Załączniki:
Plik/ Adres URLOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Aktualizacja projektu koncepcyjneho zagospodarowania terenu052018.rar)Aktualizacja projektu koncepcyjneho zagospodarowania terenu052018.rar Paulina Kobacka1709 kB2122018-07-23 16:03
Pobierz plik (PFU_OPIS_Rzeczyca.pdf)PFU_OPIS_Rzeczyca.pdf Paulina Kobacka1695 kB2372018-07-23 16:01
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23072018-2.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23072018-2.pdf Paulina Kobacka1040 kB2312018-07-23 16:00
Dostęp do URL (Inwentaryzacja budowlana)Inwentaryzacja budowlana Paulina Kobacka0 kB2232018-07-23 16:28
Dostęp do URL (Koncepcja)Koncepcja Paulina Kobacka0 kB2212018-07-23 16:36
Dostęp do URL (projekt koncepcyjny)projekt koncepcyjny Paulina Kobacka0 kB2072018-07-23 16:43
Pobierz plik (Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 do SIWZ.DOCX)Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 do SIWZ.DOCX Paulina Kobacka372 kB1822018-07-23 16:01
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - wzór umowy-1.pdf)Załącznik nr 5 - wzór umowy-1.pdf Paulina Kobacka615 kB1942018-07-23 16:01

Ogłoszenie nr 593431-N-2018 z dnia 2018-07-23 r.

Gmina Rzeczyca: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA, POŁĄCZONA Z TERMO-MODERNIZACJĄ, BUDYNKU WARSZTATOWO-BIUROWEGO NA CELE USŁUG ADMINISTRACYJNYCH DLA LUDNOŚĆI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architekury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego w Gminie Rzeczyca", na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.0603.02-10-0069/17-00 z dnia 10.10.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Konsorcjum firm: PHIN Inwestycje Sp. z o. o.- Lider i PHIN Consulting Sp. z o.o.- PARTNER ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzeczyca, krajowy numer identyfikacyjny 00054927500000, ul. ul. Tomaszowska  2 , 97-220   Rzeczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 7106176, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 44 789 06 87.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.rzeczyca.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.rzeczyca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście
Adres:
Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA, POŁĄCZONA Z TERMO-MODERNIZACJĄ, BUDYNKU WARSZTATOWO-BIUROWEGO NA CELE USŁUG ADMINISTRACYJNYCH DLA LUDNOŚĆI
Numer referencyjny: UG-RO.271.10.2018.PK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
NIE DOTYCZY
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
NIE DOTYCZY


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych mających na celu realizację inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji istniejącego budynku warsztatowo-biurowego, położonego przy ul. Parkowej 1 w Rzeczycy. 2. W zakres prac niezbędnych do wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” wchodzą następujące roboty: a) Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie oraz termomodernizacji oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną ze źródeł odnawialnych budynku położonego na nieruchomości gruntowej składającej się z działek : 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7 w obrębie Rzeczyca jednostce ewidencyjnej Rzeczyca na cele usług administracyjnych dla ludności w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca” wraz z otaczającym terenem (etap I) b) Pozyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień związanych z dokumentacją projektową umożliwiających wykonanie inwestycji i przekazanie jej do użytkowania (etap I) c) Wykonanie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową przebudowy , rozbudowy i termomodernizacji istniejącego budynku warsztatowo-biurowego położonego na nieruchomości gruntowej składającej się z działek : 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7 w obrębie Rzeczyca w Rzeczycy przy ul. Parkowej 1. wraz z otaczającym terenem. (etap II) 3. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1) Ekspertyzy i badania  wykonanie badań podłoża gruntowego;  inwentaryzacja istniejących nawierzchni z podbudową;  ekspertyza konstrukcyjna możliwości obciążenia konstrukcji istniejącego budynku o dodatkową kondygnację;  ekspertyza/inwentaryzacja konstrukcyjna istniejących stropów w miejscach projektowanych wyburzeń i zmian istniejącego układu konstrukcyjnego;  ekspertyza i projekt wykonawczy osuszenia ścian piwnic i wykonania izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą termoiniekcji krystalicznej;  badania geologiczne (wykonanie odwiertów do umieszczenia wymiennika gruntowego);  Projekt robót geologicznych; 2) Prace projektowe - budynek  projekt koncepcyjny budynku ( zmiana obecnego projektu koncepcyjnego w dostosowaniu do nowych wymagań Zamawiającego);  weryfikacja inwentaryzacji architektonicznej stanu istniejącego budynku (w posiadaniu Zamawiającego);  projekt rozbiórek i demontaży; 3) Projekt budowlany wielobranżowy  projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem dróg i parkingów;  plansza zbiorcza sieci i instalacji uzbrojenia terenu ;  projekt dźwigu osobowego (założenia dźwigowe/koncepcja) ;  projekt budowlany architektoniczny;  projekt budowlany konstrukcji budynku;  projekt budowlany instalacji wod. - kan.;  projekt budowlany instalacji wodociągowej przeciw-pożarowej i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego;  projekt budowlany instalacji kanalizacji deszczowej;  projekt budowlany technologii i automatyki węzła cieplnego;  projekt budowlany pompy ciepła;  projekt budowlany technologii paneli fotowoltaicznych;  projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania;  projekt budowlany instalacji ciepła technologicznego;  projekt budowlany instalacji elektrycznych;  projekt budowlany instalacji odgromowej;  projekt budowlany instalacji oświetlenia ogólnego;  projekt budowlany instalacji gniazd wtykowych;  projekt budowlany instalacji UPS;  projekt budowlany oświetlenia ewakuacyjnego i znaków bezpieczeństwa;  projekt budowlany instalacji wentylacji i klimatyzacji;  projekt budowlany instalacji chłodniczych dla układów klimatyzacyjnych;  projekt budowlany instalacji teletechnicznych, w tym:  projekt budowlany instalacji okablowania strukturalnego komputerowego i telefonicznego;  projekt budowlany instalacji kontroli dostępu;  projekt budowlany systemu sygnalizacji pożarowej;  projekt budowlany instalacji systemu monitoringu obiektu CCTV;  projekt budowlany instalacji przyzywowej;  projekt budowlany serwerowni;  projekt budowlany inst. oddymiania SAP ; 4) Opinie i uzgodnienia rzeczoznawców, opracowania poza projektowe  opinia i uzgodnienie rzeczoznawcy p.-poż;  opinia i uzgodnienie rzeczoznawcy sanepid i BHP;  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  informacja o zakresie oddziaływania budynku na środowisko;  Operat wodno-prawny odprowadzenia wód deszczowych z dachu i terenu utwardzonego do stawu;  charakterystyka energetyczna, analiza ekonomiczna oraz analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 5) Projekt wykonawczy wielobranżowy  projekt wykonawczy architektoniczny;  projekt wykonawczy konstrukcji budynku;  projekt wykonawczy instalacji wod. - kan.;  projekt wykonawczy instalacji wodociągowej przeciw-pożarowej i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego;  projekt wykonawczy instalacji kanalizacji deszczowe;  projekt wykonawczy technologii i automatyki węzła cieplnego;  projekt wykonawczy pompy ciepła;  projekt wykonawczy technologii paneli fotowoltaicznych;  projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania;  projekt wykonawczy instalacji ciepła technologicznego;  projekt instalacji elektrycznych ;  projekt wykonawczy instalacji odgromowej;  projekt wykonawczy instalacji oświetlenia ogólnego;  projekt wykonawczy instalacji gniazd wtykowych;  projekt wykonawczy instalacji UPS;  projekt wykonawczy oświetlenia ewakuacyjnego i znaków bezpieczeństwa;  projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji;  projekt wykonawczy instalacji chłodniczych dla układów klimatyzacyjnych;  projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, w tym:  projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego komputerowego i telefonicznego;  projekt wykonawczy instalacji kontroli dostępu;  projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej;  projekt wykonawczy instalacji systemu monitoringu obiektu CCTV;  projekt wykonawczy instalacji przyzywowej;  projekt wykonawczy serwerowni;  projekt wykonawczy inst. oddymiania SAP; 6) Projekt terenu  projekt wykonawczy drogi wewnętrznej i parkingów;  projekt wykonawczy chodników, dojść pieszych i placyku;  projekt wykonawczy ogrodzenia;  projekt wykonawczy śmietnika;  projekt wykonawczy drobnych form architektonicznych (w tym pylonu);  projekt wykonawczy oświetlenia terenu i budynku;  projekt wykonawczy zieleni; 7) Projekty sieci i instalacji zewnętrznych  projekt bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne;  projekt przyłącza kanalizacyjnego;  projekt sieci odwodnienia terenu i budynku ( separatory) z operatem wodno-prawnym;  projekt przyłącza wodociągowego;  projekt przyłącza energetycznego;  projekt przyłączy sieci odwiertów zasilających pompę ciepła; 8) Projekty wnętrza  projekt systemowych ścianek korytarzy w budynku;  projekt aranżacji meblowej wszystkich pomieszczeń;  szczegółowy projekt oświetlenia z domiarem punktów oświetleniowych i zestawieniem lamp;  szczegółowy projekt rozplanowania gniazd wtyczkowych i strukturalnych z domiarem i zestawieniem gniazd;  projekt składanych ścian akustycznych w sali widowiskowej;  projekt posadzek;  projekt okładzin ściennych;  projekt sufitów podwieszonych;  szczegółowe projekty pomieszczeń sanitarnych z zestawieniami ceramiki i armatury łazienkowej;  projekt kolorystyki i zestawienia materiałowe;  projekty ciągów kuchennych z wyposażeniem;  projekt mebli wbudowanych;  zestawienie parapetów;  projekt i zestawienie żaluzji okiennych; 9) Kosztorysy, specyfikacje  przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK);  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); 10) Opracowania powykonawcze  wielobranżowa dokumentacja powykonawcza;  geodezyjna inwentaryzacją powykonawczą; ZESTAWIENIE PROJEKTÓW: 1) KONSTRUJKCJA  ekspertyza konstrukcyjna możliwości obciążenia konstrukcji istniejącego budynku o dodatkową kondygnację;  ekspertyza/inwentaryzacja konstrukcyjna istniejących stropów w miejscach projektowanych wyburzeń i zmian istniejącego układu konstrukcyjnego;  projekt budowlany konstrukcji budynku;  projekt wykonawczy konstrukcji budynku; 2) INSTALACJE SANITARNE i C.O.  projekt budowlany i projekt wykonawczy;  budynek:  instalacji wod. - kan.;  wewnętrznej instalacji p.- poż.;  technologii i automatyki węzła cieplnego;  pompy ciepła;  instalacji centralnego ogrzewania;  instalacji ciepła technologicznego i inst. chłodniczych dla układów klimatyzacyjnych;  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;  teren:  instalacja kanalizacji deszczowej ( budynek, parking,);  przyłącze kanalizacji sanitarnej;  przyłącze wodociągowe;  dane do szamba szczelnego;  projekt odwiertów zasilających pompę ciepła; 3) INSTALACJE ELEKTRYCZNE  ( projekt budowlany i projekt wykonawczy);  budynek:  instalacji elektrycznej ( oświetleniowej i zasilającej);  instalacji odgromowej;  instalacji zasilania awaryjnego UPS;  teren:  oświetlenia terenu i podświetlenia budynku; 4) INSTALACJE TELETECHNICZNE  Projekt budowlany i projekt wykonawczy;  instalacji okablowania strukturalnego komputerowego i telefonicznego;  instalacji kontroli dostępu;  instalacji systemu monitoringu obiektu CCTV;  instalacji przyzywowej;  serwerowni;  inst. oddymiania SAP ; 5) PROJEKTY SPECJALISTYCZNE  projekt dźwigu osobowego;  projekt instalacji PV ;  PROJEKT DROGI DOJAZDOWEJ I PARKINGU  PROJEKT ZIELENI 4. Zamierzona inwestycja polega na budowie budynku o funkcji administracyjno-biurowej, która obejmuje:  przebudowę budynku istniejącego,  nadbudowie istniejącego budynku o 1 kondygnację,  dobudowę stylizowanego na fronton dworu Szwejcerów portyku wejściowego z tarasem,  dobudowę funkcjonalnego, trzy kondygnacyjnego ryzalitu od strony północnej,  przebudowę drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym, budowę parkingów oraz budowę dojść do budynków (chodników),  wykonanie niezbędnej infrastruktury zewnętrznej uzbrojenia terenu (m.in.: przebudowę istniejących przyłączy i budowę nowych przyłączy, przebudowę istniejących i budowę nowych instalacji zewnętrznych),  budowie drobnych form architektonicznych: pylonu z logo Gminy Rzeczyca wraz z opisem towarzyszącym (o treści uzgodnionej uprzednio z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu budowlanego), ogrodzenia terenu, ławek etc.,  wykonaniu oświetlenia terenu oraz podświetlenia pylonu i budynku,  wykonanie oczyszczenia terenu z karczowaniem i wycinką drzew kolidujących z budową,  wykonanie nowej parkowej zieleni niskiej.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45262700-8
45210000-2
45300000-0
45330000-9
45330000-9
45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.
