Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR   14 /2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  maja  2006 roku

w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2006/2007

 

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2006/2007, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  13 /2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  maja  2006 roku

w sprawie  zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2006/2007

 

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje :

 

 

 

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2006/2007, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 4/2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

SZEFA OBRONY CYWILNEJ

z dnia 6 marca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia zadań z zakresu zarządzania kryzysowego , obrony cywilnej i spraw obronnych dla Gminy Rzeczyca oraz ich realizacji

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2004 r. nr 241, poz. 246 z późn. zm.), § 4 pkt 3, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 29 grudnia 2005 r. do działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w 2006 r.

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Ustalam się zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych dla Gminy Rzeczyca na rok 2006.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 zawiera  Plan Działania w zakresie zarządzania                     i reagowania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych na terenie Gminy Rzeczyca w 2006 roku stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Wprowadzam Plan Szkolenia obronnego na rok 2006 jako załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3. Nakładam na podległych wykonawców zadania określone w załączniku Nr 1 oraz w załączniku Nr 2 (zamierzenia własne).

 

§ 4. Zobowiązuję Sekretarza Gminy do wdrożenia wśród podległych pracowników nałożonych niniejszym zarządzeniem zadań.

 

§ 5. Zobowiązuje pracownika ds. obronnych i OC do uzgodnienia powyższego zarządzenia wraz załącznikami ze Starostą Tomaszowskim w terminie do 7 marca 2006 r.

 

§ 6.1.  Z realizacji zadań określonych w §1 i §2 pracownik ds. obronnych przedłoży sprawozdanie Wójtowi Gminy Rzeczyca sprawozdanie do dnia 20 grudnia 2006 roku.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 Wójt Gminy przekaże Staroście Powiatu Tomaszowskiego w terminie do 31 grudnia 2006 r.

 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam wykonawcom wymienionym w załączniku Nr 1 oraz w załączniku Nr 2 (zamierzenia własne).

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz
ZARZĄDZENIE Nr 49/2005

                                           WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 17 listopada 2005 r.

w sprawie określenia stawek opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek gminy na rok 2006

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz.U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia  20 grudnia 1996  o gospodarce komunalnej ( Dz. U.  z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121 , poz. 770,  z 1998 r.  Nr 106, poz. 668 , z  2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937)  uchwały Nr XVI/1/2000 Rady Gminy Rzeczyca  z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Rzeczyca do określania sposobu ustalenia oraz wysokości i opłat za usługi komunalne  o charakterze użyteczności publicznej jednostek gminy oraz uchwały Nr IV/21/2002 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/1/2000 Rady Gminy Rzeczyca  z dnia  12 stycznia 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Rzeczyca do określania sposobu ustalenia oraz wysokości cen  i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej jednostek gminy zarządzam co następuje :

 

§ 1. 1 .W oparciu o kalkulację Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy ustala się stawki transportowe świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy   w następujących wysokościach:

  1)  Opróżnianie kontenerów na odpady stałe typu KP –69,32 zł./za 1 kontener

  2)  Usługi transportowe ciągnikiem wraz z przyczepą o ładowności do 4 ton  46,47 zł./1 godz.

  3)  Usługi koparko-spycharką typu „ Ostrówek” – 45,63 zł/1 godz.

  4)   Usługi transportowe samochodem towarowo-osobowym marki ŻUK -  1,35 zł./1 km          

  5)   Usługi transportowe autobusem – 2,96 zł. / 1 km + 8,00 zł./1 godz.   oczekiwania

  6)   Usługi transportowe autobusem- wyjazdy okolicznościowe typu wesela, pogrzeby itp.                              

        w obrębie Gminy Rzeczyca w ciągu 1  dnia  170,00zł.

2. W oparciu o przedstawioną kalkulację Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy  ustala się 1) opłatę za dzierżawę kontenera przez jednostki gospodarcze w Gminie Rzeczyca   w wysokości   29,20 zł   miesięcznie,

2) opłatę za wywóz  kontenerów – 69,32 zł za 1 kontener

3. W oparciu o przedstawioną kalkulację Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy ustala się opłatę za usługi transportowe świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy na terenie Gminy  w zakresie wywozu nieczystości  płynnych do  Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Bartoszówce w wysokości :

1) dla osób fizycznych  - 5,00 zł./1 m3

2) dla podmiotów prowadzących działalność  gospodarczą – 7,97 zł./1 m3

 

 

 

4. W oparciu o przedstawioną kalkulację Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy ustala się stawkę za zrzut ścieków do  Biologicznej Oczyszczalni Ścieków   w Bartoszówce   w wysokości:

1) dla osób fizycznych  - 3,00 zł./1 m3

2)  dla podmiotów prowadzących działalność  gospodarczą – 3,63 zł./1 m3

5. W oparciu o przedstawioną przez  Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy kalkulację ustala się stawki za roboczogodzinę pracownika Zakładu Usług Komunalnych  w wysokości – 12,66 zł./1 godz.

6. W oparciu o przedstawioną przez  Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy kalkulację ustala się stawkę za podgrzanie wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy w wysokości  18,75 zł/1 m3 ciepłej wody

7. W oparciu o przedstawioną przez  Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy kalkulację ustala się  opłatę za konserwację oświetlenia ulicznego wykonywaną na terenie Gminy Rzeczyca w wysokości 3,10 zł./1 lampę miesięcznie.

8. W oparciu o przedstawioną przez  Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy kalkulację ustala się :

1)  stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy

     Publicznej Szkole Podstawowej w Bobrowcu

        dla szkoły – 3,84 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

        dla lokali mieszkalnych – 3,27 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

2) stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy Publicznej   

    Szkole Podstawowej w Luboczy 

   dla szkoły  1,91  zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

-   dla lokali mieszkalnych – 1,86 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej

3) stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy Publicznej

    Szkole Podstawowej  w  Sadykierzu

        dla szkoły  3,30 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

        dla lokali mieszkalnych – 2,81 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

4) stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy 

    Gimnazjum i PSP w Rzeczycy  – 2,19 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

5) stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy Urzędzie

    Gminy w Rzeczycy

- dla pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy i GOPS  - 3,71 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

- dla lokali użytkowych ( Apteka, Poczta, Telekomunikacja) – 3,17  zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

1)      stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy – 3,61 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej,

2)      stawkę za dostarczenie energii cieplnej z instalacji CO- lokalnego źródła energii przy Ośrodku Zdrowia w Rzeczycy – 2,86 zł/ 1 m2  powierzchni użytkowej.”

9. W oparciu o przedstawiona przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy kalkulację ustal się stawkę roboczogodziny za prace porządkowo-gospodarcze oraz utrzymanie zieleni w wysokości- 10,39 zł./1 godz.

10. Stawki i opłaty określone w ustępach 1-9 podane są w kwotach netto.

11.Stawki o których mowa w ust. 8 pobierane są w okresach miesięcznych zaliczkowo.

 

§ 2.Tracą moc:

1)  Zarządzenie Nr 43/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek gminy na rok 2005

( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 348, poz. 3699)

2( Zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 01 marca  2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek gminy na rok 2005 ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 96, poz. 951).   

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i w Zakładzie Usług Komunalnych  w Rzeczycy oraz na tablicach informacyjnych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Rzeczyca  i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

                                                                                mgr inż. Marek Pałasz

  ZARZĄDZENIE NR 48/2005

                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 17 listopada 2005 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U.   z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203)   oraz uchwały Nr XVI/6/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje :

 

§ 1. 1. Ustala się stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca.

2.Wykaz nieruchomości i stawek zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zakładowi Usług Komunalnych w Rzeczycy .

 

§ 3. Tracą moc:

1)  Zarządzenie Nr 45/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca.

2) Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 01 października 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca.

 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy  i w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzeczycy  i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r.

 

 

                                                                             mgr inż. Marek Pałasz

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 48/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 17 listopada 2005 r

Lp. Określenie nieruchomości Powierzchnia

ytkowa

Stawka za

1m2

Stawka

za 1 miesiąc

w zł. ( netto)

1. Apteka – Rzeczyca ul.

Tomaszowska 2

81 6,96 564,00

2. Urząd Poczty- Rzeczyca ul.

Tomaszowska 2

84 14,00 1.176,00

3 Centrala Telefoniczna-

Rzeczyca ul. Tomaszowska 2

19 14,00 266,00

4 Sklep w Zawadach 33 8,18 270,00

5. Sklep w Brzozowie 36 8,17 294,00

6. Gabinet Stomatologiczny w

Rzeczycy- ul. Prez. Ig.

Mościckiego 9

25 10,52 263,00

7. Sklep w Kawęczynie 52,88 4,77 252,00

8. Sklep w Jeziorcu 31,80 4,40 140,00

9. Ośrodek Zdrowia w Rzeczycy –

ul. Ks. J. Kitowicza

154,7 3,05 472,00

10. Ośrodek Zdrowia w Rzeczycy –

ul. Ks. J. Kitowicza -

gabinet okulistyczny

9,87 6,38 63,00

11.

Garaż przy budynku Ośrodka

Zdrowia w Rzeczycy – ul. Ks.

J. Kitowicza

84,00

12. Sklep w Roszkowej Woli 34,5 6,49 224,00

     ZARZĄDZENIE NR  39/2005

                                              WÓJTA GMINY RZECZYCA

       z dnia 01 października 2005 r.

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203)   oraz uchwały Nr VI/84/95 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1. 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 45/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca wprowadza się liczbę porządkową 11 o brzmieniu:

 

     § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzeczycy  i wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

   

                                                                             mgr inż. Marek Pałasz

„11.

Gabinet okulistyczny w Ośrodku Zdrowia w Rzeczycy

ul. Ks. J. Kitowicza

60,00 „

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zakładowi Usług Komunalnych w Rzeczycy .

