UCHWAŁA  NrXIV/95/07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 06 grudnia 2007 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od środków transportowych na 2008 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225 , poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 47, poz. 557) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P. Nr 76, poz. 813) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1)   od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita

 

wysokość stawki

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

 

  603,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

 

                              1.040,00 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton            

 

1.252,00 zł

2)   od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna

Masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

12

15

1.274,00

1.306,00

15

 

1.306,00

1.331,00

Trzy osie

 

12

19

1.329,00

1.381,00

19

25

1.381,00

1.654,00

25

 

1.487,00

1.654,00

Cztery osie i więcej

 

12

25

1.381,00

1.806,00

25

 

1.806,00

2.272,00

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:     - 1.285,00 zł

4)   od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi ciągnika i rodzaju zawieszenia ciągnika:

Liczba osi i dopuszczalna

Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

12

25

1.274,00

1.329,00

25

31

1.329,00

1.487,00

31

 

1.490,00

1.795,00

Trzy osie

 

12

40

1.487,00

1.829,00

40

 

1.829,00

2.361,00

5)   od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.040,00zł


6)   od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi przyczep lub naczep i rodzaju zawieszenia przyczep lub naczep:

Liczba osi i dopuszczalna

Masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

 

Jedna oś

12

25

1.020,00

1.025,00

25

 

1.025,00

1.030,00

 

Dwie osie

12

28

1.035,00

1.040,00

28

33

1.047,00

1.052,00

33

38

                 1.057,00

1.373,00

38

 

1.222,00

1.578,00

 

Trzy osie

12

38

  956,00

 1.002,00

38

 

                1.002,00

 1.186,00

7)   od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Liczba miejsc

wysokość stawki

mniejsza niż 30 miejsc

 799,00 zł

 

równa lub wyższa niż 30 miejsc

910,00 zł

 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała ma zastosowanie do poboru podatku od środków transportowych począwszy od 01 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 

           mgr Andrzej Gwizdoń