Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 18 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  maja 2005 roku

w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwalnia się częściowo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu
z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca, w okresie  od 01 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku w ilości 1 godziny.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjcia  

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR   17 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31 maja 2005 roku

w sprawie całkowitego zwolnienia Dyrektora Gimnazjum w Rzeczycy z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się, co następuje : 

§ 1. Zwalnia się całkowicie Dyrektora Gimnazjum w Rzeczycy z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, określonych
w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca w okresie od 01 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 16 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie całkowitego zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się,  co następuje :

§ 1. Zwalnia się całkowicie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca w okresie od 01 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjcia

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  15 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  maja  2005 roku

w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2005/2006

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141)  zarządza się, co następuje :

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2005/2006, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  NR   14 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  maja  2005 roku

w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy na rok szkolny 2005/2006

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje :

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy na rok szkolny 2005/2006, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR    13/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  maja  2005 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje :

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR   12 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  maja  2005 roku

w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2005/2006

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141)  zarządza się, co następuje :

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2005/2006, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  11 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  maja  2005 roku

 

w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2005/2006

 

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia                    7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje :

 

 

 

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2005/2006, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 4 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 01 marca 2005 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada  2004 r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek gminy na rok 2005 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz.U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  20 grudnia 1996  o gospodarce komunalnej  ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,   Nr 121 , poz. 770,  z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ,  z 2002 r. Nr 113, poz. 984,  z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) oraz  uchwały  Nr XVI/1/2000 Rady Gminy Rzeczyca  z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Rzeczyca do określania sposobu ustalenia oraz wysokości cen  i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej jednostek gminy oraz uchwały   Nr IV/21/2002 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/1/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Rzeczyca do określania sposobu ustalenia oraz wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej jednostek gminy zarządzam co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 43/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada  2004 r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej   oraz za korzystanie z obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej jednostek gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 8 otrzymuje brzmienie:

8 . W oparciu o przedstawioną przez  Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy kalkulację ustala się :

1)  stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy

     Publicznej Szkole Podstawowej w Bobrowcu

        dla szkoły – 3,19 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

        dla lokali mieszkalnych – 1,39 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

2) stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy Publicznej   

    Szkole Podstawowej w Luboczy 

   dla szkoły  0,73  zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

-   dla lokali mieszkalnych – 0,52 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej

3) stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy Publicznej

    Szkole Podstawowej  w  Sadykierzu

        dla szkoły  2,36 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

        dla lokali mieszkalnych –1,78 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

2)      stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy Gimnazjum i PSP w Rzeczycy  – 1,99 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

3)      stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy Urzędzie Gminy w Rzeczycy

        dla pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy i GOPS  - 2,49 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

        dla lokali użytkowych ( Apteka, Poczta, Telekomunikacja) -  1,82  zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

4)      stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy – 1,34 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

5)      stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy Ośrodku Zdrowia w Rzeczycy – 1,27 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej.”

2) w § 1 wprowadza się ust. 12 o brzmieniu:

„ 12.Stawki o których mowa w ust. 8 pobierane są okresach miesięcznych zaliczkowo. „

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy  i  w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzeczycy oraz    w budynkach komunalnych w skład których wchodzą lokale mieszkalne i użytkowe i wchodzi    w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

                                                                                                          mgr inż. Marek Pałasz

  ZARZĄDZENIE NR 3 /2005

            WÓJTA GMINY RZECZYCA

                  z dnia 01 marca 2005 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z  2004 r.   Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz uchwały Nr VI/84/95 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 1995 r.  w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje : 

        § 1. W Zarządzeniu Nr 45/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca wprowadza się następującą zmianę polegającą na tym, że załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

        § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy.

   § 3.. Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzeczycy  i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       mgr inż. Marek Pałasz

Załacznik
do Zarzadzenia Nr 3/2005
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 01 marca 2005 r.
Lp.
Okreslenie nieruchomosci
Stawka
za 1 miesiac w zł.
1.
Apteka – Rzeczyca ul. Tomaszowska 2
537,00
2.
Urzad Poczty- Rzeczyca ul. Tomaszowska 2
882,00
3
Centrala Telefoniczna- Rzeczyca ul.
Tomaszowska 2
200,00
4
Sklep-w Zawadach
257,00
5.
Sklep w Brzozowie
280,00
6.
Gabinet Stomatologiczny w Rzeczycy- ul.
Prez. Ig. Moscickiego 9
250,00
7.
Sklep w Kaweczynie
210,00
8.
Sklep w Jeziorcu
133,00
9.
Osrodek Zdrowia w Rzeczycy – ul. Ks. J.
Kitowicza
448,00
10.
Garaż przy budynku Ośrodka Zdrowia w
Rzeczycy – ul. Ks. J. Kitowicza
80,00

ZARZĄDZENIE NR    1/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 21 stycznia 2005 roku

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w 2005 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984, Nr 116, poz. 1203  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)  oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)   zarządza się, co następuje :

          § 1. Biorąc po uwagę wnioski dyrektorów szkół określa się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2005 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

          § 2. Ustala się na 2005 rok, w porozumieniu z dyrektorami szkół:

1)    maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 600 zł za semestr, nie więcej jednak niż:

    a)     80 % opłaty semestralnej dla nauczyciela stażysty,

    b)    70 % opłaty semestralnej dla nauczyciela kontraktowego,

    c)     60 % opłaty semestralnej dla nauczyciela mianowanego,

    d)    50 % opłaty semestralnej dla nauczyciela dyplomowanego.

