Uchwała Nr XVIII/150/2008 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmwana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rzeczyca