Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rejestr_Instytucji_kultury.pdf)Rejestr Instytucji Kultury Radosław Bernaciak34 kB13512012-11-02 15:11

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rzeczyca, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189). Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rzeczyca:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rzeczyca prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca, tel. 044 710-51-11, godziny urzędowe: 7.45-15.45.

II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury: „1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora. 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 1) otwarty dostęp do zawartości rejestru; 2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.