Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Odpowiedź na zapytania Wykonawców+ modyfiakcja treści SIWZ.pdf)Odpowiedź na zapytania Wykonawców+ modyfiakcja treści SIWZ.pdf Agata Wieczorek399 kB2692020-10-21 15:43
Pobierz plik (SIWZ 21 10 2020.pdf)SIWZ 21 10 2020.pdf Agata Wieczorek601 kB2822020-10-21 15:44
Ogłoszenie nr 540207561-N-2020 z dnia 21-10-2020 r.
Rzeczyca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592841-N-2020
Data: 02/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rzeczyca, Krajowy numer identyfikacyjny 00054927500000, ul. ul. Tomaszowska  2, 97-220  Rzeczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 7106176, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 44 789 06 87.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną pracę projektową obejmującą zaprojektowanie budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto; b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane, które obejmują budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o wartości robót budowlanych w ramach jednej budowy/przebudowy/rozbudowy co najmniej 1 500 000,00 zł brutto; c) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (na stanowisko kierownika budowy), zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. P.b, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów; d) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (na stanowisko kierownika budowy), zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. P.b, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Potwierdzenia spełniania tych warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdziale VII. 1.1) SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII 2.2) a) i b) SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną pracę projektową obejmującą zaprojektowanie budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto; b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane, które obejmują budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o wartości robót budowlanych w ramach jednej budowy/przebudowy/rozbudowy co najmniej 1 500 000,00 zł brutto; c) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. P.b, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów; d) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (na stanowisko kierownika budowy), zgodnie z art. 12,13,14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. P.b, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Potwierdzenia spełniania tych warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdziale VII. 1.1) SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII 2.2) a) i b) SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-10-20, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-10-29, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski