończeniu każdego

dnia ich użytkowania, a wewnętrzne raz w tygodniu.

2) mycie i dezynfekcja pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów komunalnych

winno być wykonywane codziennie po zakończeniu pracy w miejscu do tego

przeznaczonym – ( baza przedsiębiorcy lub teren Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w

Bartoszówce )

§ 3.

 

1. Ustalam następujące wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o

uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich

części:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane w art.8 ust. 1, 1a ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań

zawartych w niniejszym zarządzaniu oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i

załączników wg obowiązującej stawki;

2) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące

wymagania:

3) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania i transportowania

bezdomnych zwierząt , które powinny posiadać atest oraz nie mogą stwarzać

zagrożenia dla ich życia oraz zdrowia,

4) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt , który posiada odpowiednią

powierzchnię i kubaturę( przestrzeń) umożliwiającą ustawianie metalowych klatek w

ilości równej co najmniej czterech, odpowiadających wielkością średniej wielkości

zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz

zapewniający prawidłową wentylację,

5) zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami

atmosferycznymi,

6) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną w przypadku pochwycenia zwierzęcia

okaleczonego lub chorego,

7) posiadać tytuł prawny do miejsca ( terenu) przetrzymywania wyłapywanych zwierząt

przed przewiezieniem ich do schroniska,

8) posiadać pomieszczenia dla przeprowadzenia kwarantanny bezdomnych zwierząt oraz chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,

9) przestrzegać wszystkich innych przepisów prawa dotyczących ochrony zwierząt,

10) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

11) pracownicy obsługujący urządzenia do wyłapywania zwierząt powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych,

12) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym,

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami którymi

w szczególności są:

1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1,

3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem;

§4

1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien

spełnić następujące wymagania:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane w art.8 ust. 1, 1a ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań

zawartych w niniejszym zarządzaniu oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i

załączników wg obowiązującej stawki;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr207, poz.2016 ze zm.);

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym;

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

6) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2.Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami

którymi w szczególności są:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego

Rejestru Sądowego,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o

których mowa w ust. 1

§5

1. Przez dysponowanie nieruchomością o których mowa w niniejszym zarządzeniu należy

rozumieć wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającej z prawa własności,

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu lub umowy.

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie jego treści na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 26/2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 11 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej  do rozstrzygnięcia

Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z  2004 r.  Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203 )  zarządzam co następuje :

 

§ 1. Powołuję Komisje Konkursową do rozstrzygnięcia  Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych  w następującym składzie:

1.      Wiesława Gierach – Przewodnicząca Komisji

2.      Marian Kośka – Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.      Teresa Zofia Gruda  – Członek Komisji

4.      Grażyna Kielan – Członek Komisji

5.      Regina Sarwa  – Członek Komisji

 

§ 2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny potraw regionalnych i staropolskich  i wyłonienie zwycięzców Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych podczas Gminnych Dożynek w dniu 20 sierpnia 2006 r.

 

§ 3. Komisja dokona oceny potraw regionalnych i staropolskich w oparciu o zasady i kryteria określone w Regulaminie Konkursu Potraw Regionalnych przyjętym odrębnym zarządzeniem.

 

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

mgr inż. Marek Pałasz

   ZARZĄDZENIE NR 25/2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 11 sierpnia 2006 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji cyklicznego Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz.U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z  2004 r.    Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203 )  zarządzam co następuje :

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 25/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie organizacji cyklicznego  Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych  wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 3 załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W konkursie udział biorą 3-osobowe reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Rzeczyca.”

2)     w § 7 załącznika do zarządzenia skreśla się pkt 2.

 

§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz tablicach sołectw.

 

 

 

                                                                                    mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 24/2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

 z dnia  24 lipca 2006 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego inwestycji pn.:

„Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy”

         Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806, z 2003 r., nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) zarządzam co następuje:

     § 1. Powołuje się Komisję do odbioru końcowego inwestycji pn.: ”Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy” w następującym składzie:

     1) Stanisława Kosiacka – Kierownik Referatu Rolnictwa Rozwoju i Zamówień

          Publicznych- Przewodnicząca Komisji

     2) Monika Woźniak- Inspektor ds. wdrażania procedur UE i przygotowywania wniosków

         akcesyjnych – Sekretarz Komisji

     3) Grażyna Kielan – Dyrektor Gimnazjum w Rzeczycy – Członek Komisji

     4) Barbara Bors  -Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy- Członek

         Komisji

     5) Wojciech Kosior – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy  - Członek

          Komisji.

          § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 15  /2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  maja  2006 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2006/2007

 

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2006/2007, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  NR 23/2006

WÓJTA GMINY  RZECZYCA

z dnia  24 lipca 2006r

                                   

w  sprawie powołania Komisji Gminnej ds.szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

spowodowanych klęską żywiołową na terenie gminy Rzeczyca 

 

 

 

    Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j..DZ.U. z 2001r. Nr 142 ,

poz .74, 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558, Nr113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806,z 2003r.  Nr 80,poz.717i Nr 162,poz.1568,z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr116,poz.1203 i NR 167,poz.1759 z 2005r.Nr 172, poz.1441 i Nr 175,poz.1457 oraz z 2006r.Nr17 poz.128)oraz zarządzenia Nr 143 Wojewody Łódzkiego  z dnia 1 lipca 1999r w sprawie powołania Gminnych  Komisji ds.szacowania szkód powstałych  w gospodarstwach rolnych  spowodowanych klęską  żywiołową  i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk na terenie województwa łódzkiego 

zarzadzam   co następuje:

  

             § 1.Powołuję Gminną Komisję w Rzeczycy ds.szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach

specjalnych  produkcji  rolnej znajdujących  się na obszarach dotkniętych klęską suszy ,huraganu ,gradobicia powodzi ,nadmiernych opadów atmosferycznych ,wymarznięcia ,pożaru lub plagi gryzoni  i opiniowania

wniosków kredytowych zwaną dalej Komisją  

           § 2.. 1. W skład Komisji wchodzą :

1.Bożena Burchart    - inspektor Urzędu Gminy w Rzeczycy  - Przewodniczaca

                                        Komisji

2.Magdalena Szczur  - inspektor Urzędu Gminy w Rzeczycy – Członek Komisji

3.Paweł Bachura        -specjalista ds.produkcji i ekonomiki wsi –Wojewódzki

                                       Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

                                       Rejon Tomaszów Maz.    – Członek Komisji

4.Jan Kuśmierek        -delegat Izby Rolniczej województwa łódzkiego  -

                                        Członek komisji

5.Renata Szulc            - archiwista Urzędu Gminy w Rzeczycy  -Członek

                                         Komisji

6.Renata Włazło         -młodszy referent Urzędu Gminy w Rzeczycy –Członek

                                        Komisji

7.Katarzyna Jeleń      -stażysta Urzędu Gminy w Rzeczycy    - Członek Komisji

8.Karolina Macioszek –młodszy referent urzędu Gminy w Rzeczycy –Członek

                                          Komisji .    

                  2. W pracach Komisji  bierze udział Sołtys sołectwa  na obszarze, którego  dokonywane  będzie szacowanie strat..

          § 3 Zadaniem Komisji jest :

 

1.Przeprowadzenie lustracji poszkodowanych gospodarstw ,oraz sporządzenie imiennych protokołów strat /lustracja gospodarstw wielkoobszarowych winna być dokonana z udziałem przedstawicieli Komisji Wojewódzkiej /

2.Weryfikacja zgłaszanych przez rolników areałów , procent strat upraw dotkniętych klęskami w oparciu o dane będące w posiadaniu gminy ,jak również o przeprowadzoną lustrację terenową 

3. Sporządzenie zbiorczego protokołu  strat  wraz z załącznikami zgodnie z opracowanym i dostarczonym przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi –Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środwiska  –wzorem

4.Opiniowanie wniosków kredytowych

          § 4. Komisja we własnym zakresie ustali tryb pracy  oraz sposób wykonania zadań o których mowa w § 3 z zachowaniem maksymalnego terminu  30 dni od wystąpienia klęski.

         § 5.Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zabezpiecza Urząd Gminy w Rzeczycy 

        § 6 .Zarzadzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia 

                                                         

                                                                                                 

                                                                                        mgr  inż. Marek Pałasz 

ZARZĄDZENIE NR   14 /2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  maja  2006 roku

w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2006/2007

 

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2006/2007, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  13 /2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  maja  2006 roku

w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2006/2007

 

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje :

 

 

 

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2006/2007, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 4/2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

SZEFA OBRONY CYWILNEJ

z dnia 6 marca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia zadań z zakresu zarządzania kryzysowego , obrony cywilnej i spraw obronnych dla Gminy Rzeczyca oraz ich realizacji

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2004 r. nr 241, poz. 246 z późn. zm.), § 4 pkt 3, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 29 grudnia 2005 r. do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2006 r.