Informacje dodatkowe potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w Rozdziale VII. 1.1). SIWZ
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł).
Informacje dodatkowe potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w Rozdziale VII. 1.1). SIWZ oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale VII. 2.2). c) SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę/przebudowę/ rozbudowę obiektu budowalnego, której wartości robót budowlanych w ramach jednej budowy/ przebudowy/rozbudowy wynosiła co najmniej 500.000,00 zł brutto. b) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż dysponuje:  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).  Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) – Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) – Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie projektowania oraz posiadającą wymagane uprawnienia budowlane projektowania zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) – Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie projektowania oraz posiadającą wymagane uprawnienia budowlane projektowania zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) – Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie projektowania oraz posiadającą wymagane uprawnienia budowlane projektowania zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) – Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:  potwierdzenia spełniania tych warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w Rozdziale VII. 1.1) SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII 2.2) a) i b) SIWZ. Zamawiający uzna wskazany powyżej warunek za spełniony również wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje min. dwiema, posiadającymi łącznie wyżej wymienione uprawnienia. W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający wyjaśnia, że przy dokumentowaniu posiadania uprawnień zamawiający uwzględni odpowiadające aktualnym uprawnieniom danej specjalności uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przy czym zamawiający przykładowo wskazuje, że nie uzna za odpowiadające aktualnym uprawnieniom bez ograniczeń, jeżeli uprawnienia nabyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniały do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie konstrukcji o powszechnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, a nabywający uprawnienia nie musiał posiadać wykształcenia wyższego. Zamawiający nie uzna także za odpowiadające aktualnym uprawnieniom w zakresie robót instalacyjnych uprawnień wydanych w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, jeżeli uprawniały one wyłącznie w zakresie sieci lub wyłącznie w zakresie instalacji. W przypadku wykonawców dysponujących osobami zagranicznymi zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający uzna kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wymagane doświadczenie zawodowe odnosi się do doświadczenia uzyskanego już po uzyskaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, a nie do doświadczenia, którym musi wykazać się osoba pragnąca takie uprawnienia uzyskać.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ) wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) Wykaz osób (Załącznik nr 9 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 1.2. SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; e) oświadczenia czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez podwykonawców - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego - Załącznik Nr 6 do SIWZ (jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych , 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 16 8985 0004 0020 0210 3961 0012 z adnotacją: „wadium – „Przebudowa i rozbudowa, połączona z termomodernizacją, budynku warsztatowo-biurowego na cele usług administracyjnych dla ludności”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium złożone w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana ta będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia, 4) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego, 5) nastąpi działanie siły wyższej. 6) wystąpią okoliczności niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec w szczególności: a) warunki uniemożliwiające roboty z przyczyn technologicznych b) protesty osób prawnych i fizycznych dotyczące realizacji robót na ich posesjach, 7) zajdzie konieczność dokonania zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w umowie. 2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 3 i nast., jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy musza mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 9. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z ww. przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 10. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu wykonania umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania robot zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH