Ogłoszenia, informacje

   Rzeczyca, dnia   19   grudnia 2007r.

RRiZP  Msz.7625 -22/2007

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienie do organów współdziałających

 

            Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071, ze zm.)

 

                                                   zawiadamiam

 

że na wniosek Pana Zdzisława Lipskiego zam. Grotoiwce 16, złożony w dniu 12 grudnia 2007r. , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie płyty obornikowej-  gnojowej o powierzchni 22 m 2, zbiornika na gnojowicę o poj. 3,175m 3 we wsi Grotowice Gmina Rzeczyca położonej na obszarze Natura 2000”

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkie strony tego postępowania , wynikające z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym stadium.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy –Referat Rolnictwa Rozwoju i Zamówień Publicznych pokój Nr 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt.3 ustawy o ochronie środowiska (Dz.. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz § 5 ust. 2 lit.e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowaniach  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi  organami:

- Wojewodą  Łódzkim

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z  winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2  k.p.a,  w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w  razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

Otrzymują:

BIP Rzeczyca

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                                        Marek Pałasz
   Rzeczyca, dnia 19 grudnia 2007r.

RRiZP  MSz 7625 -23/2007

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienie do organów współdziałających

 

            Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071, ze zm.)

 

                                                   zawiadamiam

 

że na wniosek Państwa Anety i Lecha Karwatów  zam. Sadykierz 26 , złożony w dniu 13 grudnia 2007r.,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej 320 położonej w Sadykierzu,
w którym będzie prowadzone kiszenie ogórków i kapusty”.

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkie strony tego postępowania , wynikające z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym stadium.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy –Referat Rolnictwa Rozwoju i Zamówień Publicznych pokój Nr 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt.3 ustawy o ochronie środowiska (Dz.. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz § 3 ust.81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowaniach  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi  organami:

- Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Maz. Wydział Ochrony Środowiska

- Państwowym Powiatowym  Inspektorem  Sanitarnym w Tomaszowie Maz.

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z  winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2  k.p.a,  w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w  razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

BIP Rzeczyca

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                                         Marek Pałasz

Rzeczyca, dnia 06 grudnia 2007r.

 

Wójt Gminy

Rzeczyca  

woj. łódzkie

Starostwo Powiatowe
Wydział Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Barlickiego 23
97-200 Tomaszów Maz.

 

RRiZP MSz. 7625- 20/2007

 

Stosownie do treści art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( T.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. .zm.) oraz art. 48 ust. 2 pkt.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej Sadykierz – Ameryka – Gmina Rzeczyca” realizowanego na działkach ewidencyjnych wg. załączonego wykazu przez Gminę Rzeczyca.

Wójt

mgr inż. Marek Pałasz

Załączniki:

1.Kserokopia wniosku złożonego przez Gminę Rzeczyca

2.Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

3. Notatka służbowa informująca o braku obowiązywania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

4. Wykaz stron postępowania wraz z numerami ewidencyjnymi działek

5. Postanowienie Wójta Gminy Rzeczyca o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu

 

Do wiadomości otrzymuje:

1. Gmina Rzeczyca

2. BIP Gminy Rzeczyca

3. Tablice informacyjne Urzędu Gminy

4. a/a

Rzeczyca, dnia 06 grudnia 2007r.

 

Wójt Gminy

Rzeczyca

woj. łódzkie

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Św. Antoniego 24

97 -200 Tomaszów Maz.

 

 

RRiZP MSz. 7625- 20/2007

 

Stosownie do treści art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( T.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. .zm.) oraz art. 48 ust. 2 pkt.1a i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późn.zm.) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej Sadykierz – Ameryka – Gmina Rzeczyca” realizowanego na działkach ewidencyjnych wg. załączonego wykazu przez Gminę Rzeczyca.

