Uchwała Nr XXVII/219/2009 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.