Ogłoszenie nr 510535451-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.
Gmina Rzeczyca: Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 592841-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540202319-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rzeczyca, Krajowy numer identyfikacyjny 00054927500000, ul. ul. Tomaszowska  2, 97-220  Rzeczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 7106176, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 44 789 06 87.
Adres strony internetowej (url): https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UG-RO.271.10.2020.AW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550 m na odcinku od m. Roszkowa Wola (Pugraszyn) do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00, na działkach o nr ewidencyjny 296 - obręb Roszkowa Wola i 53, 87, 113 - obręb Jeziorzec gm. Rzeczyca. 2. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie Umowy nr 171/G/2020 z dnia 11.09.2020 r. 3. Zadanie inwestycyjne obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz elektronicznej. Dokumentacja winna być kompleksowym opracowaniem, na podstawie którego będą wykonywane roboty budowlane. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt winien uzyskać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami szczególnymi, a także inne materiały i opracowania konieczne do sporządzenia dokumentacji, w tym mapy do celów projektowych, mapy ewidencji gruntów i uproszczony wypis z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy; 2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej: a) opracowanie harmonogramu realizacji prac; b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu rozbudowy; c) wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie zatwierdzonych projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę; d) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót; e) odtworzenie terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych; f) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót; g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót; h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru; i) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót; j) wykonanie zadania zgodnie z przepisami; k) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi; l) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres prac został opisany Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 4. Dodatkowo Wykonawca powinien uwzględnić: 1) Zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego; 2) Wykonanie podziałów działek ewidencyjnych pod poszerzenie pasa drogowego. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania od właścicieli dzielonych działek ewidencyjnych niezbędnych wniosków o podział nieruchomości wraz z załącznikami, celem przedłożenia ich do organu wydającego decyzje zatwierdzającą podział nieruchomości. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, oraz wszelką niezbędną dokumentację umożliwiającą wykonanie robót budowlanych. Wykonawca obowiązany jest do wykonania podziałów nieruchomości w trybie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 poz. 65 ze zm.) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami. 3) Wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych gruntu pod budowę projektowanej drogi, o ile przepisu prawa tego wymagają. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność opracowań z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami. Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia i środki konieczne do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do działań w tak zwanej dobrej wierze i zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, oraz z zachowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233250-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112000-5, 45111000-8, 45233252-0, 45233252-3, 45233251-3, 45233290-8, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2142936.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ,,BINSTAL" s.c. Tchórz Honorata Tchórz Przemysław
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3-ego maja 38
Kod pocztowy: 97-200
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1284700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1284700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2917328.64
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.