Uchwała Nr XXVI/207/2008 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.