2007

ZARZĄDZENIE NR 76/2007

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 17 października 2007 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na terenie Gminy Rzeczyca na 2007 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U. z 2001 r. r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt.14) art.5 ust. 4 pkt.1) , art. 11 ust. 1 pkt.1) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 11298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rzeczyca na 2007 rok, ogłoszonego zarządzeniem nr 59/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 5 września 2007 roku.

2. Przyznaje się dotację na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku w Gminie Rzeczyca” Ludowemu Klubowi Sportowemu „ŁABĘDŹ 97-220 Rzeczyca ul. Mościckiego 9 w wysokości 7.970 zł.

3. Uzasadnienie wyboru oferty wskazanej w ust. 2 zawiera protokół Komisji Konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. oświaty, spraw kadrowych, kultury i kultury fizycznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr inż. Marek Pałasz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 76 /2007
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 17 października 2007 roku
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ
z dnia 17 października 2007 r.
powołanej Zarządzeniem Nr 75/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 15 października
2007 r. w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w Gminie Rzeczyca
Komisja obradowała w następującym składzie:
1) Maria Jolanta Ochota – Przewodnicząca
2) Bogusława Kobacka – Sekretarz
3) Agnieszka Gradowska – Członek
4) Monika Woźniak – Członek
1. Do upływu terminu określonego Zarządzeniem Nr 59/2007 Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 5 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Rzeczyca na 2007 rok wpłynęła jedna oferta – złoŜona przez
LUDOWY KLUB SPORTOWY „ŁABĘDŹ” ul. Mościckiego 9 97-220 Rzeczyca.
2. Przed podjęciem obrad Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z nazwą i
adresem oferenta, a następnie kaŜdy z członków komisji złoŜył oświadczenie o nie
pozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym, bądź faktycznym z oferentem –
oświadczenia w załączeniu (4 szt.)
3. W pierwszej kolejności komisja dokonała oceny formalnej złoŜonej oferty tzn.
ustalono prawidłowość opisania i zamknięcia koperty, wypełnienie oferty,
załączniki oraz (na podstawie statutu) stwierdzono prawomocność podpisów osób
składających oświadczenia woli i stwierdziła, Ŝe złoŜona oferta spełnia wymogi
formalno-prawne tj:
1) wnioskodawca jest organizacją pozarządową
2) jego celami statutowymi jest prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i
sportu,
3) dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji określonego
zadania,
4) przedłoŜył ofertę na druku zgodnym z ogłoszenie, kompletną i w terminie
określonym w ogłoszeniu.
5) do oferty załączone są wszystkie załączniki wymagane w ogłoszeniu tj:
a) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Tomaszowskiego,
b) statut
c) informację o dotychczasowych osiągnięciach
d) sprawozdanie z działalności za rok poprzedni: finansowe i merytoryczne.
- 2 –
4. Komisja przeanalizowała następnie ofertę pod względem merytorycznym. Oceniając
ofertę Komisja posłuŜyła się kryteriami opisanymi w Zarządzeniu Nr 59/2007 Wójta
Gminy Rzeczyca z dnia 5 września 2007 roku
5. Zestawienie punktacji łącznej oferty - zbiorczy arkusz oceny, dokonanej przez
członków Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6. Oferta złoŜona przez Ludowy Klub Sportowy „ŁABĘDŹ” ul. Mościckiego 9 97-
220 Rzeczyca uzyskała 71 pkt. na 120 moŜliwych do uzyskania.
7. Wobec powyŜszego Komisja proponuje przyznać dotację w wysokości 7.970 zł.
Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.
Podpisy Komisji:
Przewodnicząca – Maria Jolanta Ochota ………………………………………..
Sekretarz – Bogusława Kobacka ……………………………………….
Członkowie: Agnieszka Gradowska ………………………………………..
Monika Woźniak ……………………………………….
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007_09_07_Za__cznik_nr_1___og_oszenie.doc)ZARZĄDZENIE NR 59/2007 WÓJTA GMINY RZECZYCA z dnia 5 września 2007 roku Załącznik nr 1 - ogłoszenie Radosław Bernaciak40 kB4762007-09-07 13:43
Pobierz plik (2007_09_07_Za__cznik_nr_2___Wz_r_oferty.rtf)ZARZĄDZENIE NR 59/2007 WÓJTA GMINY RZECZYCA z dnia 5 września 2007 roku Załącznik nr 2 - Wzór oferty Radosław Bernaciak296 kB4562007-09-07 13:43
                    ZARZĄDZENIE NR 59/2007

                                WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 5 września  2007 roku

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na terenie Gminy Rzeczyca na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 11298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) i Uchwały Nr IV/25/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia na 2007 rok Programu Współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca zarządza się, co następuje :

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rzeczyca na 2007 rok według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

Zarządzenie Nr 5/2007

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 31 maja  2007 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora d/s współpracy z GIIF oraz wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu – art. 299 kodeksu karnego

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanowić koordynatora d/s współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w  Ministerstwie Finansów w osobie Sekretarza Gminy – Marii Jolanty Ochota.

§ 2. Wprowadzić INSTRUKCJĘ w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr inż. Marek Pałasz

Zarządzenie Nr 4/2007

Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 23 maja 2007 r.

w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy

 

               Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,     z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) )   i art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020), Zarządzenia Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zarządzam, co następuje:

            § 1. 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. rozliczeń inwestycji, spraw majątkowych i zwrotu podatku akcyzowego  w następującym składzie:

1)      Maria Jolanta Ochota – Sekretarz Gminy                 – Przewodnicząca Komisji

2)      Grażyna Frączak – Skarbnik Gminy                         – Członek Komisji

3)      Bogusława Kobacka – Inspektor                                 Sekretarz Komisji

          2. Komisja działa zgodnie  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze        w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 kwietnia 2007 r.

            § 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

             § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                     mgr inż. Marek Pałasz

 

Zarządzenie Nr 3/2007

Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 23 maja 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,     z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) )   i art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020), Zarządzenia Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zarządzam, co następuje:

            § 1. 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, dróg i planowania przestrzennego w następującym składzie:

1)      Maria Jolanta Ochota   – Sekretarz Gminy                      – Przewodnicząca Komisji

2)      Grażyna Frączak          – Skarbnik Gminy                       – Członek Komisji

3)      Stanisława Kosiacka – Kierownik Referatu Rolnictwa Rozwoju i Zamówień Publicznych                                                                   – Członek Komisji

4)      Bogusława Kobacka – Inspektor                                      – Sekretarz Komisji

          2. Komisja działa zgodnie  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12  kwietnia 2007 r.

            § 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

             § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                              mgr inż. Marek Pałasz

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2007_05_10_Regulamin_naboru_na_wolne_stanowiska_urz_dnicze.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze Radosław Bernaciak252 kB4882007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Zarz_dzenie_nr_2_2007.pdf)Zarządzenie nr 2/2007 Radosław Bernaciak396 kB4612007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Za__cznik_nr_1.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 Załącznik nr 1_wniosek o rozpoczęcie naboru kandydatów na stanowisko Radosław Bernaciak44 kB5582007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Za__cznik_nr_2_og_oszenie_o_naborze.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 r. Załącznik nr 2_ogłoszenie o naborze Radosław Bernaciak420 kB5042007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Za__cznik_nr_3_Lista_kandydat_w_spe_niaj_cych_wymogi_formalne.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 r. Załącznik nr 3_Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Radosław Bernaciak265 kB4512007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Za__cznik_nr_4_Protok___z_przeprowadzonego_naboru_kandydat_w.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 r. Załącznik nr 4_Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów Radosław Bernaciak336 kB4722007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Za__cznik_nr_5_informacja_o_naborze.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 r. Załącznik nr 5_informacja o naborze Radosław Bernaciak299 kB4842007-05-10 13:46
Pobierz plik (2007_05_10_Za__cznik_nr_6_informacja_o_wynikach_naboru.pdf)Zarządzenie Nr 2/2007 r. Załącznik nr 6_informacja o wynikach naboru Radosław Bernaciak287 kB4542007-05-10 13:46

ZARZĄDZENIE NR  1/2007

                              WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 12 kwietnia 2007 r. 

w sprawie ustalenia zasad sporządzania i podpisywania pism i decyzji administracyjnych w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128)  zarządzam co następuje :

            § 1. Ustala się następujące zasady podpisywania pism:

1)  Wójt Gminy podpisuje:

a) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

b) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Gminy,

c) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Referatów,

a)      decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

b)      pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

c)      pisma zawierające oświadczenia woli  jako pracodawcy,

d)     pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji,

e)      odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych,

f)       pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

g)      inne pisma, jeśli ich podpisanie Wójt zastrzegł dla siebie.

2)   Sekretarz i Skarbnik Gminy  podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie

       zastrzeżone wyłącznie  do podpisu Wójta, z wyjątkiem pism do podpisu których

       zostali  odrębnie upoważnione.

1)      Kierownicy referatów podpisują:

a)      pisma związane z zakresem działania Referatów, nie zastrzeżone do podpisu Wójta,

b)      decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania których zostali upoważnieni przez Wójta,

c)      pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatu i zakresu zadań dla poszczególnych referatów lub stanowisk.

§ 2.  Ustala się następujące zasady sporządzania pism:

1)      Wszystkie projekty pism o których mowa w § 1 sporządzane są przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zadań wnikających    z zakresu czynności lub z wydanych poleceń przez przełożonego.

2)      Ilość wykonanych egzemplarzy pism uzależniona jest od liczby adresatów i liczby egzemplarzy pozostających w Urzędzie Gminy.  Egzemplarz wysyłany do adresata jest oryginałem, pozostałe egzemplarze to kopie. W przypadku większej liczby  adresatów niż 1 oryginały pism i decyzji sporządza się w liczbie  równej liczbie  adresatów .

3)      W przypadku gdy pismo nie jest sporządzane na papierze samokopiującym, należy oznaczyć każdą kopię pieczęcią „ KOPIA”,

4)      Pracownik przygotowujący projekty pism parafują je swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony obok pieczątki                z napisem    „ OPRACOWAŁ” na kopii pisma pozostającej w aktach sprawy w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

5)      Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie pisma umieszcza swój symbol literowy (inicjały imienia i nazwiska) przy znaku pisma zgodnie z niniejszym wzorem   Or. AB 0010-12/07, gdzie „Or.„ -oznacza symbol literowy referatu, „AB”- oznacza symbol literowy pracownika , „0010” – oznacza symbol liczbowy grupy klasyfikacyjnej z jednolitego rzeczowego wykazu akt,  „12” – oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw, „07” – oznacza dwie ostatnie cyfry roku. Oznaczenie symboli literowych pracowników zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia

6)       Sporządzone według powyższego wzoru pismo pracownik przekazuje do zaopiniowania Kierownikowi Referatu i Sekretarzowi Gminy.

7)      Kierownicy Referatów i Sekretarz Gminy opiniują każde pismo stawiając parafkę przy pieczątce „ AKCEPTUJĘ” na kopii pisma pozostającą w aktach sprawy            w Urzędzie Gminy.

8)      W przypadku pism dotyczących spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych opiniowane one są  przez  Skarbnika Gminy.

9)      Pisma dotyczące spraw szczególnie skomplikowanych i trudnych pod względem interpretacji prawnej opiniowane są również przez Radcę Prawnego.

10)  Przygotowane w ten sposób pismo kierowane jest do podpisu przez Wójta Gminy.

§ 3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy Instrukcji Kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych  stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)  .

            § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 25/2002 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 20 grudnia     2002 r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania i podpisywania pism i decyzji administracyjnych  w Urzędzie Gminy w Rzeczycy. 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                              mgr inż. Marek Pałasz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 1/2007
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 12 kwietnia 2007 r.
OZNACZENIE SYMBOLI LITEROWYCH
PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W RZECZYCY
Lp. Imię i nazwisko
pracownika
Stanowisko Symbol
literowy
1. Maria Jolanta Ochota Sekretarz Gminy MJO
2. Grażyna Frączak Skarbnik Gminy GF
3. Teresa Zofia Gruda Kierownik Referatu Organizacyjnego Spraw Obywatelskich ZG
4. Stanisława Kosiacka Kierownik Referatu Rolnictwa Rozwoju i zamówień
Publicznych SK
5. Anna Duraj Radca prawny AD
6. Bogusława Kobacka Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy,
oświaty, kultury i zdrowia BK
7. Radosław Jaworski Stanowisko ds. drogownictwa, informatyki, obrony i bezpieczeństwa RJ
8. Izabela Gruda Stanowisko ds. kancelaryjno-organizacyjnych IG
9. Barbara Kołodziejczyk Stanowisko ds. księgowości budżetowej KB
10. Danuta Teresa Podsadniak Stanowisko ds. księgowości podatkowej DP
11. Małgorzata Korecka Stanowisko ds. wymiaru podatków i obsługi kasowej MK
12. Maria Jędryka Stanowisko ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych MJ
13. Agnieszka Gradowska Stanowisko ds. zwrotu akcyzy AG
14. BoŜena Burchart Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego BB
15. Magdalena Szczur Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i
ochrony środowiska MSz
16. Monika Woźniak Stanowisko ds. wdrażania procedur UE i przygotowywania wniosków akcesyjnych MW
17. Renata Szulc Archiwista RSz

