2008

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 07 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy. 
Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyzacji w Urzędzie Gminy w Rzeczycy
Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 14 lipca 2008 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy w Rzeczycy
Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg w Urzędzie Gminy w Rzeczycy
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_27_2008_Wójta_Gminy.pdf)Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 23 lipca 2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Rzeczyca na 2008 rok  Radosław Bernaciak5881 kB3962008-08-01 14:39
Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 23 lipca 2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Rzeczyca na 2008 rok
Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 09 maja 2008 w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Rzeczyca z zakresu kultury fizycznej na 2008 r

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_Nr_8.pdf)Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z 17 marca 2008 r. Radosław Bernaciak31 kB4472008-04-04 20:43

ZARZĄDZENIE NR 8 /2008

 

WÓJTA GMINY RZECZYCA

 

z dnia 06 marca 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

realizacji zadań publicznych Gminy Rzeczyca

 

z zakresu kultury fizycznej na 2008 rok.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 11298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) i Uchwały Nr XV/114/07 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia na 2008 rok Programu Współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca zarządza się, co następuje :

 

 

 

 

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Rzeczyca na 2008 rok według załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

Zarządzenie Nr 4/2008

Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 06 lutego 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,     z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) )   i art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) Zarządzenia Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw kadrowych                 w następującym składzie:

1) Maria Jolanta Ochota   – Sekretarz Gminy                                – Przewodnicząca Komisji

2) Grażyna Frączak          – Skarbnik Gminy                                – Członek Komisji

3) Anna Duraj                     Radca Prawny                                 – Członek Komisji

 

          2. Komisja działa zgodnie  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze        w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia                     12  kwietnia 2007 r.

            § 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

             § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                              mgr inż. Marek Pałasz

Zarządzenie Nr 3/2008

Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 06 lutego 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,     z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) )   i art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020), Zarządzenia Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy- Kierownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego, Zastępca Kierownika USC   w następującym składzie:

1) Maria Jolanta Ochota   – Sekretarz Gminy                                – Przewodnicząca Komisji

2) Grażyna Frączak          – Skarbnik Gminy                                – Członek Komisji

3) Anna Duraj                     Radca Prawny                                 – Członek Komisji

 

          2. Komisja działa zgodnie  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze        w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2007 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia                     12  kwietnia 2007 r.

            § 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

             § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                              mgr inż. Marek Pałasz