Uchwała NR XXXV-280-2009 w sprawie przyjecia na 2010 rok Programu Współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca