Ogłoszenia, informacje

informacja_o_spotkaniu_z_dyrektorem_zarz_dzaj_cym_zak_adu_fam.jpg
               Rzeczyca  30 stycznia 2008r.

Wójt Gminy

Rzeczyca woj. łódzkie    

 

 

           Łódzki Urząd Wojewódzki

         w  Łodzi

         Wydział Środowiska

         i Rolnictwa

         ul. Sienkiewicza 3

         90-113 Łódź

         _______________________

 

 

RRiZP 7625 - 1/2008

 

 

            Stosownie do treści art. 51 ust.1 pkt. 3 i ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) zwracam  się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualny zakres, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie domu jednorodzinnego, mieszkalnego na działce ewidencyjnej Nr 166/2 w obrębie wsi Brzeziny Gm. Rzeczyca położonej na obszarze Natura 2000”realizowanego przez Pana Marka Kośkę zam. Warszawa 01-934 ul. Perseusza 59 ubiegającego  się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w zadania.

Informuję, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „ Dolina Pilicy” oznaczony kodem 140003.

 

 

 

 

 

W załączeniu:

1. Kserokopia wniosku

    Pana Marka Kośki

    zam. Warszawa 01-934 ul. Perseusza 59

2. Kserokopia informacji o planowanym przedsięwzięciu

3. Kserokopia mapy ewidencyjnej

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

BIP Gminy Rzeczyca

   Rzeczyca, dnia   19   grudnia 2007r.

RRiZP  Msz.7625 -22/2007

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienie do organów współdziałających

 

            Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071, ze zm.)

 

                                                   zawiadamiam

 

że na wniosek Pana Zdzisława Lipskiego zam. Grotoiwce 16, złożony w dniu 12 grudnia 2007r. , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie płyty obornikowej-  gnojowej o powierzchni 22 m 2, zbiornika na gnojowicę o poj. 3,175m 3 we wsi Grotowice Gmina Rzeczyca położonej na obszarze Natura 2000”

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkie strony tego postępowania , wynikające z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym stadium.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy –Referat Rolnictwa Rozwoju i Zamówień Publicznych pokój Nr 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt.3 ustawy o ochronie środowiska (Dz.. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz § 5 ust. 2 lit.e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowaniach  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi  organami:

- Wojewodą  Łódzkim

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z  winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2  k.p.a,  w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w  razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

Otrzymują:

BIP Rzeczyca

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                                        Marek Pałasz
   Rzeczyca, dnia 19 grudnia 2007r.

RRiZP  MSz 7625 -23/2007

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienie do organów współdziałających

 

            Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071, ze zm.)

 

                                                   zawiadamiam

 

że na wniosek Państwa Anety i Lecha Karwatów  zam. Sadykierz 26 , złożony w dniu 13 grudnia 2007r.,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej 320 położonej w Sadykierzu,
w którym będzie prowadzone kiszenie ogórków i kapusty”.

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkie strony tego postępowania , wynikające z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym stadium.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy –Referat Rolnictwa Rozwoju i Zamówień Publicznych pokój Nr 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt.3 ustawy o ochronie środowiska (Dz.. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz § 3 ust.81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowaniach  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi  organami:

- Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Maz. Wydział Ochrony Środowiska

- Państwowym Powiatowym  Inspektorem  Sanitarnym w Tomaszowie Maz.

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z  winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2  k.p.a,  w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w  razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

BIP Rzeczyca

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                                         Marek Pałasz

Rzeczyca, dnia 06 grudnia 2007r.

 

Wójt Gminy

Rzeczyca  

woj. łódzkie

Starostwo Powiatowe
Wydział Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Barlickiego 23
97-200 Tomaszów Maz.

 

RRiZP MSz. 7625- 20/2007

 

Stosownie do treści art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( T.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. .zm.) oraz art. 48 ust. 2 pkt.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej Sadykierz – Ameryka – Gmina Rzeczyca” realizowanego na działkach ewidencyjnych wg. załączonego wykazu przez Gminę Rzeczyca.