      ZARZĄDZENIE NR 26/2005

                                          WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej  do rozstrzygnięcia

Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz.U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z  2004 r.  Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203 )  zarządzam co następuje :

 

§ 1. Powołuję Komisje Konkursową do rozstrzygnięcia  Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych  w następującym składzie:

1.      Aldona Kosior – Przewodnicząca Komisji

2.      Wiesława Gierach – Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.      Janusz Tatera – Członek Komisji

4.      Barbara Bors – Członek Komisji

5.      Stanisława Kosiacka – Członek Komisji

§ 2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny potraw regionalnych i staropolskich  i wyłonienie zwycięzców Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych podczas Gminnych Dożynek w dniu 28 sierpnia 2005 r.

§ 3. Komisja dokona oceny potraw regionalnych i staropolskich w oparciu o zasady i kryteria określone w Regulaminie Konkursu Potraw Regionalnych przyjętym odrębnym zarządzeniem.

 

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

mgr inż. Marek Pałasz

   ZARZĄDZENIE NR 25/2005

                                             WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 17 sierpnia 2005 r.

w sprawie organizacji cyklicznego Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz.U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z  2004 r.  Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203 )  zarządzam co następuje :

 

§ 1. Uznaje się za zasadne zorganizowanie Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych.

§ 2. Celem Konkursu jest:

1)      kultywowanie staropolskiego dziedzictwa kulturowego w dziedzinie kulinarnej wsi polskiej oraz aktywizacja kulturowa środowisk wiejskich.

2)      wyróżnienie i popularyzacja najlepszych potraw na recepturach związanych z kuchnią regionalną i  staropolską.

 

§ 3.  Konkurs ma charakter cykliczny . Kolejne edycje ogłaszane będą corocznie.

 

      § 4. Szczegółowe warunki Konkursu określa Regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie gminy w Rzeczycy oraz tablicach sołectw.

  

                                                                                           mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  NR 27/2005

WÓJTA  GMINY  RZECZYCA

z dnia 29 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

na dzień 25 września 2005 r.

 

 

         Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 w związku z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, zm. Dz. U. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173)

 

Zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załączniku Nr 1 do zarządzenia

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

mgr inż. Marek Pałasz

 Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2005
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sadykierzu
1. Sarwa Regina
2. DzierŜek Arkadiusz
3. Galas Kryspin
4. Szczur Piotr
5. Pietrzak Piotr
6. Zawada Bogumiła
7. Stańczyk Edyta
8. Gradowska Agnieszka
9. Królik Anna
10. Pawlak Julianna
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Rzeczycy
1. Gruda Izabela
2. Maciejewska Barbara
3. Madej Tomasz
4. Rosiak Monika
5. Rosiak Dariusz
6. Tracz Wojciech
7. Socha Stanisław
8. Legutowski Tomasz
9. Bogdan Jarosław
10. Pawlak Stanisław
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Luboczy
1. Jędryka Maria
2. Rataj ElŜbieta
3. Plichta Lech
4. Kośka Marian
5. Burchart BoŜena
6. śegnałek Karolina
7. Broniarz Henryk
8. Sangórski Andrzej
9. Pawlak Kazimierz
10. Bąk Mieczysław

ZARZĄDZENIE Nr  9/2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) ) oraz uchwały Nr XVI/6/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 stycznia 2000 r.  w sprawie określenia zasad nabywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje :

 

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 48/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 17 listopada 2005 r.              w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzeczyca wprowadza się zmianę polegającą na tym, że załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

     § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy  i wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2006 r.

 


 

                                     mgr inż. Marek Pałasz

Załącznik


do Zarządzenia Nr 9/2006


Wójta Gminy Rzeczyca


z dnia 30 marca 2006 r


Lp. Określenie nieruchomości Powierzchnia


uŜytkowa


Stawka za


1m2


Stawka


za 1 miesiąc


w zł. ( netto)


1.


Apteka – Rzeczyca ul.


Tomaszowska 2 81 6,96 564,00


2. Urząd Poczty- Rzeczyca ul.


Tomaszowska 2


84 14,00 1.176,00


3 Centrala Telefoniczna-


Rzeczyca ul. Tomaszowska 2


19 14,00 266,00


4 Sklep w Zawadach 33 8,18 270,00


5. Sklep w Brzozowie


36 8,17 294,00


6. Gabinet Stomatologiczny w


Rzeczycy- ul. Prez. Ig.


Mościckiego 9


25 10,52 263,00


7. Sklep w Kawęczynie 52,88 1,89 100,00


8. Sklep w Jeziorcu 31,80 4,40 140,00


9. Ośrodek Zdrowia w Rzeczycy –


ul. Ks. J. Kitowicza


154,7 3,05 472,00


10. Ośrodek Zdrowia w Rzeczycy –


ul. Ks. J. Kitowicza -


gabinet okulistyczny


9,87 6,38 63,00


11. GaraŜ przy budynku Ośrodka


Zdrowia w Rzeczycy – ul. Ks.


J. Kitowicza


84,00


12. Sklep w Roszkowej Woli 34,5 7,00 241,50


ZARZĄDZENIE  Nr 8/2006

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie zmiany układu wykonawczego

budżetu Gminy Rzeczyca na 2006 rok

 

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 186 ust.1, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104).

 

 

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

 

            § 1. Zmienia się układ wykonawczy budżetu Gminy Rzeczyca na 2006 rok w zakresie:

1)      dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2)      wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3)      dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

4)      planu finansowego jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

5)      planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem   Nr 5 do niniejszego zarządzenia

 

            §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

 

 

 

                                                                                               mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  Nr 7/2006

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie układu wykonawczego

budżetu Gminy Rzeczyca na 2006 rok

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 186 ust.1, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104).

 

 

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

            § 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Rzeczyca na 2006 rok, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/259/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 02 marca 2006 r. w zakresie:

1)      dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2)      wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3)      przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Rzeczyca, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

4)      dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

5)      planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia

6)      dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia

7)      dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia

8)      planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia

9)      planu finansowego jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia

10)  planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem   Nr 10 do niniejszego zarządzenia

11)  planu finansowego dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych gminie podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia

12)  dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia

 

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

 

            §  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 r.

 

                                                                                               mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy

za 2005 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 199 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

 

 

 

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

§  1  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy za 2005 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się Radzie Gminy Rzeczyca.

§  2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 5/2006

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2005 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 199 ust.1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

 

 

 

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

§  1  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2005r. wraz z częścią opisową, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się Radzie Gminy Rzeczyca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§  2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 3 /2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 19 stycznia 2006 roku

 

w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia Konkursu Plastycznego „Moja bezpieczna szkoła” oraz „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi”

 

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457) zarządza się,  co następuje:

 

§ 1 Powołuje się Gminny Komitet Organizacyjny do przeprowadzenia Konkursu Plastycznego „Moja bezpieczna szkoła” oraz „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi”

w następującym składzie:

1.  Wiesława Gierach                   - Przewodnicząca Komisji

2.  Maria Jolanta Ochota              - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.  Agnieszka Gradowska             - Sekretarz Komisji

4.  Antoni Socha                         - Członek Komisji

5.  Barbara Bors                         - Członek Komisji

6.  Elżbieta Broniarz                    - Członek Komisji

7.  Grażyna Kielan                      - Członek Komisji

8.  Jadwiga Sitarz                       - Członek Komisji

9.  Małgorzata Sobolewska-Gdak   - Członek Komisji

 

§ 2 Do zadań komitetu należy w szczególności:

a)    ogłoszenie konkursu w szkołach i ośrodkach na swoim terenie,

b)    zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania       i przeprowadzenia eliminacji,

c)     ustalenie terminu eliminacji w ramach czasu określonego
w regulaminie,

d)    podanie postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych,

e)    powołanie jury, wyłonienie finalistów szczebla gminnego,

f)      sporządzenie protokołu z prac komisji konkursowej i przekazanie go do komitetu organizacyjnego szczebla powiatowego,

g)    przeprowadzenie eliminacji (oficjalne ogłoszenie wyników m.in. w mediach i Internecie.

 

§ 3 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rzeczyca i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                        

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  2/2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 2 stycznia 2006 roku

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2005 Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji

do przeprowadzenia konkursu - Dyktando ekologiczne 

pt. „Ortografia w ekologii” i uchwalenia Regulaminu Konkursu

 

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457 zarządza się,  co następuje:

 

        § 1. W Zarządzeniu Nr 2/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia
28 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu - Dyktando ekologiczne pt. „Ortografia w ekologii” i uchwalenia Regulaminu Konkursu § 1 otrzymuje brzmienie:

        „ § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia Konkursu - Dyktando ekologiczne pt. „Ortografia w ekologii” w następującym składzie:

1)          mgr Andrzej Gwizdoń                - Przewodniczący Komisji

2)          mgr inż. Antoni Socha               - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3)          Agnieszka Gradowska                       - Sekretarz Komisji

4)          Grażyna Kamińska                    - Członek Komisji

5)          mgr Jadwiga Kowalczyk             - Członek Komisji

6)          mgr Małgorzata Jakubowska       - Członek Komisji

7)          mgr Beata Zielińska                  – Członek Komisji

8)          mgr Lilla Błaszczyk                   - Członek Komisji

9)          mgr Anna Pacholczyk                - Członek Komisji

10)     mgr Anna Malczewska               - Członek Komisji

11)     mgr Anita Kurpińska                 – Członek Komisji

12)     mgr Agnieszka Kielan               – Członek Komisji

 

 

         § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rzeczyca i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

                                           mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR   1/2006

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  2 stycznia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104) zarządza się, co następuje :

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006, polegający na wprowadzeniu następujących zmian:

1)    zorganizowaniu nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy V
w wymiarze 9 godzin tygodniowo i przydziale zajęć następującym nauczycielom:

1.    Małgorzata Jakubowska – 3 godz. języka polskiego,

2.    Beata Szymańska – 3 godz. matematyki,

3.    Małgorzata Sobolewska – Gdak – 1 godz. historii,

4.    Elżbieta Wilkońska – 1 godz. przyrody,

5.    Przemysław Stachurski – 1 godz. języka angielskiego.

2)    Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zgodnie z Orzeczeniem Nr 39-05/06 z dnia 14.12.2005 roku
o potrzebie nauczania indywidualnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Tomaszowie Maz. aneks, o którym mowa w § 1 ust. 1 obowiązuje do 31 marca 2006 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                       Mgr inż. Marek Pałasz

