Ogłoszenie nr 510190165-N-2020 z dnia 01-10-2020 r.
Gmina Rzeczyca: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca- etap X i XII

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00068-65150-UM0500212/19 z dn. 3.03.2020 r.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576597-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rzeczyca, Krajowy numer identyfikacyjny 00054927500000, ul. ul. Tomaszowska  2, 97-220  Rzeczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 7106176, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 44 789 06 87.
Adres strony internetowej (url): https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca- etap X i XII
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UG-RO.271.6.2020.AW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dwa etapy inwestycji: Etap X- ul. Obwodowa i ul. Kwiatowa oraz etap XII- ul. Słoneczna. 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S203-S185 (etap X) oraz na odcinku S186-P201 (etap XII). 2) Łączna długość odcinka wynosi 1289,25 m, w tym: - 915,02 m kanalizacji grawitacyjnej (PVC Ø 200 mm); - 374,23 m kanałów bocznych (PCV Ø 160 mm). 3) W ramach realizacji niniejszej inwestycji zostanie wykonany następujący zakres robót: a. roboty pomiarowe; b. roboty ziemne i przygotowawcze; c. roboty montażowe - sieć kanalizacji sanitarnej; d. roboty montażowe - przyłącza kanalizacji sanitarnej; e. roboty drogowe rozbiórkowe; f. roboty drogowe odtworzeniowe; g. próby wodne szczelności kanałów; h. inspekcja TV kanałów rurowych z wydrukiem i zapisem na nośniku informatycznym; i. dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przyłączył sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącego systemu monitoringu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45100000-8, 45330000-9, 45111200-0, 45231300-8, 45200000-9, 45231300-8, 45233120-6, 45230000-8, 45232000-2, 45232400-6, 45232410-9, 45232411-6, 45315300-1, 51900000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 446583.48
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ,,Kaźmierczak” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Kosów, ul. Główna 92
Kod pocztowy: 97-310
Miejscowość: Moszczenica
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 549297.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 549297.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 819476.91
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.