Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20220114075713288.pdf)Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Agata Wieczorek412 kB932022-01-14 08:52
Pobierz plik (20220114075733168.pdf)Wykaz Agata Wieczorek316 kB832022-01-14 08:52

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Rzeczyca zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2021 r. Rada Gminy Rzeczyca podjęła uchwałę
nr XXXV/242/2021 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r., poz. 5708) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
1. 26,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2. 52,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości – 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady.
Zmieniona stawka opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).
Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 grudnia 2021 r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Przedstawienie informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi :
a) w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2022 roku,
b) w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rzeczyca na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kosiacki

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf Agata Wieczorek466 kB912022-01-05 13:29
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf)Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf Paulina Kobacka183 kB952022-01-04 09:24

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GPB-II.7820.10.2021.IK

Podkategorie