 

Wójt

mgr inż. Marek Pałasz

Załączniki:

1.Kserokopia wniosku złożonego przez Gminę Rzeczyca

2.Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

3. Notatka służbowa informująca o braku obowiązywania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

4. Wykaz stron postępowania wraz z numerami ewidencyjnymi działek

5. Postanowienie Wójta Gminy Rzeczyca o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu

 

Do wiadomości otrzymuje:

1. Gmina Rzeczyca

2. BIP Gminy Rzeczyca

3. Tablice informacyjne Urzędu Gminy

4. a/a

 

Rzeczyca, dnia 06 grudnia 2007r.


Wójt Gminy

Rzeczyca Starostwo Powiatowe

woj. łódzkie Wydział Ochrony

Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Barlickiego 23

97-200 Tomaszów Maz.

________________________


RRiZP MSz. 7625- 20/2007


Stosownie do treści art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( T.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. .zm.) oraz art. 48 ust. 2 pkt.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej Sadykierz – Ameryka – Gmina Rzeczyca” realizowanego na działkach ewidencyjnych wg. załączonego wykazu przez Gminę Rzeczyca.

Wójt

mgr inż. Marek Pałasz

Załączniki:

1.Kserokopia wniosku złożonego przez Gminę Rzeczyca

2.Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

3. Notatka służbowa informująca o braku obowiązywania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

4. Wykaz stron postępowania wraz z numerami ewidencyjnymi działek

5. Postanowienie Wójta Gminy Rzeczyca o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportuDo wiadomości otrzymuje:

1. Gmina Rzeczyca

2. BIP Gminy Rzeczyca

3. Tablice informacyjne Urzędu Gminy

4. a/a
Rzeczyca, dnia 06 grudnia 2007r.


Wójt Gminy

Rzeczyca

woj. łódzkie

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Św. Antoniego 24

97 -200 Tomaszów Maz.

________________________
RRiZP MSz. 7625- 20/2007


Stosownie do treści art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( T.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. .zm.) oraz art. 48 ust. 2 pkt.1a i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późn.zm.) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej Sadykierz – Ameryka – Gmina Rzeczyca” realizowanego na działkach ewidencyjnych wg. załączonego wykazu przez Gminę Rzeczyca.


Wójt


mgr inż. Marek Pałasz
Załączniki:

1.Kserokopia wniosku złożonego przez Gminę Rzeczyca

2.Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

3. Notatka służbowa informująca o braku obowiązywania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

4. Wykaz stron postępowania wraz z numerami ewidencyjnymi działek

5. Postanowienie Wójta Gminy Rzeczyca o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
Do wiadomości otrzymuje:

1. Gmina Rzeczyca

2. BIP Gminy Rzeczyca

3. Tablice informacyjne Urzędu Gminy

4. a/a

Wójt Gminy Rzeczyca 10 grudnia 2007r

Rzeczyca woj. łódzkie

RRiZP MSz. 7625- 17/2007

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 46 ust. 1 , ust. 4b,ust.4c, art. 46a ust. 7 pkt 4 , art. 48 ust.ust.2 pkt1 , art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22 czerwca 2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie pawilonu handlowego o wymiarach 8,5m x 6,0m - parterowego na działce ewidencyjnej Nr 33 położonej w Łęgu – Gmina Rzeczyca ” realizowanego przez Pana Mariana Jurę – Ubojnia Łęg 19

określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie pawilonu handlowego parterowego o wymiarach 8,5 m x 6m – parterowy w miejscowości Łęg – przez Pana Mariana Jurę – Ubojnia Łęg 19”

1.Rodzaj i miejsce realizacja przedsięwzięcia.

Planowane przez inwestora przedsięwzięcie polegać będzie na budowie pawilonu handlowego parterowego o wymiarach 8,5 m x 6m na działce ewidencyjnej Nr 33 położonej w Łęgu – Gmina Rzeczyca”.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

2.1.W trakcie realizacji przedsięwzięcia materiały budowlane i ziemię pochodząca z wykopów należy

przetrzymywać w granicach działki. Ziemię po zakończeniu inwestycji rozprowadzić na terenie

działki.

2.2.Roboty budowlane związane z budową pawilonu handlowego prowadzić w ciągu dnia .

2.3.Okres budowy ograniczyć do niezbędnego minimum,

2.4.Wykopy pod fundamenty należy niezwłocznie wypełnić masą betonową w celu ograniczenia do

niezbędnego minimum czas funkcjonowania otwartych rowów. W przypadku wpadnięcia do

rowów drobnych zwierząt – głównie płazów i gadów należy je wydobyć i przenieść w bezpieczne

miejsce.

2.5.Roboty budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów o

ochronie przyrody

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

3.1.Projektowany obiekt budowlany powinien być posadowiony w linii istniejącej zabudowy.

Bryła budynku pawilonu handlowego nie powinna odbiegać formą i wielkością od istniejącej w

sąsiedztwie zabudowy i dobrze wkomponować się w krajobraz.

3.2. Inwestycja nie może przyczynić się do trwałego zniekształcenia rzeźby terenu.

3.3. Odprowadzenie ścieków z obiektu powinno być zaprojektowane do atestowanego szczelnego

zbiornika na ścieki, a z chwilą wybudowania kanalizacji gminnej być do niej podłączony.

3.4. Ogrzewanie budynku należy zaprojektować przy pomocy ekologiczny systemów grzewczych.

3.5. Zaopatrzenie w wodę należy docelowo zaprojektować z wodociągu wiejskiego w Łęgu.

3.6.Gromadzenie odpadów w trakcie budowy i eksploatacji budynku handlowego należy

zaprojektować w miejscu wydzielonym do tego celu.

-2-

Odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wywożone przez firmę

zajmującą się usługami komunalnymi.

3.7.Nie dopuszcza się zanieczyszczania ziemi i powietrza substancjami w ilościach powodujących

przekroczenie obowiązujących standardów.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Nie ustala się wymagań dotyczących skutków awarii przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie zachodzi możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego.

7. Termin ważności decyzji .

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ważna

jest cztery lata.

8. Wnioskodawca jest zobowiązany do:

8.1. Uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 2004r. prawo

budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn.zm.) .

8.2. Zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych mogących negatywnie wpłynąć na stan

środowiska przyrodniczego.

8.3. Wyznaczenie miejsca na okresowe gromadzenie odpadów powstających w wyniku realizacji

obiektu i określenia sposobu postępowania z nimi, uwzględniając wymagania ustalone w ustawie

o odpadach.

8.4. Przestrzegania przepisów wynikających z następujących ustaw:

a/ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn.zm.) – w

zakresie ochrony przyrody,

b/ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz.U .Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) –

postępowanie z wytworzonymi odpadami w trakcie budowy oraz w trakcie użytkowania obiektu,

c/ ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne( Dz.U. Nr 115, poz.1229, z późn. zm.) w zakresie

jakości wprowadzanych wód opadowych ( ścieków do gruntu)

U z a s a d n i e n i e

W dniu 22 czerwca 2007r. do Urzędu Gminy w Rzeczycy wpłynął wniosek Pana Mariana Jury- Ubojnia Łęg 19 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

„ Budowie pawilonu handlowego parterowego o wymiarach 8,5m x 6,0m parterowego na działce Nr 33 położonej we wsi Łęg”

W dniu 28 czerwca 2007r. Wójt Gminy Rzeczyca wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając strony o prowadzonym postępowaniu. Ponadto zawiadomienie zostało zamieszczone w na stronie internetowej BIP Gminy Rzeczyca oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Kolejnym etapem postępowania było wystąpienie do Wojewody Łódzkiego o wydanie opinii dotyczącej wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko oraz ewentualny jego zakres.

W dniu 06 listopada 2007r. wpłynęło Postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr SR.V.6617-1/97/2007 z dnia 01 października 2007r. informujące, że nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie pawilonu handlowego o wymiarach 8,5m x 6m na działce

-3-

o Nr ewidencyjnym 33 w obrębie wsi Łęg w Gminie Rzeczyca.” Na środowisko , w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt , dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „ Dolina Pilicy” oznaczony kodem PLB 140003.

