Uchwała Nr XXVII/218/2009 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat jak również trybu ich pobierania.