2)   specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, wyszczególnione w załączniku do zarządzenia.

       § 3. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych w roku 2005 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2006 roku.

        §4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych  i gimnazjum oraz inspektorowi ds. oświaty .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     mgr inż. Marek Pałasz

   ZARZĄDZENIE Nr 47/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 15 grudnia 2004r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca i układzie wykonawczym na 2004 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291) oraz § 21 Uchwały Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 r. Wójt Gminy Rzeczyca  zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2004 rok     o kwotę 11.265,00zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok     o kwotę 30.791,31 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 19.526,31 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok.

§ 7  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                        mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 46/2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 01 grudnia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3), art. 31 pkt,6a) oraz art. 71 b ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329, Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 28, póz. 153, Nr 141, póz, 943, z 1998 r. Nr 117, póz, 759, Nr 162, póz. 1126, z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz. 239, Nr 48, póz. 550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, póz. 1268, Nr 122, póz. 1320, z 2001 r. Nr 111, póz. 1194, Nr 144, póz. 1615, z 2002 r. Nr 41, póz. 362, nr 113, póz. 984, Nr 141, póz. 1185, Nr 200, póz. 1683, z 2003 r. Nr 6, póz. 65, Nr 128, póz. 1176, Nr 137, póz. 1304, Nr 203, póz. 1966, z 2004 r. Nr 99, póz. 1001, Nr 145, póz. 1532, Nr 162, póz. 1690, Nr 173, póz. 1808 ) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005 polegający na wprowadzeniu następujących zmian wynikających z zatrudnienia nauczycieli na czas zastępstwa za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich : Pani Bożeny Legutowskiej i Pani Bernardety Grot:

1)      zatrudnienie   Pani   Leokadii   Burzyńskiej   na   zajęciach   z  języka
rosyjskiego w wymiarze 10/18,

2)   zatrudnienie Pana Marcina Króla na zajęciach z geografii w wymiarze
15/18,

3)   przydział 3 godz. świetlicy Pani Małgorzacie Szczur.,

4)   przydział 2 godz. świetlicy Panu Piotrowi Kosiackiemu.

2. Arkusz organizacji Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 45 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących

własność Gminy Rzeczyca

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. J, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 559, Nr 113, póz. 984 Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 ) oraz uchwały Nr YI/84/95 Rady Gminy R/.eczyca z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

zarządzam co następuje :

§ 1.1. Ustala się wysokość czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca.

2.Wykaz nieruchomości i stawek zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zakładowi Ushig Komunalnych w Rzeczycy .

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 50/2003 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 01 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzeczycy i wchodzi w życie z dniem / 01 stycznia 2004 r.

                                                                                                                  mgr inż. Marek Pałasz

Załacznik
do Zarzadzenia Nr 45/2004
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 30 listopada 2004 r.
Lp.
Okreslenie nieruchomosci
Stawka
za 1 miesiac w zł.
1.
Apteka – Rzeczyca ul. Tomaszowska 2
537,00
2.
Urzad Poczty- Rzeczyca ul. Tomaszowska 2
882,00
3
Centrala Telefoniczna- Rzeczyca ul.
Tomaszowska 2
200,00
4
Sklep-w Zawadach
257,00
5.
Sklep w Brzozowie
280,00
6.
Gabinet Stomatologiczny w Rzeczycy- ul.
Prez. Ig. Moscickiego 9
250,00
7.
Sklep w Kaweczynie
210,00
8.
Sklep w Jeziorcu
133,00
9.
Osrodek Zdrowia w Rzeczycy – ul. Ks. J.
Kitowicza
540,00
10.
Gara przy budynku Osrodka Zdrowia w
Rzeczycy – ul. Ks. J. Kitowicza
80,00

ZARZĄDZENIE NR 44/2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Rzeczyca

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz.U. z 2001 r. r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 559, Nr 113, póz. 984 Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 ) oraz art. 7 i 8 pkt. l ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U Nr 71, póz. 733, z 2002 r. Nr 113, póz. 984, Nr 168, póz. 1383, z 2003 r. Nr 113, póz. 1069, z 2004 r. Nr 116, póz. 1203) zarządzam co następuje :

§ 1. W oparciu o Zasady polityki czynszowej zawartych w Gminnym Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rzeczyca na lata 2002-2006 uchwalonym uchwalą Nr XXXV/72/2001 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 22 listopada 2001 r. ( Dz.IJrz. Woj. Łódzkiego z 2002 r. Nr 23, póz. 638) wprowadza się na terenie Gminy Rzec/.yca następujące stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzeczyca:

1) W lokalach wyposażonych tylko w energie, elektryczną- 0,58 zLza Im2 powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego

2)   W lokalach wyposażonych w energią elektryczną, wodę, C.O. i kanalizację

a)     wybudowane do 1990 r. - 1,40 za l m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

b)    wybudowanych po 1990 r. - 1,65 za l m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego .

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zakładowi Usług Komunalnych w Rzeczycy .

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 8/2002 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzeczyca (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 16, póz. 186)

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzeczycy i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

                                                                                                                                                  mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 43/2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie określenia stawek opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek

gminy na rok 2005

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( TJ, Dz.U. z 2001 r. r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 559, Nr 113, póz. 984 Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, po/.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 ) i art. 4 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9, póz. 43, Nr 106, póz. 679, Nr 121 , póz. 770, z 199S r. Nr 106, póz. 668 , z 2002 r. Nr 113, póz. 984, z 2003 r. Nr 96, póz. 874, Nr 199, póz. 1937) uchwały Nr XV1/1/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Rzeczyca do określania sposobu ustalenia oraz wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej jednostek gminy oraz uchwały Nr TV/21/2002 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV1/1/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Rzeczyca do określania sposobu ustalenia oraz wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności public/nej jednostek gminy zarządzam co następuje :

§ 1.1 .W oparciu o kalkulację Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy ustala sie_ stawki transportowe świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy  w następujących wysokościach:

1) Opróżnianie kontenerów na odpady stałe typu KP -72,42 zł./za l kontener

2)       Usługi transportowe ciągnikiem wraz z przyczepą o ładowności do 4 ton - 44,00 z\Jl godz.

3)       Usługi koparko-spycharką typu „ Ostrówek" - 60,85 zł/1 godz

  4)           Usługi transportowe samochodem towarowo-osobowym marki ŻUK - 1,33 zl./l km

5)           Usługi transportowe autobusem - 2,51 zł. /1 km + 8,00 zł./l godz.   oczekiwania

6)           Usługi transportowe autobusem- wyjazdy okolicznościowe typu wesela, pogrzeby itp.

w obrębie Gminy Rzeczyca w ciągu l  dnia   - 165,00zl.

2.. W oparciu o przedstawioną kalkulacją Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy usiała się opłatę za dzierżawę kontenera przez jednostki gospodarcze w Gminie Rzeczyca w wysokości   27,50    miesięcznie.

3. W oparciu o przedstawioną kalkulację Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy ustala się opłatę za usługi transportowe świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy na terenie Gminy w zakresie wywozu nieczystości płynnych do Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Bartoszówce w wysokości :

-  dla osób fizycznych - 5,00 zl./l m3

-  dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą- 7,44 zł./l m3

   4. W oparciu o przedstawioną kalkulację Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy ustala

się stawkę za zrzut ścieków do Biologicznej Oczyszczalni Ścieków  w Bartoszówce
w wysokości:  
                                                                                            

-  dla osób fizycznych - 3,00 zł./l m3

 -  dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą   4,74 zł./l m

     5.    W oparciu o przedstawioną przez Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy
kalkulację ustala się stawki za roboczogodzinę pracownika Zakładu Usług Komunalnych
w wysokości -    11,37 zł./l godz.

      6.    W oparciu o przedstawioną przez Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy
kalkulację ustala się :stawkę za podgrzanie wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych
stanowiących mienie komunalne gminy w wysokości 18,42 zł/1 m3 ciepłej wody

       7.    W oparciu o przedstawioną przez Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy
kalkulację ustala się opłatę za konserwację oświetlenia ulicznego wykonywaną na terenie
Gminy Rzeczyca w wysokości 3,52 zł./l lampę miesięcznie.

       8.    W oparciu o przedstawioną przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy kalkulację
ustala się :

1)    stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Bobrowcu - 8,28 zł/ l m2 powierzchni użytkowej,

2)    stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Luboczy - 5,22 zł/1 m2 powierzchni użytkowej,

3)    stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Sadykierzu -5,51 zł/1 m2 powierzchni użytkowej,

4)    stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy
Gimnazjum i PSP w Rzeczycy - 2,62 zł/1 m2 powierzchni użytkowej,

5)    stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy
Urzędzie Gminy w Rzeczycy - 6,71 zł/1 m2 powierzchni użytkowej,

6)    stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy - 9,75 zł/1 m2 powierzchni użytkowej,

7)    stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy Ośrodku
Zdrowia w Rzeczycy- 5,11 zł/1 m2 powierzchni użytkowej,

9. W oparciu o przedstawioną przez Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy
kalkulację ustala się stawkę za dozór nocny w wysokości -12,44 zł./1 godz,

10.   W oparciu o przedstawioną przez Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy
kalkulację ustala się stawkę roboczogodziny za prace porządkowo-gospodarcze oraz
utrzymanie zieleni w wysokości - 8,42 zł./l godz.