ZARZĄDZENIE NR 22/2007

                                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie  umorzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego 

 Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055,   Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) )  oraz uchwały Nr XV/115/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody gminy Rzeczyca , do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych Rady Gminy Rzeczyca  zarządza się  co następuje :

 

 

§ 1. 1. Po  pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych Rady Gminy Rzeczyca  postanawia się umorzyć na wniosek Pani ................* zam. Zawady 14 gm. Rzeczyca  kwotę 1.606,94 zł wierzytelności z tytułu najmu lokalu użytkowego na działalność handlową oraz należne odsetki w wysokości 243,81 zł.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

 ______________________

* ochrona danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR  21/2007

                                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r.  Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  poz. 1337) oraz art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. (Tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217,  Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600) zarządza się co następuje: 

            § 1.  Powołuje się Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzeczycy zwana dalej „Komisją” w następującym składzie :

1) Wiesława Gierach                                     - Przewodnicząca Komisji

2) Jan Pardej                                                  - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3) Regina Sarwa                                            - Sekretarz Komisji

4) Ireneusz Poleszuk                                      - Członek Komisji

5) Urszula Marzyjanek                                  - Członek Komisji

6)  Adam Gmaj                                              - Członek Komisji

7) Kazimierz Bors                                          - Członek Komisji

8) Aneta Machnicka                                      - Członek Komisji

 

            § 2. 1. Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Zasady i tryb działania Komisji określa Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzeczycy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                 mgr inż. Marek Pałasz

 Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2007
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 30 marca 2007 r.
R E G U L A M I N
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w RZECZYCY
I. Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rzeczycy zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb działania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzeczycy zwanej dalej „Komisją”.
§ 2. 1. Komisja prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o
zastosowaniu wobec osoby uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w
zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. Komisja jest powoływana na okres 4 lat.
§ 3. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkowie Komisji nie posiadający
odpowiedniego przeszkolenia powinni w moŜliwie szybkim czasie przeszkolić się według
istniejących lub przygotowanych standardów szkoleń.
II. Skład Komisji.
§ 4. 1.Komisja składa się z:
1) Przewodniczącego
2) Zastępcy Przewodniczącego
3) Sekretarza
4) dwóch członków.
2.Mandat członka Komisji w czasie trwania kadencji wygasa w przypadku śmierci
oraz zrzeczenia się.
§ 5. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemoŜności działania, jego
zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji.
§ 6. Obsługę kancelaryjno-biurową prowadzi Sekretarz Komisji.
III. Zadania Komisji
§ 7. Do zadań Komisji naleŜy:
1) współpraca z Wójtem Gminy Rzeczyca przy konstruowaniu projektu Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanego dalej „Programem”
oraz inicjowanie działań podejmowanych w celu realizacji tego programu,
2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy z
uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( teks jednolity:
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372) ,
3) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
4) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaŜy, podawania i spoŜywania
napojów alkoholowych;
5) przygotowywanie i przedkładanie Wójtowi Gminy Rzeczyca:
a) harmonogramu działań związanych z realizacją programu;
b) preliminarza kosztów zadań wymienionych w § 7 pkt. 1,
c) sprawozdanie z realizacji zadań.
6) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
IV. Posiedzenia Komisji.
§ 8. 1.Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał.
2. Przewodniczący Komisji moŜe zaprosić na posiedzenie Komisji osoby nie będące
członkami Komisji.
3. Z posiedzenia Komisji naleŜy sporządzić protokół, który winien być podpisany
przez Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
4. Za pracę w Komisji przysługuje członkom Komisji wynagrodzenie na zasadach
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
§ 9. 1.Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Komisji.
2.Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym.
V. Postanowienia końcowe.
§ 10. Komisja moŜe korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę
fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji.
§ 11. 1. Do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz wykonywania
czynności związanych z działalnością Komisji moŜna upowaŜnić osoby nie będące jej
członkami.
2. Zakres wywiadu środowiskowego ustala Komisja.
§ 12. W celu realizacji swych zadań Komisja zbiera informacje od jednostek policji,
izb wytrzeźwień, zakładów pracy i innych jednostek organizacyjnych oraz osób.