Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego 12.12.2023.pdf)Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego 12.12.2023.pdf Paulina Kobacka392 kB582023-12-15 13:00

GPB-II.7820.8.2023.IM/JN

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie - zawiad. o wszczęciu postępowania ws. zmiany.docx)Obwieszczenie - zawiad. o wszczęciu postępowania ws. zmiany.docx Radosław Bernaciak14 kB632023-12-13 11:04
Pobierz plik (Obwieszczenie 24.2023.pdf)Obwieszczenie 24.2023.pdf Radosław Bernaciak300 kB542023-12-13 11:04

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 grudnia 2023r. o godz. 9.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy
odbędzie się LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

 

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/341/2023 Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 30 marca 2023r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczyca.
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeczycy.
8. Zamknięcie obrad LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obiweszczenie Ministra Rozwoju i Technologii 04.12.2023 r..pdf)Obiweszczenie Ministra Rozwoju i Technologii 04.12.2023 r..pdf Paulina Kobacka1250 kB582023-12-07 09:33

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 04.12.2023 r. znak: DLI-III.7621.16.2022.JG.19

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726- ul. Tomaszowska w Rzeczycy, na odcinku od km 19+568 do km 20+796"

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 06 grudnia 2023r. o godz. 9.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy
odbędzie się LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

 

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę LX/405/2023 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rzeczyca na lata 2024-2025.
8. Zamknięcie obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Podkategorie