Ogłoszenia, informacje

                                                                                                           Rzeczyca 14 stycznia 2010r.

Wójt Gminy

 Rzeczyca

woj. łódzkie

RRiZP MSz. 7625- 13/09

                                                   ZAWIADOMIENIE

                                              o wydaniu decyzji

 

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

       Wójt Gminy Rzeczyca podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 grudnia 2009r. została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony „Dolina Pilicy” i Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk „ Dolina Dolnej Pilicy”, dla planowanego przez inwestora przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym na działce nr 329/20 położonej w miejscowości Łęg”, oraz określająca warunki realizacji przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2 , pokój Nr 6 w godzinach 745  -1545  w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

                                                                                              Z upoważnienia Wójta

                                                                                                 Stanisława Kosiacka

                                                                                                   Kierownik Referatu

                                                                                     Rolnictwa Rozwoju i Zamówień Publicznych

                                                                                              Rzeczyca, dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy

 Rzeczyca

woj. łódzkie

RRiZP MSz. 7625- 6/09

                                                   ZAWIADOMIENIE

                                                o wydaniu decyzji 

 

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

    Wójt Gminy Rzeczyca podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29 grudnia 2009r. została wydana decyzja orzekająca o umarzeniu toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowie miasteczka średniowiecznego ESTERIA”, - ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego w Grotowicach na działkach ewidencyjnych Nr 30, 31, 32”.

Umorzenie postępowania nastąpiło na wniosek inwestora.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2 , pokój Nr 6 w godzinach 745  -1545  w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

                                                                                              Z upoważnienia Wójta

                                                                                                 Stanisława Kosiacka

                                                                                                   Kierownik Referatu

                                                                                     Rolnictwa Rozwoju i Zamówień Publicznych

Zakład Usług Komunalnych

         w Rzeczycy                                                                        Rzeczyca 23 grudnia 2009 r.

ul. Mościckiego 10

O G  Ł O S Z E N I E

             

            Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( T.j.Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy ul. Mościckiego 10 informuję , iż od dnia 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. na terenie Gminy Rzeczyca obowiązują następujące taryfy na zbiorowe zaopatrzenie  wodę stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

                                                                                                           Dyrektor

                                                                                              Zakładu Usług Komunalnych

                                                                                                         w Rzeczycy

                                                                                                                                 Włodzimierz Piotrowski

      

  ZAŁĄCZNIK

   do ogłoszenia

                                                                                                                         

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Rzeczyca w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

I. Wysokość cen za dostarczoną wodę:

 Grupa taryfowa 1

- Gospodarstwa domowe pobierające wodę w ilości do 100m3 na kwartał;

  Cena za 1 m 3 wody 2,04 zł ( netto)

 

Grupa taryfowa 2

  - Gospodarstwa domowe pobierające wodę w ilości powyżej  100m3 na kwartał

  - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą , zakłady produkcyjne i przemysłowe, inni odbiorcy     

    nie wymieni wyżej

Cena za 1m3  wody 2,99 zł ( netto)

Gospodarstwa domowe , o których mowa w Grupie taryfowej 2 , cenę za 1 m 3 wody ustalone dla Grupy taryfowej 2 uiszczać będą od nadwyżki ponad 100m3 pobranej wody na kwartał.

II. Ustala się miesięczną opłatę stałą za korzystanie z wodomierza w zależności od przekroju;

                          Grupa taryfowa 1 i 2

Przekrój wodomierza

Opłata w zł (netto)

Ø 15-20

           2,00

Ø25-40

         16,00

Ø 50 i więcej

         58,00

                                    

Do ceny netto, o których mowa wyżej- pkt I i II  doliczony będzie podatek VAT w wysokości 7%.

        Rzeczyca, dnia 21 grudnia 2009 r.

Wójt Gminy

   Rzeczyca

woj. łódzkie

RRiZP. EKS.7625 -15/09

Z A W I A D  O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienie do organów  współdziałających

            Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – K.p.a (t. j. Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071, ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  

                                                        zawiadamiam     

że w dniu 18 grudnia 2009 na wniosek Gminy Rzeczyca woj. łódzkie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o pow. do 150m2 , parterowych z poddaszem użytkowym , które będą usytuowane na działce ewidencyjnej Nr 32 położonej w obrębie geodezyjnym Łęg”.

    Informuję więc o uprawnieniach wszystkie strony  tego postępowania , wynikające z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym stadium.

Ponadto zgodnie z art. 96  ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ( ……) oraz § 5 pkt. 2lit.e  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia  zostanie wydana po uzyskaniu opinii  i uzgodnienia wydanego przez :

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z  winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 W toku postępowania , strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy stosownie 41 § 1 k.p.a  mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                                                                                 Z up. Wójta

                                                                                                       Stanisława Kosiacka

                                                                                         Kierownik Referatu RRiZP

Otrzymują:

Mieszkańcy Gminy Rzeczyca

Publikacja w BIP  i tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Rzeczycy

        Rzeczyca, dnia 15 grudnia 2009r.

Wójt Gminy

   Rzeczyca

woj. łódzkie

RRiZP. EKS.7625 -14/09

Z A W I A D  O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienie do organów współdziałających

            Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – K.p.a (t. j. Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071, ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  

                                                        zawiadamiam

że w dniu 14 grudnia 2009 na wniosek PHU MAKRO-KRUSZ M.Czarnecki , P. Dziedzic spółka jawna, Rzeczyca ul. Parkowa 3m 1a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Montażu linii do sortowaniu piasku , która będzie instalowana na działkach ewidencyjnych Nr 102/1 i 101/2 położonych w miejscowości Glina”.

    Informuję więc o uprawnieniach wszystkie strony  tego postępowania , wynikające z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym stadium.

Ponadto zgodnie z art. 96  ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r.  o udostępnianiu informacji       o środowisku i jego ochronie ( ……) oraz § 3 pkt.39  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia  zostanie wydana po uzyskaniu opinii  i uzgodnienia wydanego przez :

1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z  winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 W toku postępowania , strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy stosownie 41 § 1 k.p.a  mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, o każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

Mieszkańcy Gminy Rzeczyca

Publikacja w BIP  i tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Rzeczycy

Podkategorie