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Ustalam się zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych dla Gminy Rzeczyca na rok 2006.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 zawiera  Plan Działania w zakresie zarządzania                     i reagowania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych na terenie Gminy Rzeczyca w 2006 roku stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Wprowadzam Plan Szkolenia obronnego na rok 2006 jako załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3. Nakładam na podległych wykonawców zadania określone w załączniku Nr 1 oraz w załączniku Nr 2 (zamierzenia własne).

 

§ 4. Zobowiązuję Sekretarza Gminy do wdrożenia wśród podległych pracowników nałożonych niniejszym zarządzeniem zadań.

 

§ 5. Zobowiązuje pracownika ds. obronnych i OC do uzgodnienia powyższego zarządzenia wraz załącznikami ze Starostą Tomaszowskim w terminie do 7 marca 2006 r.

 

§ 6.1.  Z realizacji zadań określonych w §1 i §2 pracownik ds. obronnych przedłoży sprawozdanie Wójtowi Gminy Rzeczyca sprawozdanie do dnia 20 grudnia 2006 roku.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 Wójt Gminy przekaże Staroście Powiatu Tomaszowskiego w terminie do 31 grudnia 2006 r.

 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam wykonawcom wymienionym w załączniku Nr 1 oraz w załączniku Nr 2 (zamierzenia własne).

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz
ZARZĄDZENIE Nr  9/2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) ) oraz uchwały Nr XVI/6/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 stycznia 2000 r.  w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje :

 

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 48/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 17 listopada 2005 r.              w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca wprowadza się zmianę polegającą na tym, że załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

     § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy  i wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2006 r.

 


 

                                     mgr inż. Marek Pałasz

Załącznik


do Zarządzenia Nr 9/2006


Wójta Gminy Rzeczyca


z dnia 30 marca 2006 r


Lp. Określenie nieruchomości Powierzchnia


uŜytkowa


Stawka za


1m2


Stawka


za 1 miesiąc


w zł. ( netto)


1.


Apteka – Rzeczyca ul.


Tomaszowska 2 81 6,96 564,00


2. Urząd Poczty- Rzeczyca ul.


Tomaszowska 2


84 14,00 1.176,00


3 Centrala Telefoniczna-


Rzeczyca ul. Tomaszowska 2


19 14,00 266,00


4 Sklep w Zawadach 33 8,18 270,00


5. Sklep w Brzozowie


36 8,17 294,00


6. Gabinet Stomatologiczny w


Rzeczycy- ul. Prez. Ig.


Mościckiego 9


25 10,52 263,00


7. Sklep w Kawęczynie 52,88 1,89 100,00


8. Sklep w Jeziorcu 31,80 4,40 140,00


9. Ośrodek Zdrowia w Rzeczycy –


ul. Ks. J. Kitowicza


154,7 3,05 472,00


10. Ośrodek Zdrowia w Rzeczycy –


ul. Ks. J. Kitowicza -


gabinet okulistyczny


9,87 6,38 63,00


11. GaraŜ przy budynku Ośrodka


Zdrowia w Rzeczycy – ul. Ks.


J. Kitowicza


84,00


12. Sklep w Roszkowej Woli 34,5 7,00 241,50


ZARZĄDZENIE  Nr 8/2006

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie zmiany układu wykonawczego

budżetu Gminy Rzeczyca na 2006 rok

 

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 186 ust.1, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104).

 

 

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

 

            § 1. Zmienia się układ wykonawczy budżetu Gminy Rzeczyca na 2006 rok w zakresie:

1)      dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2)      wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3)      dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

4)      planu finansowego jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

5)      planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem   Nr 5 do niniejszego zarządzenia

 

            §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

 

 

 

                                                                                               mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  Nr 7/2006

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie układu wykonawczego

budżetu Gminy Rzeczyca na 2006 rok

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 186 ust.1, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104).

 

 

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

            § 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Rzeczyca na 2006 rok, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/259/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 02 marca 2006 r. w zakresie:

1)      dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2)      wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3)      przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Rzeczyca, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

4)      dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

5)      planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia

6)      dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia

7)      dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia

8)      planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia

9)      planu finansowego jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia

10)  planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem   Nr 10 do niniejszego zarządzenia

11)  planu finansowego dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych gminie podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia

12)  dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia

 

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

 

            §  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 r.

