Spis Rolny 2020

Gmina Rzeczyca dysponowała 3 miejscami na Rachmistrzów.

W Wyniku Naboru, zgłosozne zostały 3 osoby i one zostały wybrane na Rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Rzeczyca plakat1

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz oświadczenia o niekaralności.pdf)Formularz oświadczenia o niekaralności.pdf Radosław Bernaciak83 kB4222020-06-19 07:52
Pobierz plik (Formularz zgłoszenia kandydata na rachmistrza.pdf)Formularz zgłoszenia kandydata na rachmistrza.pdf Radosław Bernaciak146 kB3862020-06-19 07:52
Pobierz plik (Treśc ogłoszenia.pdf)Treśc ogłoszenia.pdf Radosław Bernaciak129 kB4292020-06-19 07:53

Wójt Gminy Rzeczyca – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020


Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Rzeczyca.


Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.
Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Rzeczyca ustalona została w ilości 3 osób.


I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie gminy Rzeczyca,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy takie jak:
1) obsługa komputera,
2) korzystanie z map cyfrowych,
3) komunikatywność,
4) obowiązkowość,
5) rzetelność.
II. Termin składania ofert: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.
III. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie (wzór do pobrania),
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania).
IV. Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy Rzeczyca, 97-220 Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2 – Sekretariat w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu: 44 7105 111

Dodatkowe informacje:
1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
Szkolenie kończy się egzaminem testowym.
Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.
2. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych, z którym zawiera umowę zlecenia.
4. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
5. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Podkategorie