Ogłoszenia, informacje

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 20 maja 2024r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 05 czerwca 2024r.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, położonej w miejscowości Grotowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 543/2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rzeczyca, usytuowanego w budynku Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad
  i warunków korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Rzeczyca
  z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie  określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rzeczyca do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji, zmienionej Uchwałą Nr XL/267/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2022 r. oraz Uchwałą Nr LVII/386/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 lipca 2023 r.
 12. Raport o stanie Gminy Rzeczyca za 2023 rok:
 13. debata nad raportem;
 14. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rzeczyca.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Rzeczyca wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzeczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 17. Udzielnie absolutorium dla Wójta Gminy Rzeczyca za 2023 rok:
 18. przedstawienie uchwały Nr III/87/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 09 maja 2024 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2023 rok;
 19. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Rzeczyca;
 20. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz uchwały
  Nr . . ./. . . /2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Łodzi z dnia . . . czerwca 2024 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzeczyca w sprawie absolutorium za 2023 rok;
 21. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rzeczyca za 2023 rok.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2024_BZP 00052198_03_P.pdf)2024_BZP 00052198_03_P.pdf Justyna Kołodziejczyk58 kB72024-06-20 13:46
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja PGW WP.pdf)Informacja PGW WP.pdf Justyna Kołodziejczyk249 kB132024-06-17 11:57

Podkategorie