   ZARZĄDZENIE NR 40/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 10 października 2005 r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do występowania w imieniu Wójta Gminy w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Na podstawie art. 33 ust. 4   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym ( T.J. Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220,  Nr 62,  poz. 559, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz.1568, z  2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441) oraz art. 9g ust. 3 pkt. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 170, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 181, poz. 1526, Nr 179, poz. 1487)    zarządzam co następuje :

 

            § 1. Upoważnia się Panią Marię Jolantę Ochota- Sekretarza Gminy Rzeczyca do występowania w imieniu organu prowadzącego szkołę w pracach komisji kwalifikacyjnej  dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciem.

 

mgr inż. Marek Pałasz

  ZARZĄDZENIE NR 50/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 17 listopada 2005 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzeczyca

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz.U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z  2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) ) oraz art. 7 i 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266)  zarządzam co następuje :

 

§ 1. W oparciu o Zasady polityki czynszowej zawartych  w Gminnym  Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rzeczyca na lata 2002-2006 uchwalonym uchwałą Nr XXXV/72/2001 Rady Gminy Rzeczyca z dnia  22 listopada 2001 r.  ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2002 r. Nr 23, poz. 638)  wprowadza się na terenie Gminy Rzeczyca następujące stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzeczyca:

1) W lokalach wyposażonych tylko w energię elektryczną – 0,61 zł.za 1m2 powierzchni

     użytkowej lokalu mieszkalnego

2) W lokalach wyposażonych w energię elektryczną, wodę, C.O. i kanalizację

      a) wybudowane do 1990 r. – 1,47 zł za 1 m2  powierzchni użytkowej  lokalu mieszkalnego

      b) wybudowanych po 1990 r. – 1,73 za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego .

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zakładowi Usług Komunalnych w Rzeczycy .

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 44/2004 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzeczyca  ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 348, poz. 3700)

 

§ 4. Zarządzenie  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzeczycy  i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

                                                                             mgr inż. Marek Pałasz

   ZARZĄDZENIE NR 52/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 07 grudnia 2005 r.

w sprawie przekazania samochodu pożarniczego na rzecz

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboczy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym ( T.J. Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220,  Nr 62,  poz. 559, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z  2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441)   zarządzam co następuje :

 

 

 

            § 1. 1. Przekazać z dniem  08 grudnia 2005 r. na rzecz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Luboczy samochód pożarniczy Jelcz o numerze rejestracyjnym ETM 45 KY o wartości 118.655,00 zł.

            2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dokumentów księgowych .           

mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  53/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 07 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz ulic gminnych na terenie Gminy Rzeczyca w okresie zimy 2005/2006

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.J. Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220,  Nr 62,  poz. 559, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z  2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441)   zarządzam co następuje :

 

 

            § 1. 1. Zatwierdzić Harmonogram zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Rzeczyca w okresie zimy 2005/2006

             2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.              

 

            § 2. Jednostkami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zimowego utrzymania dróg gminnych są:

1)      Urząd Gminy w Rzeczycy – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,

2)       Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy,

3)       Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeczycy, Sadykierzu i Luboczy.

§ 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                 mgr inż. Marek Pałasz

 

ZARZĄDZENIE  Nr 46/2005   

                                              Wójta Gminy Rzeczyca

                                               z dnia 14 listopada  2005r

 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej  Wsi  Wiechnowice

 

 

 

         Na podstawie  art.30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca  1990 r o samorządzie  gminnym 

(T.j.Dz.U.z 2001r  Nr 142, poz.1591, z 2002r .Nr 23,poz.220, Nr 62 ,poz.558 ,Nr 113 ,       poz.984 ,Nr 153 poz.1271,  Nr 214 ,poz.1806, z 2003r ,Nr 80,poz.717 , Nr 162, poz.1568 ,z 2004 r. Nr 102,poz.1055,Nr116,poz.1203,Nr 167 poz.1759 ,z 2005r Nr 172,poz.1441 Nr 175 poz.1457 z 2006rNr 17 poz.128 )) oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r o zagospodarowaniu  wspólnot gruntowych  (Dz.U Nr 28,poz.169 ,z 1982 r Nr 11,poz.80,z 1990 r Nr 34 ,poz.198 ,z 1995r Nr 141,poz.692,z 1998 r Nr 106 ,poz.668,   z 2000 r  Nr120,poz.1268 z 2002 r. Nr 113 ,poz.984 )Wójt  Gminy  Rzeczyca  zarządza co następuję  :

 

 

        § 1. Zatwierdzam Statut Spółki dla zagospodarowania  Wspólnoty Gruntowej Wsi

Wiechnowice   uchwalony Uchwałą  Nr 2/2005 z dnia  26 czerwca  2005r  ogólnego zebrania

Członków Spółki  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

         

        § 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       

        § 3.Zarzadzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy

oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie wsi  Wiechnowice

 

 

 

 

 

 

                                                                                   mgr  inż.Marek Pałasz 

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową na terenie gminy Rzeczyca

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2020 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz zarządzenia Nr 143 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk na terenie województwa łódzkiego.

zarządzam co następuje:

 

§ 1.      Powołuję Gminną Komisję w Rzeczycy ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się nie obszarach dotkniętych klęską suszy, huraganu, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, pożaru lub plagi gryzoni i opiniowania wniosków kredytowych zwaną dalej Komisją.

 

§ 2.      W skład Komisji wchodzą:

  1. Bożena Burchart – inspektor Urzędu Gminy w Rzeczycy – Przewodniczący Komisji
  2. Paweł Bachura – specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Rejon Tomaszów Maz. – Członek Komisji
  3. Jan Kuśmierek – delegat Izby Rolniczej województwa łódzkiego – Członek Komisji
  4. Justyna Kościecha – stażysta Urzędu Gminy w Rzeczycy – Członek Komisji

§ 3.      Zadaniem komisji jest:

  1. Przeprowadzenie lustracji poszkodowanych gospodarstw, oraz sporządzenie imiennych protokołów strat (lustracja gospodarstw wielkoobszarowych winna być dokonana z udziałem przedstawicieli Komisji Wojewódzkiej)
  2. Weryfikacja zgłaszanych przez rolników areałów i procent strat upraw dotkniętych klęskami w oparciu o dane będące w posiadaniu gminy jak również o przeprowadzoną lustrację terenową.
  3. Sporządzenie zbiorczego protokołu strat wraz z załącznikami zgodnie z opracowanym i dostarczonym przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Wydział Środowiska i Rolnictwa – wzorem.
  4. Opiniowanie wniosków kredytowych.

 

§ 4.      Komisja we własnym zakresie ustali tryb pracy oraz sposób wykonania zadań o których mowa w § 3 z zachowaniem maksymalnego terminu 30 dni od wystąpienia klęski.

 

§ 5.      Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zabezpieczenia Urząd Gminy w Rzeczycy.

 

§ 6.      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WÓJT GMINY RZECZYCA

mgr inż. Marek Pałasz

 

ZARZĄDZENIE Nr 10/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 04 maja 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2005 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703) oraz § 22 Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 r. Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 90.761,00zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 97.885,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 7.124,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.

§ 7 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§ 8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  Nr 9/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie uchwalenia układu wykonawczego

budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 rok

 

                        Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 126 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703)

 

 

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

 

            § 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 rok, uchwalonego uchwałą Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 r.

 

            § 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 rok w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 rok w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

            §  4. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§  5. Ustala się plan finansowy dochodów realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

            §  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

 

 

                                                                   mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 54/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2005 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) oraz § 22 Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 r. Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

 

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 480,00 zł.

2.  Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę  480,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.

 

§ 4 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§ 5  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 51/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2005 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) oraz § 22 Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 r. Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

 

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 10.000,00 zł.

2.  Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 10.000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.

 

§ 3 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§ 4  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

  ZARZĄDZENIE Nr 47/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

  z dnia 14 listopada 2005 r.

w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Rzeczyca projektu budżetu Gminy Rzeczyca

na rok 2006 i przedstawienia projektu Radzie Gminy Rzeczyca

 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

            Na podstawie art. 30 ust 1, art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) oraz § 8 Uchwały Nr XXXIII/225/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 22 września 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2006 rok, zarządzam co następuje:

 

§ 1 Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Rzeczyca na 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Postanawia się przedstawić projekt budżetu, o którym mowa w § 1 Radzie Gminy Rzeczyca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia                                                        

                                                                                             

                                                                                     mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR   45/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 28 października 2005 roku

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006

 

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1. 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006, polegający wprowadzeniu zmian związanych z zatrudnieniem nauczycieli na czas zastępstwa za nieobecnych nauczycieli tj. za Panią mgr Mariolę Kraszewską (urlop zdrowotny) i Panią mgr Małgorzatę Piekut (zwolnienie lekarskie) :

1) przydział 19 godzin zajęć z nauczania zintegrowanego Pani mgr Agnieszce Martuszewskiej;

2) przydział 19 godzin zajęć z nauczania zintegrowanego Pani Agnieszce  Wieteska;

3) przydział 1 godziny zajęć muzyczno-ruchowych Panu mgr Markowi Kurpińskiemu.

2. Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 44/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2005 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) oraz § 22 Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 r. Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 83.922,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 83.922,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.

 

§ 5 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  6  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                          mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 43/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 19 października 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2005 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) oraz § 22 Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 r. Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 3.780,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 13.842,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 10.062,00 zł

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.

 

§ 5 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  6  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 42/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 19 października 2005 r.

w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu

i kierunków polityki społecznej i gospodarczej

Gminy Rzeczyca na 2006 rok.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz § 1 Uchwały Nr XXXIII/225/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 22 września 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2006 rok, Wójt Gminy Rzeczyca zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Założenia do projektu budżetu i kierunki polityki społecznej i gospodarczej Gminy Rzeczyca na 2006 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

            

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         

 

 

    mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 41/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 10 października 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2005 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) oraz § 22 Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 r. Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 3.780,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 14.080,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 10.300,00 zł

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.