11.   Stawki i opłaty określone w ustępach l-10 podane są w kwotach netto.

§ 2.Tracąmoc:

l) Zarządzenie Nr 49/2003 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek gminy na rok 2004 ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 350, póz. 3474)

2. Zarządzenie Nr 53/2003 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2003 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek gminy na rok 2004 ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 10, póz. 140)

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzeczycy oraz na tablicach informacyjnych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Rzeczyca i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

                                                                                 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 42/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 25 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca i układzie wykonawczym na 2004 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291) oraz § 21 Uchwały Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 r. Wójt Gminy Rzeczyca  zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2004 rok     o kwotę 128.659,00zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 3.661,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok     o kwotę 165.338,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 40.340,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok.

§ 7 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

                                                                                                   mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 41/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 12 listopada 2004 r.

w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Rzeczyca projektu budżetu Gminy Rzeczyca

na rok 2005 i przedstawienia projektu Radzie Gminy Rzeczyca

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

Na podstawie art. 30 ust l, art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214 póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203) i art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 póz. 148, Nr 45, póz. 391, Nr 65, póz 594, Nr 166, póz. 1611, Nr 189, póz. 1851, z 2004 r. Nr 19, póz. 177, Nr 93, póz. 890, Nr 121, póz. 1264, Nr 122, póz. 1291, Nr 210, póz. 2135) oraz § 8 Uchwały Nr XXI/144/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 02 września 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2005 r. zarządzam co następuje:

 

§  l  Przyjmuje  się projekt budżetu  Gminy  Rzeczyca na  2005  rok stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2 Postanawia się przedstawić projekt budżetu, o którym mowa w § l Radzie Gminy Rzeczyca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 40/2004 WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 29 października 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3), art. 31 pkt,6a) oraz art. 71b ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, po/,. 329, Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 28, póz. 153, Nr 141, póz. 943, z 1998 r. Nr 117, póz. 759, Nr 162, póz. 1126, z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz. 239, Nr 48, póz. 550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, póz. 1268, Nr 122, póz. 1320, z 2001 r. Nr 111, póz. 1194, Nr 144, póz. 1615, z 2002 r. Nr 41, póz. 362, nr 113, póz. 984, Nr 141, póz, 1185, Nr 200, póz. 1683, z 2003 r Nr 6, póz. 65, Nr 128, póz. 1176, Nr 137, póz, 1304, Nr 203, póz. 1966, z 2004 r. Nr 99, póz. 1001, Nr 145, póz. 1532 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005 polegający na zorganizowaniu nauczania indywidualnego dla ucznia klasy TIT w wymiarze 10 godzin tygodniowo i przydziale zajęć następującym nauczycielom:

1)       Anna Malczewska - 3 godz. języka polskiego,

2)       Aneta Narożnik - 3 godz. matematyki, l godz. fizyki

3)       Emilia Gwizdoń - l godz. chemii, l godz. biologii

4)   Leon Karwat - l godz. historii

2. Arkusz organizacji Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zgodnie z Orzeczeniem Nr 19-04/05 z dnia 25.10.2004. o potrzebie nauczania indywidualnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Maź aneks, o którym mowa w § l ust. obowiązuje w okresie 3 miesięcy od daty podpisania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   ZARZĄDZENIE Nr 39/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 28 października 2004r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca i układzie wykonawczym na 2004 rok 

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291) oraz § 21 Uchwały Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 r. Wójt Gminy Rzeczyca  zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 5.616,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 57.598,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 10.416,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 62.398,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok.

§ 7 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 38 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 04 października 2004 roku

 w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwalnia się częściowo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca:

1)           w ilości 1 godziny w okresie od 04 października 2004 roku do 11 lutego 2005 roku

2)           w ilości 2 godzin w okresie  od 11 lutego 2005 roku do 31 sierpnia 2005 roku. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 20/04 Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                         mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  NR   37 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  04 października  2004 roku

w sprawie  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2004/2005

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3), art. 31 pkt.6a) oraz art. 71b ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304,  Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532 ) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2004/2005 polegający na zorganizowaniu nauczania indywidualnego dla uczennicy kl. IV w wymiarze 9 godzin tygodniowo i przydziale zajęć następującym nauczycielom:

1) Małgorzata Jakubowska – 3 godz. języka polskiego,

2) Beata Szamańska – 3 godz. matematyki,

3) Małgorzata Sobolewska – Gdak – 1 godz. historii,

4) Elżbieta Wilkońska – 1 godz. przyrody,

5) Agata Bedka – 1 godz. jęz. angielskiego.

2. Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2004/2005 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

         § 2. Zgodnie z Orzeczeniem Nr 16-04/05 z dnia 21.09.2004. o potrzebie nauczania indywidualnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Maz aneks, o którym mowa w § 1 ust. obowiązuje do końca I semestru roku szk. 2004/2005 tj. do dnia 11 lutego 2005 roku. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  NR     34/2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31 sierpnnia  2004 roku

w sprawie  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji

Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304,  Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532 ) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005 polegający na wprowadzeniu zmian wynikających z zatrudnienia nauczycieli na wakatach, przydziale wychowawstwa klasy oraz zatrudnienia na stanowisku nauczyciela religii:

1) przydział dodatkowych 5 godzin języka polskiego Pani mgr Agnieszce Kielan;

2) przydział 1 godziny świetlicy Panu mgr Leszkowi Burzyńskiemu;

3) przydział godziny do dyspozycji wychowawcy klasy Panu mgr Leonowi Karwatowi;

4) przydział 14 godzin religii Pani Annie Laskowskiej;

5) zwiększenie o 1 godzinę zajęć instrumentalnych i zmniejszenie o 1 godzinę chóru szkolnego;

6) przydział 2 godzin zajęć instrumentalnych Pan mgr Janowi Czerskiemu.

2. Arkusz organizacji Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005 po zmianach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  NR    33 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31 sierpnnia  2004 roku

w sprawie  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005 

 Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304,  Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532 ) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005 polegający na wprowadzeniu zmian, wynikających z zatrudnienia nauczycieli na wakatach oraz na stanowisku nauczyciela religii:

a) przydział 19 godzin kształcenia zintegrowanego Pani mgr Barbarze Wasilewskiej;

b) przydział godzin świetlicy:

a) Pani mgr Grażynie Miniak – 1 godzina;

b) Pani mgr Agnieszce Galas -  2 godzin  ;

3) przydział 10 godzin języka polskiego Pani mgr Małgorzacie Szczur;

4) przydział języka angielskiego:

a) Pani mgr Ewelinie Burchart- 6 godzin;

b) Panu mgr Przemysławowi Stachurskiemu – 7 godzin;

5) przydział 15 godzin wychowania przedszkolnego Pani Beacie Kowalskiej;

6) zwiększenie o ½ godziny zajęć wychowania przedszkolnego na okoliczność sprawowania opieki podczas odwozów dzieci z klas „0”.

7) przydział godzin religii:

a) Ks. Andrzejowi Kisiel – 14 godzin

b) Pani Annie Laskowskiej – 6 godzin.

2. Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005 po zmianach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                                                               mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  Nr 32/2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31 sierpnnia  2004 roku

w sprawie  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2004/2005

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304,  Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532 ) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2004/2005 polegający na wprowadzeniu zmian wynikających z zatrudnienia nauczyciela na wakacie i przydziału godzin świetlicowych:

1) przydział 8 godzin języka angielskiego Panu mgr Przemysławowi Stachurskiemu;

2) przydział godzin świetlicy:

a)  Pani Annie Łaskiej – 11 godzin

b) Panu mgr Markowi Kurpińskiemu – 2 godzin

c) Pani Małgorzacie Kozik –  2 godziny.

2. Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2004/2005 po zmianach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  NR    31  /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31 sierpnnia  2004 roku

w sprawie  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2004/2005 

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304,  Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532 ) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2004/2005 polegający na wprowadzeniu następujących zmian, wynikających z zatrudnienia nauczycieli na wakatach:

1) przydział 4 godzin gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Panu mgr Krzysztofowi Piechna;

2) przydział 7 godzin świetlicy Pani Annie Pacholczyk.

2. Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2004/2005 po zmianach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                               mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  NR   30 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31 sierpnnia  2004 roku

w sprawie  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2004/2005 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304,  Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532 ) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2004/2005 polegający na wprowadzeniu następujących zmian, wynikających z zatrudnienia nauczyciela na wakacie i na stanowisku nauczyciela języka polskiego:

1) przydział 7 godzin języka angielskiego Pani mgr Agnieszce Kielan;

2) przydział 5 godzin języka polskiego Pani mgr Jadwidze Kowalczyk;

3) przydział 3 godzin biblioteki Pani Annie Pacholczyk.

2. Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2004/2005 po zmianach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 29/2004 WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 23 lipca 2004 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego inwestycji „ Przebudowa /modernizacja/ drogi gminnej w Rzeczycy ul. Długa"

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz.U, z 2001 r. r. Nr 142, póz.1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558,   Nr 113, póz, 984 , Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do odbioru końcowego inwestycji „ Przebudowa /modernizacja/ drogi gminnej w Rzeczycy ul. Długa w następującym składzie:

1)          Stanisława Kosiacka   - Kierownik Referatu Rolnictwa Rozwoju i Zamówień
Publicznych - Przewodnicząca Komisji

2)          Radosław Jaworski - Inspektor ds. drogownictwa, informatyki obrony i
bezpieczeństwa - Sekretarz Komisji,

3)          Marek Kijanowicz - Prezes ERBEDiM w Piotrkowie Tryb.- Członek Komisji

4)    Marek Kłoczkowski - Kierownik Oddziału ERBEDiM   w Rawie Maź. -
Członek Komisji

5)          Andrzej Gwizdoń - Radny Rady Gminy Rzeczyca - Członek Komisji

6)    Jan Kryćka - Sołtys wsi Rzeczyca Nowa - Członek Komisji

7)    Marzena Gruda - Przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy Drogi -
Członek Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                            mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 28/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

  z dnia 23 lipca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca i układzie wykonawczym na 2004 rok

             Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291) oraz § 21 Uchwały Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 r. Wójt Gminy Rzeczyca  zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 11.200,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok     o kwotę 68.945,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 57.745,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok.