Ponadto Wojewoda Łódzki korzystając z kompetencji zawartych w art.51 ust. 4b pkt.2, w trybie art. 48 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska ww. postanowieniem uzgodnił środowiskowe uwarunkowania ustalając jednocześnie wymagania dotyczące ochrony obszarów Natura 2000.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, poprzez wywieszenie na czas 21 dni, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzeczyca zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym, celem składania uwag i wniosków.

W trakcie prowadzonego postępowania nie zgłoszono uwag i wniosków odnośnie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy i uzgodnienie wydane przez Wojewodę Łódzkiego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1.Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczyca w terminie 14 dni od

daty jej doręczenia.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw

do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

3.Decyję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.

Wniosek winien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W/w termin może ulec wydłużeniu o

dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się

warunki określone w niniejszej decyzji.

Wójt

mgr inż. Marek Pałasz

Otrzymują:

BIP Gminy Rzeczyca

Załącznik Nr 1

do decyzji Nr RRiZP MSz.7625-17/2007 z dnia10 grudnia 2007r

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie pawilonu handlowego o profilu spożywczym. Będzie to budynek parterowy ogrzewany nowoczesnymi metodami- ( olej lub gaz).

Po wybudowaniu pawilonu handlowego nie ulegnie zmianie linia istniejącej zabudowy. Aktualnie działka Nr 33 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym piętrowym, oraz budynkiem w którym prowadzona jest działalność gospodarcza- Ubojnia.

Wybudowany pawilon handlowy nie przekroczy istniejącej linii zabudowy.

Planowane przedsięwzięcie oddalone jest od rzeki Pilicy 1,4 km i od starorzecza 1 km.

Ponadto w pobliżu działki Nr 33 nie występują zabytki, cenne wartości przyrodnicze oraz siedliska ptasie.

Ścieki odprowadzane będą do istniejącego szamba, a odpady komunalne składowane do pojemników do tego przeznaczonych a następnie odbierane przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów .

Wójt

mgr inż. Marek Pałasz

 

 

Wójt Gminy Rzeczyca 10 grudnia 2007r

Rzeczyca woj. łódzkie


RRiZP MSz. 7625- 17/2007


Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 , ust. 4b,ust.4c, art. 46a ust. 7 pkt 4 , art. 48 ust.ust.2 pkt1 , art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22 czerwca 2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie pawilonu handlowego o wymiarach 8,5m x 6,0m - parterowego na działce ewidencyjnej Nr 33 położonej w Łęgu – Gmina Rzeczyca ” realizowanego przez Pana Mariana Jurę – Ubojnia Łęg 19


określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie pawilonu handlowego parterowego o wymiarach 8,5 m x 6m – parterowy w miejscowości Łęg – przez Pana Mariana Jurę – Ubojnia Łęg 19”


1.Rodzaj i miejsce realizacja przedsięwzięcia.

Planowane przez inwestora przedsięwzięcie polegać będzie na budowie pawilonu handlowego parterowego o wymiarach 8,5 m x 6m na działce ewidencyjnej Nr 33 położonej w Łęgu – Gmina Rzeczyca”.


2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

2.1.W trakcie realizacji przedsięwzięcia materiały budowlane i ziemię pochodząca z wykopów należy

przetrzymywać w granicach działki. Ziemię po zakończeniu inwestycji rozprowadzić na terenie

działki.

2.2.Roboty budowlane związane z budową pawilonu handlowego prowadzić w ciągu dnia .

2.3.Okres budowy ograniczyć do niezbędnego minimum,

2.4.Wykopy pod fundamenty należy niezwłocznie wypełnić masą betonową w celu ograniczenia do

niezbędnego minimum czas funkcjonowania otwartych rowów. W przypadku wpadnięcia do

rowów drobnych zwierząt – głównie płazów i gadów należy je wydobyć i przenieść w bezpieczne

miejsce.

