Ogłoszenie nr 510075145-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.
Gmina Rzeczyca: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sadykierzu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0068/17-06 z dnia 10 kwietnia 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525884-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540061596-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rzeczyca, Krajowy numer identyfikacyjny 00054927500000, ul. ul. Tomaszowska  2, 97-220  Rzeczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 7106176, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 44 789 06 87.
Adres strony internetowej (url): https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sadykierzu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UG-RO.271.1.2020.AW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia kuchni, sprzętu AGD oraz mebli do świetlicy wiejskiej w Sadykierzu. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych (przy czym 1 dzień roboczy = 24 h) od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie, obejmującej obmiar pomieszczeń, w których planuje się montaż wyposażenia objętego umową. O terminie wizji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego telefonicznie lub mailowo na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem wizji. Z przeprowadzonej wizji zostanie spisany stosowny protokół. Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) wraz z rozładunkiem i wniesieniem do świetlicy wiejskiej w Sadykierzu. Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy Wykonawca dołączył szczegółowe zestawienie dostarczonych elementów i sprzętu, zgodnie z formularzem cenowym złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wyposażenia i sprzętu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, w pełni sprawnych, pozbawionych praw i obciążeń osób trzecich, wykonanych zgodnie z normami. Żadna część wyposażenia nie może być używana, nosić śladów uszkodzeń. Dostarczone wyposażenie i sprzęt muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE. Muszą posiadać odpowiednie i niezbędne certyfikaty lub deklaracje i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz spełniać wszystkie warunki techniczne, użytkowe i jakościowe określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia karty gwarancyjnej do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją producenta. Wykonawca dostarczy wyposażenie kompletne, posiadające wszelkie kable, podzespoły itp. niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia szczegółowych specyfikacji technicznych dostarczonego sprzętu, w których będą zawarte parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39000000-2

Dodatkowe kody CPV: 39100000-3, 39141000-2, 39200000-4, 39314000-6, 39711000-9, 39221000-7, 39221180-2, 39310000-8, 39312000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.