§ 7 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                                                   mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  27/2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 16 lipca  2004  r.

w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacji Dożynek 2004

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz.U.    z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055 )    zarządzam co następuje:

            § 1.  Powołuje się Gminny Komitet Organizacji Dożynek 2004 r. w następującym składzie:

1)      Maria Jolanta Ochota  - Przewodnicząca Komitetu

2)      Wiesława Gierach – Z-ca Przewodniczącej Komitetu

3)      Antoni Socha – Sekretarz  Komitetu

4)      Grażyna Frączak -  Członek Komitetu

5)      Bogusława Kobacka – Członek Komitetu

6)      Teresa Gruda – Członek Komitetu

7)      Stanisława Kosiacka – Członek Komitetu

8)      Wojciech Kosior – Członek Komitetu

9)      Regina Sarwa – Członek Komitetu

10) Grażyna Kielan – Członek Komitetu

11) Barbara Bors – Członek Komitetu

12) Antoni Kobacki – Członek Komitetu

13) Jan Kryćka – Członek Komitetu

14) Henryk Bojdo – Członek Komitetu

15) Sławomir Andrysiak – Członek Komitetu

16) Tomasz Zapieraczyński – Członek Komitetu

17) Justyna Kobacka  - Członek Komitetu

18) Arkadiusz Dzierżek – Członek Komitetu

19) Konrad Kwiatek – Członek Komitetu

20) Jan Cholewa – Członek Komitetu

21) Kazimierz Samiec – Członek Komitetu

22) Łucja Młodawska – Członek Komitetu

23) Kazimierz Bors – Członek Komitetu

24) Jan Czerski – Członek Komitetu

25) Anna Meto – Członek Komitetu

     26) Małgorzata Bojdo – Członek Komitetu

     27) Marianna Pawlak – Członek Komitetu                                                 

§ 2. Do zadań Komitetu w szczególności należy:

1)      Ustalenie programu  uroczystości dożynkowych.

2)      Wybór starostów Dożynek.

3)      Ustalenie osób odpowiedzialnych  za realizację poszczególnych zadań.

4)      Ustalenie liści gości zaproszonych.

5)      Poszukiwanie sponsorów .

6)      Czuwanie nad sprawnym przebiegiem uroczystości.

 

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             mgr inż. Marek Pałasz

           ZARZĄDZENIE NR  26 /2004

 WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 02 lipca 2004 r.

  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz.U.   z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,  poz.1055 )   oraz  § 10 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/83/2003 Rady Gminy Rzeczyca z dnia  23.10.2003 r. ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 346, poz. 3284   )

 

zarządzam co następuje :

§ 1. Zatwierdza się  Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  25/2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 02 lipca  2004  r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  w Rzeczycy

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz.U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,  poz.1055 )    zarządzam co następuje:

§  1.  Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rzeczycy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.                                                                 

 

§ 2. Tracą moc:

1)       uchwała Nr XXVII/2/2001 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 09 marca 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 68, poz. 670)

2)       zarządzenie Nr 4/2002 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy             ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r.  Nr 16, poz. 184)

3)       Zarządzenie Nr 17/2003 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 24 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 02 lipca 2004 roku

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)  oraz art. 9g. ust. 2  i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela( T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 231, poz. 2081, z 2004 r. nr 96, poz. 959)   zarządza się, co następuje :

           § 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Gruda - nauczyciela matematyki w Gimnazjum w Rzeczycy w następującym składzie:

1)     Andrzej Gwizdoń – Przewodniczący Komisji

2)     Grażyna Kielan – Dyrektor szkoły

3)     Barbara Motyl – ekspert w zakresie pedagogiki

4)     Wanda Nowakowska – ekspert w zakresie przedmiotów humanistycznych

5)     Andrzej Krych – ekspert w zakresie matematyki

           § 2. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Andrzeja Socha – nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i rewalidacji w Publicznej Szkole Podstawowej Rzeczycy w następującym składzie:

1) Andrzej Gwizdoń – Przewodniczący Komisji

2) Barbara Bors – Dyrektor szkoły

3) Barbara Motyl – ekspert w zakresie pedagogiki

4) Wanda Nowakowska – ekspert w zakresie przedmiotów humanistycznych

5) Andrzej Krych – ekspert w zakresie matematyki

          § 3. Na  złożony przez nauczyciela – Panią Anetę Gruda wniosek, w skład Komisji, o której mowa w § 1 powołuje się przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 23/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2004 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291) oraz § 21 Uchwały Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 r. Wójt Gminy Rzeczyca  zarządza co następuje:

 § 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 24.552,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 57.052,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 32.500,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok.

§ 7 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  mgr inż. Marek Pałasz

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2004_06_04_Za__cznik_nr_1.pdf)ZARZĄDZENIE Nr 22/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 04 czerwca 2004r. - Załącznik nr 1 Radosław Bernaciak36 kB5142004-06-28 11:21
Pobierz plik (2004_06_04_Za__cznik_nr_2.pdf)ZARZĄDZENIE Nr 22/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 04 czerwca 2004r. - Załącznik nr 2 Radosław Bernaciak55 kB4712004-06-28 11:21
Pobierz plik (2004_06_04_Za__cznik_nr_3.pdf)ZARZĄDZENIE Nr 22/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 04 czerwca 2004r. - Załącznik nr 3 Radosław Bernaciak38 kB4962004-06-28 11:21
Pobierz plik (2004_06_04_Za__cznik_nr_4.pdf)ZARZĄDZENIE Nr 22/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 04 czerwca 2004r. - Załącznik nr 4 Radosław Bernaciak32 kB5082004-06-28 11:21
Pobierz plik (2004_06_04_Za__cznik_nr_5.pdf)ZARZĄDZENIE Nr 22/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 04 czerwca 2004r. - Załącznik nr 5 Radosław Bernaciak41 kB4742004-06-28 11:21

   ZARZĄDZENIE Nr 22/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

  z dnia 04 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) oraz § 21 Uchwały Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 r. Wójt Gminy Rzeczyca  zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 351.737,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 80.990,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2004 roko kwotę 384.643,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 113.896,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok.

§ 7 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  Nr 21/2004
WÓJTA GMINY RZECZYCA
z dnia 04 czerwca 2004 roku

 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Rzeczycy

 

         Na podstawie art. 50 ust.1 punkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U Nr 46, poz.499 z póź. zm. ) w związku z art.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U Nr 25, poz.219 ) Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

§ 1. W związku ze złożoną rezygnacją Pani Barbary Wójciak zam.Sadykierz 1 stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w/w w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sadykierzu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  20 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  28 maja 2004 roku

 

w sprawie częściowego zwolnienia

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu

z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się, co następuje :

  

§ 1. Zwalnia się częściowo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca, w okresie od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku w ilości 2 godzin.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                                                   mgr inż. Marek Pałasz
 

ZARZĄDZENIE NR  19 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  28 maja 2004 roku

 w sprawie częściowego zwolnienia

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy

z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwalnia się częściowo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca, w okresie od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku w ilości 3 godzin.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

Zarządzenie Nr 18/2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  28  maja 2004 roku

 w sprawie częściowego zwolnienia

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu

z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwalnia się częściowo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca, w okresie  od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku w ilości 1 godziny.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR   17 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  28 maja 2004 roku

 w sprawie całkowitego zwolnienia Dyrektora Gimnazjum w Rzeczycy

z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwalnia się całkowicie Dyrektora Gimnazjum w Rzeczycy z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca w okresie od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 16 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 28 maja 2004 roku

 w sprawie całkowitego zwolnienia

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy

z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwalnia się całkowicie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca w okresie od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  15 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  28  maja  2004 roku

w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji

Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304,  Nr 203, poz. 1966 ) zarządza się, co następuje :

 § 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji  Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

Zarządzenie Nr 14/2004

Wójta Gminy Rzeczyca 

z dnia 28 maja 2004 roku

w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304,  Nr 203, poz. 1966 ) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy na rok szkolny 2004/2005, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR    13/2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  28  maja  2004 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2004/2005

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304,  Nr 203, poz. 1966 ) zarządza się, co następuje :

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2004/2005, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

 ZARZĄDZENIE NR   12 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  28  maja  2004 roku

 w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w  Luboczy na rok szkolny 2004/2005

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304,  Nr 203, poz. 1966 ) zarządza się, co następuje :

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2004/2005, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  11/2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  28  maja  2004 roku

w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2004/2005

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304,  Nr 203, poz. 1966 ) zarządza się, co następuje :

 § 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2004/2005, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  NR 10/2004

WÓJTA  GMINY  RZECZYCA

z dnia 20 maja 2004 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień

13 czerwca 2004 roku

         Na podstawie art.48 ust. 1-6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.Nr 46, poz. 499 z póź. zm. ) w związku z art.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego  ( Dz.U. Nr 25, poz. 219 ) Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

§ 1. Powołuje się 3 obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

mgr inż. Marek Pałasz

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2004
Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 20 maja 2004 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sadykierzu
1. Sej Regina
2. Kępa Agnieszka
3. Sarwa Jan
4. Stępniak Justyna
5. Legutowski Wiesław
6. Gaczkowska Zofia
7. Galas Kryspin
8. Pawlak Julianna
9. Gradowska Agnieszka
10. Kielan Marianna
11. Sobolewska Gdak Małgorzata
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Rzeczycy
1. Kubryn Anna
2. Miazga Ewa
3. Wójciak Barbara
4. Spała Sylwia
5. Legutowska Bożena
6. Burchart Bożena
7. Dzierżek Arkadiusz
8. Gruda Helena
9. Legutowski Tomasz
10. Rataj Alicja
11. Bors Barbara
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Luboczy
1. Zdolski Henryk
2. Chaber Regina
3. Szczur Lech
4. Kałamajski Wiesław
5. Kowalczyk Kazimierz
6. Sarwa Regina
7. Madej Tomasz
8. Kobacki Krzysztof
9. Rataj Antoni
10. Bigos Wojciech Bogumił
11. Broniarz Elżbieta

ZARZĄDZENIE NR  9 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  10 maja 2004 roku

 w sprawie złożenia wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy

w Tomaszowie Mazowieckim o organizację robót publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( T.J. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz  art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu  i przeciwdziałaniu bezrobociu (T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 233, poz. 2217, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 64, poz. poz. 593  ) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowanie rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 189,  z 1997 r. Nr 25, poz. 134, z 1998 r. Nr 166, poz. 1242, z 1999 r. Nr 111, poz. 1307, z 2000 r. Nr 44, poz. 514, z 2001 r. Nr 145, poz. 1634)  Wójt Gminy Rzeczyca zarządza , co następuje :

§ 1.

Uznaje się za zasadne złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. o organizowanie robót publicznych na terenie Gminy Rzeczyca w ramach Programu „Woda”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2004_06_02_Za__cznik_nr_1.pdf)Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 marca 2004 r. - Załącznik nr 1 Radosław Bernaciak37 kB5122004-06-02 13:37
Pobierz plik (2004_06_02_Za__cznik_nr_2.pdf)Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 marca 2004 r. - Załącznik nr 2 Radosław Bernaciak51 kB4702004-06-02 13:37
Pobierz plik (2004_06_02_Za__cznik_nr_3.pdf)Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 marca 2004 r. - Załącznik nr 3 Radosław Bernaciak35 kB4812004-06-02 13:37
Pobierz plik (2004_06_02_Za__cznik_nr_4.pdf)Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 marca 2004 r. - Załącznik nr 4 Radosław Bernaciak30 kB5262004-06-02 13:37
Pobierz plik (2004_06_02_Za__cznik_nr_5.pdf)Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 marca 2004 r. - Załącznik nr 5 Radosław Bernaciak41 kB4942004-06-02 13:37

   ZARZĄDZENIE Nr 8/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

  z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca 

i układzie wykonawczym na 2004 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) oraz § 21 Uchwały Nr XV/116/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2004 r. Wójt gminy Rzeczyca  zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 45.400,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 5.961,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok     o kwotę 54.739,50 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2004 rok o kwotę 15.300,50 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 rok.

§ 7 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§ 8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogenia.                                                                               

  mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  7 /2004

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 23 marca  2004  r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rzeczyca liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz.U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego  ( Dz.U. Nr  25, poz. 219)  zarządzam co następuje:

§ 1.  Wyznacza się na obszarze Gminy Rzeczyca miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach informacyjnych  Urzędu Gminy w Rzeczycy i tablicach sołectw Gminy Rzeczyca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                               mgr inż. Marek Pałasz

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 23 marca 2004 r.

Wykaz miejsc na terenie Gminy Rzeczyca przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
Lp. Nazwa miejscowości Miejsce wyznaczone do umieszczania
obwieszczeń urzędowych i plakatów komitetów
wyborczych
1. Bartoszówka Tablica Informacyjna Sołectwa Bartoszówka
2. Bobrowiec Tablica Informacyjna Sołectwa Bobrowiec
3. Brzeg Tablica Informacyjna Sołectwa Brzeg
4. Brzozów Tablica Informacyjna Sołectwa Brzozów
5. Glina Tablica Informacyjna Sołectwa Glina
6. Grotowice Tablica Informacyjna Sołectwa Grotowice
7. Gustawów Tablica Informacyjna Sołectwa Gustawów
8. Jeziorzec Tablica Informacyjna Sołectwa Jeziorzec
9. Kanice Tablica Informacyjna Sołectwa Kanice
10. Kawęczyn Tablica Informacyjna Sołectwa Kawęczyn
11. Lubocz Tablica Informacyjna Sołectwa Lubocz
12. Łęg Tablica Informacyjna Sołectwa Łęg
13. Roszkowa Wola Tablica Informacyjna Sołectwa Roszkowa Wola
14. Rzeczyca -Tablica Informacyjna Sołectwa Rzeczyca –
ul. Ks.J.Kitowicza
-Tablica Informacyjna Sołectwa Rzeczyca Nowa –
ul. Lipowa
-Tablica Informacyjna Urzędu Gminy w Rzeczycy
– ul. Prez.Ig. Mościckiego
15. Sadykierz Tablica Informacyjna Sołectwa Sadykierz
16. Wiechnowice Tablica Informacyjna Sołectwa Wiechnowice
17. Zawady Tablica Informacyjna Sołectwa Zawady
Łączna liczba wyznaczonych miejsc: 19

ZARZĄDZENIE  Nr 6/2004

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozadania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2003 rok i przedożenia sprawozdania Radzie Gminy Rzeczyca

                                Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 126 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 )

 

                                                        z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2003 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

Postanawia się przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 Radzie Gminy Rzeczyca.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                   mgr inż. Marek Pałasz

Podkategorie