 

                                                                                               mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy

za 2005 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 199 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

 

 

 

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

§  1  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy za 2005 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się Radzie Gminy Rzeczyca.

§  2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 5/2006

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2005 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 199 ust.1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

 

 

 

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

§  1  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2005r. wraz z częścią opisową, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się Radzie Gminy Rzeczyca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§  2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 3 /2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 19 stycznia 2006 roku

 

w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia Konkursu Plastycznego „Moja bezpieczna szkoła” oraz „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi”

 

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457) zarządza się,  co następuje:

 

§ 1 Powołuje się Gminny Komitet Organizacyjny do przeprowadzenia Konkursu Plastycznego „Moja bezpieczna szkoła” oraz „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi”

w następującym składzie:

1.  Wiesława Gierach                   - Przewodnicząca Komisji

2.  Maria Jolanta Ochota              - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.  Agnieszka Gradowska             - Sekretarz Komisji

4.  Antoni Socha                         - Członek Komisji

5.  Barbara Bors                         - Członek Komisji

6.  Elżbieta Broniarz                    - Członek Komisji

7.  Grażyna Kielan                      - Członek Komisji

8.  Jadwiga Sitarz                       - Członek Komisji

9.  Małgorzata Sobolewska-Gdak   - Członek Komisji

 

§ 2 Do zadań komitetu należy w szczególności:

a)    ogłoszenie konkursu w szkołach i ośrodkach na swoim terenie,

b)    zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania       i przeprowadzenia eliminacji,

c)     ustalenie terminu eliminacji w ramach czasu określonego
w regulaminie,

d)    podanie postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych,

e)    powołanie jury, wyłonienie finalistów szczebla gminnego,

f)      sporządzenie protokołu z prac komisji konkursowej i przekazanie go do komitetu organizacyjnego szczebla powiatowego,

g)    przeprowadzenie eliminacji (oficjalne ogłoszenie wyników m.in. w mediach i Internecie.

 

§ 3 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rzeczyca i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                        

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  2/2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 2 stycznia 2006 roku

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2005 Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji

do przeprowadzenia konkursu - Dyktando ekologiczne 

pt. „Ortografia w ekologii” i uchwalenia Regulaminu Konkursu

 

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457 zarządza się,  co następuje:

 

        § 1. W Zarządzeniu Nr 2/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia
28 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu - Dyktando ekologiczne pt. „Ortografia w ekologii” i uchwalenia Regulaminu Konkursu § 1 otrzymuje brzmienie:

        „ § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia Konkursu - Dyktando ekologiczne pt. „Ortografia w ekologii” w następującym składzie:

1)          mgr Andrzej Gwizdoń                - Przewodniczący Komisji

2)          mgr inż. Antoni Socha               - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3)          Agnieszka Gradowska                       - Sekretarz Komisji

4)          Grażyna Kamińska                    - Członek Komisji

5)          mgr Jadwiga Kowalczyk             - Członek Komisji

6)          mgr Małgorzata Jakubowska       - Członek Komisji

7)          mgr Beata Zielińska                  – Członek Komisji

8)          mgr Lilla Błaszczyk                   - Członek Komisji

9)          mgr Anna Pacholczyk                - Członek Komisji

10)     mgr Anna Malczewska               - Członek Komisji

11)     mgr Anita Kurpińska                 – Członek Komisji

12)     mgr Agnieszka Kielan               – Członek Komisji

 

 

         § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rzeczyca i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

                                           mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR   1/2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  2 stycznia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104) zarządza się, co następuje :

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006, polegający na wprowadzeniu następujących zmian:

1)    zorganizowaniu nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy V
w wymiarze 9 godzin tygodniowo i przydziale zajęć następującym nauczycielom:

1.    Małgorzata Jakubowska – 3 godz. języka polskiego,

2.    Beata Szymańska – 3 godz. matematyki,

3.    Małgorzata Sobolewska – Gdak – 1 godz. historii,

4.    Elżbieta Wilkońska – 1 godz. przyrody,

5.    Przemysław Stachurski – 1 godz. języka angielskiego.

2)    Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zgodnie z Orzeczeniem Nr 39-05/06 z dnia 14.12.2005 roku
o potrzebie nauczania indywidualnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Tomaszowie Maz. aneks, o którym mowa w § 1 ust. 1 obowiązuje do 31 marca 2006 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                       Mgr inż. Marek Pałasz