Wójt

mgr inż. Marek Pałasz

Załączniki:

1.Kserokopia wniosku złożonego przez Gminę Rzeczyca

2.Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

3. Notatka służbowa informująca o braku obowiązywania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

4. Wykaz stron postępowania wraz z numerami ewidencyjnymi działek

5. Postanowienie Wójta Gminy Rzeczyca o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu

 

Do wiadomości otrzymuje:

1. Gmina Rzeczyca

2. BIP Gminy Rzeczyca

3. Tablice informacyjne Urzędu Gminy

4. a/a

Rzeczyca, dnia 06 grudnia 2007r.

 

Wójt Gminy

Rzeczyca

woj. łódzkie

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Św. Antoniego 24

97 -200 Tomaszów Maz.

 

 

RRiZP MSz. 7625- 20/2007

 

Stosownie do treści art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( T.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. .zm.) oraz art. 48 ust. 2 pkt.1a i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późn.zm.) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej Sadykierz – Ameryka – Gmina Rzeczyca” realizowanego na działkach ewidencyjnych wg. załączonego wykazu przez Gminę Rzeczyca.

 

Wójt

mgr inż. Marek Pałasz

Załączniki:

1.Kserokopia wniosku złożonego przez Gminę Rzeczyca

2.Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

3. Notatka służbowa informująca o braku obowiązywania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

4. Wykaz stron postępowania wraz z numerami ewidencyjnymi działek

5. Postanowienie Wójta Gminy Rzeczyca o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu

 

Do wiadomości otrzymuje:

1. Gmina Rzeczyca

2. BIP Gminy Rzeczyca

3. Tablice informacyjne Urzędu Gminy

4. a/a

 

Rzeczyca, dnia 06 grudnia 2007r.


Wójt Gminy

Rzeczyca Starostwo Powiatowe

woj. łódzkie Wydział Ochrony

Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Barlickiego 23

97-200 Tomaszów Maz.

________________________


RRiZP MSz. 7625- 20/2007


Stosownie do treści art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( T.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. .zm.) oraz art. 48 ust. 2 pkt.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej Sadykierz – Ameryka – Gmina Rzeczyca” realizowanego na działkach ewidencyjnych wg. załączonego wykazu przez Gminę Rzeczyca.

Wójt

mgr inż. Marek Pałasz

Załączniki:

1.Kserokopia wniosku złożonego przez Gminę Rzeczyca

2.Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

3. Notatka służbowa informująca o braku obowiązywania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

4. Wykaz stron postępowania wraz z numerami ewidencyjnymi działek

5. Postanowienie Wójta Gminy Rzeczyca o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportuDo wiadomości otrzymuje:

1. Gmina Rzeczyca

2. BIP Gminy Rzeczyca

3. Tablice informacyjne Urzędu Gminy

4. a/a
Rzeczyca, dnia 06 grudnia 2007r.


Wójt Gminy

Rzeczyca

woj. łódzkie

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Św. Antoniego 24

97 -200 Tomaszów Maz.

________________________
RRiZP MSz. 7625- 20/2007


Stosownie do treści art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( T.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. .zm.) oraz art. 48 ust. 2 pkt.1a i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późn.zm.) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej Sadykierz – Ameryka – Gmina Rzeczyca” realizowanego na działkach ewidencyjnych wg. załączonego wykazu przez Gminę Rzeczyca.


Wójt


mgr inż. Marek Pałasz
Załączniki:

1.Kserokopia wniosku złożonego przez Gminę Rzeczyca

2.Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

3. Notatka służbowa informująca o braku obowiązywania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

4. Wykaz stron postępowania wraz z numerami ewidencyjnymi działek

5. Postanowienie Wójta Gminy Rzeczyca o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
Do wiadomości otrzymuje:

1. Gmina Rzeczyca

2. BIP Gminy Rzeczyca

3. Tablice informacyjne Urzędu Gminy

4. a/a

Podkategorie