2.5.Roboty budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów o

ochronie przyrody


3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

3.1.Projektowany obiekt budowlany powinien być posadowiony w linii istniejącej zabudowy.

Bryła budynku pawilonu handlowego nie powinna odbiegać formą i wielkością od istniejącej w

sąsiedztwie zabudowy i dobrze wkomponować się w krajobraz.

3.2. Inwestycja nie może przyczynić się do trwałego zniekształcenia rzeźby terenu.

3.3. Odprowadzenie ścieków z obiektu powinno być zaprojektowane do atestowanego szczelnego

zbiornika na ścieki, a z chwilą wybudowania kanalizacji gminnej być do niej podłączony.

3.4. Ogrzewanie budynku należy zaprojektować przy pomocy ekologiczny systemów grzewczych.

3.5. Zaopatrzenie w wodę należy docelowo zaprojektować z wodociągu wiejskiego w Łęgu.

3.6.Gromadzenie odpadów w trakcie budowy i eksploatacji budynku handlowego należy

zaprojektować w miejscu wydzielonym do tego celu.


-2-


Odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wywożone przez firmę

zajmującą się usługami komunalnymi.

3.7.Nie dopuszcza się zanieczyszczania ziemi i powietrza substancjami w ilościach powodujących

przekroczenie obowiązujących standardów.


4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Nie ustala się wymagań dotyczących skutków awarii przemysłowych.


5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie zachodzi możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.


6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego.


7. Termin ważności decyzji .

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ważna

jest cztery lata.


8. Wnioskodawca jest zobowiązany do:

8.1. Uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 2004r. prawo

budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn.zm.) .

8.2. Zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych mogących negatywnie wpłynąć na stan

środowiska przyrodniczego.

8.3. Wyznaczenie miejsca na okresowe gromadzenie odpadów powstających w wyniku realizacji

obiektu i określenia sposobu postępowania z nimi, uwzględniając wymagania ustalone w ustawie

o odpadach.

8.4. Przestrzegania przepisów wynikających z następujących ustaw:

a/ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn.zm.) – w

zakresie ochrony przyrody,

b/ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz.U .Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) –

postępowanie z wytworzonymi odpadami w trakcie budowy oraz w trakcie użytkowania obiektu,

c/ ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne( Dz.U. Nr 115, poz.1229, z późn. zm.) w zakresie

jakości wprowadzanych wód opadowych ( ścieków do gruntu)

 


U z a s a d n i e n i e


W dniu 22 czerwca 2007r. do Urzędu Gminy w Rzeczycy wpłynął wniosek Pana Mariana Jury- Ubojnia Łęg 19 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie pawilonu handlowego parterowego o wymiarach 8,5m x 6,0m parterowego na działce Nr 33 położonej we wsi Łęg”

W dniu 28 czerwca 2007r. Wójt Gminy Rzeczyca wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając strony o prowadzonym postępowaniu. Ponadto zawiadomienie zostało zamieszczone w na stronie internetowej BIP Gminy Rzeczyca oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Kolejnym etapem postępowania było wystąpienie do Wojewody Łódzkiego o wydanie opinii dotyczącej wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko oraz ewentualny jego zakres.

W dniu 06 listopada 2007r. wpłynęło Postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr SR.V.6617-1/97/2007 z dnia 01 października 2007r. informujące, że nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie pawilonu handlowego o wymiarach 8,5m x 6m na działce

-3-


o Nr ewidencyjnym 33 w obrębie wsi Łęg w Gminie Rzeczyca.” Na środowisko , w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt , dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „ Dolina Pilicy” oznaczony kodem PLB 140003.

