Ogłoszenie nr 510011545-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.
Gmina Rzeczyca: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na Podstawie Umowy Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0013/19-00 z dnia 29.11.2019 r.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633624-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rzeczyca, Krajowy numer identyfikacyjny 00054927500000, ul. ul. Tomaszowska  2, 97-220  Rzeczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 7106176, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 44 789 06 87.
Adres strony internetowej (url): https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UG-RO.271.25.2019.AW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)”, w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca”. W ramach realizacji niniejszej inwestycji zostanie wykonany następujący zakres robót: 1) roboty pomiarowe; 2) roboty ziemne i przygotowawcze; 3) roboty montażowe - sieć kanalizacji sanitarnej; 4) roboty montażowe - przyłącza kanalizacji sanitarnej; 5) roboty drogowe rozbiórkowe; 6) roboty drogowe odtworzeniowe; 7) roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych – zasilanie przepompowni; 8) próby wodne szczelności kanałów; 9) inspekcja TV kanałów rurowych z wydrukiem i zapisem na nośniku informatycznym; 10) dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: a) wykonywał coroczne przeglądy przepompowni do czasu zakończeni trwania gwarancji; b) przyłączył sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącego systemu monitoringu; c) dostarczone przez Wykonawcę przepompownie, przed zamontowaniem, były zaakceptowane przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231300-8, 45232000-2, 45232400-6, 45232410-9, 45232411-6, 45233140-2, 45315300-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1690355.93
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ,,BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konstytucji 3-ego Maja 38
Kod pocztowy: 97-200
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 897000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 897000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1826837.49
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.