 

§ 6 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  7  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 mgr inż. Marek Pałasz

 

ZARZĄDZENIE Nr 38/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2005 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) oraz § 22 Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 r. Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 67.741,00 zł.

 

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 13.589,00 zł

3. Plan dochodów budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 85.316,10 zł.

 

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 31.164,10 zł

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 § 6 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.

 § 7 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  8  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 36/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 07 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2005 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) oraz § 22 Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 r. Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 5.369,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 5.369,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.

§ 5 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  6  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  35 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  01 września  2005 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Planu dowozu uczniów

do szkół na terenie Gminy Rzeczyca na rok szkolny 2005/2006

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)  zarządza się,  co następuje

        

 

§ 1.  Zatwierdza się Plan dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzeczyca na rok szkolny 2005/2006 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  34 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  30 sierpnia  2005 roku

 

w sprawie organizacji dowozu dzieci do szkół gminnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)  zarządza się,  co następuje

 

§ 1. Organizacją dowozu do szkół na terenie Gminy Rzeczyca zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy.

 

§ 2. 1. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w terminie do 30 sierpnia każdego roku przedkłada do akceptacji Wójtowi Gminy Rzeczyca Plan dowozu uczniów do szkół na dany rok szkolny.

2. Plan dowozu uczniów Dyrektor Zakładu opracowuje w uzgodnieniu
z dyrektorami szkół.

3.Wójt Gminy odrębnym zarządzeniem przyjmuje plan dowozu uczniów na każdy rok szkolny.

 

         § 3. 1. Plan dowozu uczniów do szkół obejmuje:

1)    trasy poszczególnych kursów dowożących dzieci do szkół
i odwożących dzieci ze szkół;

2)    godziny odjazdu autobusów z poszczególnych punktów przystankowych;

3)    liczbę dzieci, na poszczególnych trasach z uwzględnieniem zasady, że nie może ona przekraczać liczby miejsc siedzących w autobusie;

4)    imię i nazwisko kierowcy autobusu,

5)    imię i nazwisko opiekuna dzieci.

 

        § 4. Dyrektorzy szkół w terminie do 25 sierpnia każdego roku przekazują do Zakładu Usług Komunalnych informację na temat zakończenia zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia, sporządzoną na podstawie opracowanych planów lekcji na dany rok szkolny.

 

         § 5. Wszelkie zmiany w zakresie planu dowozu uczniów wprowadza się na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

 

        § 6. 1. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do opracowania regulaminów sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do i ze szkoły.

          2. Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do i ze szkoły obejmuje w szczególności:

1)    zadania opiekunów w czasie dowozów i odwozów,

2)    zadania szkoły w czasie dowozów i odwozów,

3)    przebieg i organizację dowozów uczniów,

4)    prawa i obowiązki uczniów objętych dowozem.

 

- 2 -

 

 

        3. Z regulaminami, o których mowa w ust. 1 i 2 mają obowiązek zapoznać się osoby sprawujące opiekę nad uczniami w trakcie dowozu.

 

§ 7. Nadzór nad prawidłową organizacją dowozu uczniów do szkół sprawuje Inspektor ds. obsługi organów gminy, oświaty, zdrowi i kultury Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  33/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31 sierpnia  2005 roku

 

w sprawie  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji

Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2005/2006

 

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia                   7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141)  zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2005/2006, polegający na wprowadzeniu zmian spowodowanych skierowaniem do nauczania religii innych nauczycieli oraz na utworzeniu pozalekcyjnych zajęć muzycznych tj.:

1) zatrudnienie do nauczania religii w wymiarze 10 godzin tygodniowo ks. Rajmunda Rzepkowskiego,

2) utworzenie zajęć muzycznych w wymiarze 1 godziny tygodniowo i przydzielenie ich prowadzenia Panu mgr Janowi Czerskiemu.

2. Arkusz organizacji Gimnazjum w Rzeczycy na rok szkolny 2005/2006 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE  NR  32/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31 sierpnia  2005 roku

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy na rok szkolny 2005/2006

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje :

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy na rok szkolny 2005/2006, polegający na wprowadzeniu zmian spowodowanych zatrudnieniem nauczycieli na wakatach, skierowaniem innych nauczycieli do prowadzenia zajęć religii, zmianą przydziału i ilością  zajęć świetlicowych i dotyczący :

1) przydziału 16 godzin religii Pani Annie Laskowskiej,

2) przydziału 4 godzin religii ks. Rajmundowi Rzepkowskiemu,

3) zmniejszenia liczby godzin świetlicowych z 32 na 30 godzin tygodniowo,

4) przydziału 7 godzin świetlicy Pani Beacie Kowalskiej,

5) utworzenia 2 godzin zajęć pozalekcyjnych umuzykalniających i przydzielenie ich  Panu mgr Janowi Czerskiemu,

6) przydział 2 godzin chóru Panu mgr Janowi Czerskiemu.

2. Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy na rok szkolny 2005/2006 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR   31/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31 sierpnia  2005 roku

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006

 

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia                 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006, polegający na wprowadzeniu zmian wynikających
z zatrudnienia nauczycieli na wakacie oraz na czas zastępstwa tj. na okres od 01.09. do 20.10.2005 r. za nauczyciela - Panią mgr Mariolę Kraszewską przebywającą na urlopie macierzyńskim i dotyczący:

1) przydziału 1 godziny przygotowania do życia w rodzinie Pani                     mgr Agacie Bedka,

2) przydziału na okres od 01.09. do 20.10.2005 r. zajęć muzyczno -ruchowych Pani mgr Małgorzacie Piekut,

3) zatrudnienia na okres od 01.09. do 20.10.2005 r. Pani mgr Agnieszki Martuszewskiej do prowadzenia zajęć z nauczania zintegrowanego.

2. Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu na rok szkolny 2005/2006 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

 

ZARZĄDZENIE NR  30/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  sierpnia  2005 roku

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2005/2006

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia                  7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141)  zarządza się, co następuje :

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2005/2006, polegający na wprowadzeniu zmian wynikających z zatrudnienia nauczycieli na wakatach tj:

1) przydział 2 godzin muzyki i 1 godziny chóru – Panu mgr Janowi Czerskiemu;

2) przydział 2 godzin gimnastyki korekcyjnej – Panu mgr Krzysztofowi Piechna.

2. Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2005/2006 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  30/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  sierpnia  2005 roku

 

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2005/2006

 

 

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia                  7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141)  zarządza się, co następuje :

 

§ 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2005/2006, polegający na wprowadzeniu zmian wynikających z zatrudnienia nauczycieli na wakatach tj:

1) przydział 2 godzin muzyki i 1 godziny chóru – Panu mgr Janowi Czerskiemu;

2) przydział 2 godzin gimnastyki korekcyjnej – Panu mgr Krzysztofowi Piechna.

2. Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy na rok szkolny 2005/2006 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  29/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31 sierpnia  2005 roku

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2005/2006

Na podstawie art. 34a w związku z art. 5c pkt.3) i art. 31 pkt.6a) ustawy z dnia                    7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty zatwierdza się aneks do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2005/2006, polegający na wprowadzeniu zmiany wynikającej z zatrudnienia nauczyciela na wakacie, dotyczący przydziału
9 godzin języka angielskiego Pani mgr Agnieszce Kielan.

2. Arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu na rok szkolny 2005/2006 po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 28/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2005 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) oraz § 22 Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 r. Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 4.809,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 23.365,09 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 18.556,09 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.

§ 7 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  8  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 21/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 17 czerwca 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2005 rok

 

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703) oraz § 22 Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 r. Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

 

 

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 34.358,75 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 34.358,75 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4 Dokonuje się zmian w planach finansowych oświatowych jednostek budżetowych - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.

 

§ 7 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

 

§ 8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE Nr 22/2005

Wójta Gminy Rzeczyca

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzeczyca

i układzie wykonawczym na 2005 rok

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703) oraz § 22 Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczyca na 2005 r. Wójt Gminy Rzeczyca zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 4.244,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 4.244,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2005 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.

§ 4 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

§  5  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 23/2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia 11 lipca 2005 roku

w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie całkowitego i częściowego zwolnienia dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rzeczyca z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się,  co następuje :

§ 1. Uchyla się w całości:

1) Zarządzenie Nr 16/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie całkowitego zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,

2) Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie całkowitego zwolnienia Dyrektora Gimnazjum w Rzeczycy z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,

3) Zarządzenie Nr 18/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,

4) Zarządzenie Nr 19/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,

5) Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 mgr inż. Marek Pałasz

 

ZARZĄDZENIE NR  20 /2005

                                WÓJTA GMINY RZECZYCA

                               z dnia  31 maja 2005 roku

w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się,  co następuje :

§ 1. Zwalnia się częściowo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Sadykierzu z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca, w okresie od 01 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku w ilości 2 godzin.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjcia

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR  19 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31 maja 2005 roku

w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwalnia się częściowo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca, w okresie od 01 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku w ilości 3 godzin.z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjcia. 

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR 18 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31  maja 2005 roku

w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwalnia się częściowo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu
z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca, w okresie  od 01 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku w ilości 1 godziny.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjcia  

 mgr inż. Marek Pałasz

ZARZĄDZENIE NR   17 /2005

WÓJTA GMINY RZECZYCA

z dnia  31 maja 2005 roku

w sprawie całkowitego zwolnienia Dyrektora Gimnazjum w Rzeczycy z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U.  z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 559, Nr 113,  poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zarządza się, co następuje : 

§ 1. Zwalnia się całkowicie Dyrektora Gimnazjum w Rzeczycy z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, określonych
w § 1 Uchwały Nr XXII/52/2000 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Rzeczyca w okresie od 01 września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 mgr inż. Marek Pałasz

Podkategorie