Ponadto Wojewoda Łódzki korzystając z kompetencji zawartych w art.51 ust. 4b pkt.2, w trybie art. 48 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska ww. postanowieniem uzgodnił środowiskowe uwarunkowania ustalając jednocześnie wymagania dotyczące ochrony obszarów Natura 2000.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, poprzez wywieszenie na czas 21 dni, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzeczyca zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym, celem składania uwag i wniosków.

W trakcie prowadzonego postępowania nie zgłoszono uwag i wniosków odnośnie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy i uzgodnienie wydane przez Wojewodę Łódzkiego orzeczono jak w sentencji decyzji.


Pouczenie


1.Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczyca w terminie 14 dni od

daty jej doręczenia.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw

do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

3.Decyję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.

Wniosek winien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W/w termin może ulec wydłużeniu o

dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się

warunki określone w niniejszej decyzji.Wójt


mgr inż. Marek Pałasz


Otrzymują:

BIP Gminy Rzeczyca


Załącznik Nr 1

do decyzji Nr RRiZP MSz.7625-17/2007 z dnia10 grudnia 2007rCharakterystyka przedsięwzięcia


Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie pawilonu handlowego o profilu spożywczym. Będzie to budynek parterowy ogrzewany nowoczesnymi metodami- ( olej lub gaz).

Po wybudowaniu pawilonu handlowego nie ulegnie zmianie linia istniejącej zabudowy. Aktualnie działka Nr 33 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym piętrowym, oraz budynkiem w którym prowadzona jest działalność gospodarcza- Ubojnia.

Wybudowany pawilon handlowy nie przekroczy istniejącej linii zabudowy.

Planowane przedsięwzięcie oddalone jest od rzeki Pilicy 1,4 km i od starorzecza 1 km.

Ponadto w pobliżu działki Nr 33 nie występują zabytki, cenne wartości przyrodnicze oraz siedliska ptasie.

Ścieki odprowadzane będą do istniejącego szamba, a odpady komunalne składowane do pojemników do tego przeznaczonych a następnie odbierane przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów .

Wójt


mgr inż. Marek Pałasz


 

Rzeczyca dnia 10 grudnia 2007r

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Rzeczyca

______________________

RRiZP MSz. 7062 -03/07

Uprzejmie Państwa informuję, że z dniem 01 stycznia 2008r. Gmina Rzeczyca wprowadza zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych na terenie nieruchomości z terenu Gminy Rzeczyca.

Z tym dniem odbiór odbywać się będzie przez podmiot uprawniony – firmę posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Rzeczyca tj. bezpośrednio z danego gospodarstwa a nie jak dotychczas w kontenerach usytuowanych w ogólnie dostępnych miejscach.

W dniu 22 listopada 2007r. Wójt Gminy Rzeczyca wydał dwie decyzje zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzeczyca. Jedną z firm jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki z Piotrkowa Tryb., a druga to firma SULO Polska Sp. z o.o Oddział w Tomaszowie Maz.

Z jedną z w/w firm możecie Państwo zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Od 01 stycznia 2008r. właściciel nieruchomości zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Rzeczyca wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca Nr XIII/88/07 z dnia 18 października 2007r. zobowiązany będzie do wyposażenia swojej nieruchomości w pojemnik o pojemności minimum 120 litrów i 1 worek na selektywna zbiórkę odpadów stałych, które dostarczy podmiot zajmujący się odbiorem odpadów.

Odbiór odpadów z gospodarstwa dokonywany będzie raz w miesiącu , według ustalonego dla poszczególnych miejscowości harmonogramu.

Za odebrane odpady komunalne właściciel nieruchomości poniesie opłatę i nie może ona być wyższa niż górna stawka opłaty za odbiór odpadów uchwalona przez Radę Gminy Rzeczyca w dniu 06 grudnia 2007r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Rzeczyca Nr XIV/98/07.

Wysokość górnych stawek od poszczególnych pojemników kształtuje się następująco

( wartość brutto do zapłaty ):

za pojemnik 120 litrów – 13, 50 zł

za pojemnik 240 litrów – 23,00 zł

za pojemnik 1100 litrów – 55,00 zł

Uprawnione podmioty zajmujące się odbiorem odpadów mogą Państwu zaoferować stawkę niższą niż stawka uchwalona przez Radę Gminy.

Mając powyższe na względzie zwracam się do Państwa z apelem o pozbywanie się nagromadzonych w gospodarstwach wytworzonych odpadów komunalnych, poprzez składowanie ich w ogólnodostępnych kontenerach, które następnie zostaną zawiezione na Gminne Składowisko Odpadów stałych w Roszkowej Woli.

Z dniem 31 grudnia 2007r. składowisko odpadów stałych w Roszkowej Woli zaprzestanie przyjmowania odpadów z terenu Gminy Rzeczyca, a z nowym rokiem 2008 rozpocznie się proces jego zamknięcia i rekultywacji.

Łączę wyrazy szacunku

Marek Pałasz

 

Wójt Gminy Rzeczyca

 

Rzeczyca dnia 10 grudnia 2007r


Szanowni Mieszkańcy

Gminy Rzeczyca

______________________


RRiZP MSz. 7062 -03/07


Uprzejmie Państwa informuję , że z dniem 01 stycznia 2008r. Gmina Rzeczyca wprowadza zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych na terenie nieruchomości z terenu Gminy Rzeczyca.

Z tym dniem odbiór odbywać się będzie przez podmiot uprawniony – firmę posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Rzeczyca tj. bezpośrednio z danego gospodarstwa a nie jak dotychczas w kontenerach usytuowanych w ogólnie dostępnych miejscach.

W dniu 22 listopada 2007r. Wójt Gminy Rzeczyca wydał dwie decyzje zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzeczyca. Jedną z firm jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki z Piotrkowa Tryb., a druga to firma SULO Polska Sp. z o.o Oddział w Tomaszowie Maz.

Z jedną z w/w firm możecie Państwo zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Od 01 stycznia 2008r. właściciel nieruchomości zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Rzeczyca wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca Nr XIII/88/07 z dnia 18 października 2007r. zobowiązany będzie do wyposażenia swojej nieruchomości w pojemnik o pojemności minimum 120 litrów i 1 worek na selektywna zbiórkę odpadów stałych, które dostarczy podmiot zajmujący się odbiorem odpadów.

Odbiór odpadów z gospodarstwa dokonywany będzie raz w miesiącu , według ustalonego dla poszczególnych miejscowości harmonogramu.

Za odebrane odpady komunalne właściciel nieruchomości poniesie opłatę i nie może ona być wyższa niż górna stawka opłaty za odbiór odpadów uchwalona przez Radę Gminy Rzeczyca w dniu 06 grudnia 2007r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Rzeczyca Nr XIV/98/07.

Wysokość górnych stawek od poszczególnych pojemników kształtuje się następująco

( wartość brutto do zapłaty ):

za pojemnik 120 litrów – 13, 50 zł

za pojemnik 240 litrów – 23,00 zł

za pojemnik 1100 litrów – 55,00 zł

Uprawnione podmioty zajmujące się odbiorem odpadów mogą Państwu zaoferować stawkę niższą niż stawka uchwalona przez Radę Gminy.

Mając powyższe na względzie zwracam się do Państwa z apelem o pozbywanie się nagromadzonych w gospodarstwach wytworzonych odpadów komunalnych, poprzez składowanie ich w ogólnodostępnych kontenerach, które następnie zostaną zawiezione na Gminne Składowisko Odpadów stałych w Roszkowej Woli.

Z dniem 31 grudnia 2007r. składowisko odpadów stałych w Roszkowej Woli zaprzestanie przyjmowania odpadów z terenu Gminy Rzeczyca, a z nowym rokiem 2008 rozpocznie się proces jego zamknięcia i rekultywacji.

Łączę wyrazy szacunku


Marek Pałasz

Wójt Gminy Rzeczyca

 

Podkategorie