PROTOKÓŁ Nr XIII/2007

z Sesji Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 18 października 2007

Ad.1) XIII Sesja Rady Gminy Rzeczyca rozpoczęła się o godz. 915

Sesję otworzył z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Leszek Kosiacki.

Z-ca Przewodniczącego powitał wszystkich uczestników- Radnych, Sołtysów, Kierowników jednostek gminnych oraz Pana Hieronima Hubara – Z-cę Dyrektora Departamentu Sportu i Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Następnie Z-ca Przewodniczącego oznajmił, iż na podstawie listy obecności należy stwierdzić, iż sesja jest prawomocna, zdolna do podejmowania uchwał. Nieobecni byli w tym czasie: Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Gwizdoń, Radny Paweł Wiśnik i Radny Janusz Baran. Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Załącznikiem jest także lista obecności sołtysów – załącznik Nr 2 oraz lista obecności kierowników jednostek gminnych i referatów Urzędu Gminy – załącznik Nr 3 do protokołu.

Następnie dokonano wyboru Sekretarza Sesji. Zgodnie z przyjętą zasadą, iż funkcję Sekretarza Sesji pełnią kolejno z listy radni, Sekretarzem Sesji winien być Radny Paweł Wiśnik. Jednak ze względu na nieobecność radnego, na Sekretarza Sesji Z-ca Przewodniczącego zaproponował Radnego

Kazimierza Bors. Radny wyraził zgodę, a Rada kandydaturę tę przyjęła jednogłośnie.

Następnie za-ca Przewodniczącego odczytał porządek obrad, po czym zapytał

o uwagi bądź wnioski do przedstawionego porządku.

Do porządku obrad niezgłoszone zostały żadne zmiany. Wobec tego porządek obrad przedstawił się następująco:

<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]--> Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, wybór sekretarza Sesji,

przedstawienie porządku obrad.

<!--[if !supportLists]-->2) <!--[endif]--> Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia

03września 2007r oraz z XII Sesji Nadzwyczajnej

Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27września 2007r

3) Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

4) Informacja na temat realizacji projektów w latach 2004 – 2006

w ramach ZPORR – Lokalna Infrastruktura Sportowa oraz

założenia na lata 2007 – 2013

5) Informacja na temat Projektów finansowanych z Unii Europejskiej

w latach 2007 – 2013.

<!--[if !supportLists]-->6) <!--[endif]--> Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok.

<!--[if !supportLists]-->7) <!--[endif]--> Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego

w Piotrkowie Tryb.

<!--[if !supportLists]-->8) <!--[endif]--> Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości

i porządku na terenie gminy Rzeczyca.

<!--[if !supportLists]-->9) <!--[endif]--> Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

Rzeczyca.

<!--[if !supportLists]-->10) <!--[endif]-->Podjęcie uchwały w spawie uchylenia uchwały Rady Gminy

Rzeczyca Nr XI/80/07 z dnia 03 września 2007r. w sprawie

upoważnienia Wójta Gminy Rzeczyca do wyboru banku

wykonującego bankową obsługę budżetu gminy Rzeczyca.

<!--[if !supportLists]-->11) <!--[endif]-->Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy Rzeczyca na

temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych

i pracowników samorządowych zobowiązanych do złożenia

oświadczeń o swoim stanie majątkowym.

<!--[if !supportLists]-->12) <!--[endif]-->Wolne wnioski i zapytania.

W tym czasie na Sesję przybył Radny Janusz Baran.

Ad.2) W drugim punkcie obrad miało miejsce przyjęcie protokółów

z XI Sesji Rady Gminy dnia 03 września 2007 r. i z XII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 września 2007 r. Z-ca Przewodniczącego zwrócił się z zapytaniem, czy po zapoznaniu się z protokołami, radni wnoszą do nich uwagi.

Radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokoły w przedstawionej wersji zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Ad.3) W kolejnym punkcie Sesji Pan Wójt przedstawił informację

o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy tj. od 03 września 2007 r. do

18 października 2007 r.

Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Pan Wójt przedstawiając informację dotyczącą zadań z zakresu spraw obywatelskich i społecznych zwrócił szczególną uwagę na procedurę związaną z obowiązkiem wynikającym ze stosownych ustaw – wymiany dowodów osobistych. Poinformował, że po raz kolejny wystąpi do mieszkańców Gminy, którzy nie dokonali wymiany dowodów osobistych z pismem przypominającym o obowiązku wymiany dowodu i złożeniu wniosku do 31 grudnia br.

Do chwili obecnej obowiązku wymiany dowodów na terenie naszej Gminy nie dopełniło 250 osób.

W dalszej części swojego wystąpienia Wójt Gminy przedstawiając informację w zakresie zadań oświatowych, podkreślił fakt, iż przyjętych zostało 316 wniosków w sprawie udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego. Jednocześnie poinformował, że do stypendium szkolnego gmina ze swoich środków dopłaca kwotę ponad 80 tys. zł.Pan Wójt zwrócił się z prośbą do rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli, aby dzieci otrzymujące stypendia miały zapewnione podstawowe warunki nauki i wyposażenie, gdyż środki zostały przeznaczone na te cele. Wójt poinformował, iż pojawiły się na terenach innych gmin fałszywe faktury potwierdzające zakup wyposażenia dla uczniów.

Pan Wójt omawiając stronę internetową oraz BIP Gminy Rzeczyca zwrócił się

z prośbą o składanie wszelkich uwag, co do aktualności danych przekazywanych tą metodą.

W części informacji dotyczącej ustaleń chóru i orkiestry dętej Pan Wójt poinformował, iż Proboszcz Parafii w Rzeczycy chce przekazać instrumenty muzyczne na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, aby powstała orkiestra ze stanem osobowym obecnym, jak również Wójt prosi, aby w to przedsięwzięcie aktywnie włączyła się młodzież.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że w najbliższą niedzielę o godz. 13 – tej,

w GOK odbędzie się spotkanie członków orkiestry z dyrygentem z Cielądza

i wtedy podjęte zostaną dalsze działania.

Do przedstawionej przez Wójta Gminy informacji w temacie ochrona środowiska głos zabrała Pani Radna Elżbieta Wilkońska. Oznajmiła, iż jest przeciwna ogólnie wycinaniu drzew bez uzasadnienia. Pani Radna, chciała znać powody, dla których mają być usunięte drzewa na cmentarzu czy tylko

z powodu zagrażających pomnikom na cmentarzu w Rzeczycy i na czyj wniosek wydane zostały zezwolenia w tym zakresie.

Pan Wójt udzielając odpowiedzi poinformował o procedurach związanych

z wydaniem zezwolenia na wycięcie drzew. Jednocześnie wyjaśnił, iż zezwolenia zostały wydane na wniosek Ks. Proboszcza po dokonanych oględzinach i wykonaniu stosownej dokumentacji stwierdzono, iż drzewa te są już spróchniałe i zagrażające przede wszystkim osobom przebywającym na cmentarzu jak również i pomnikom.

Następnie głos zabrał Pan Radny Jan Stańczyk. W swoim wystąpieniu nawiązał do tematu zawartego w przedstawionej przez Wójt informacji

w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pan Radny stwierdził, że procedury związane z uzyskaniem przez Inwestora decyzji trwają w naszej gminie zbyt długo tj. około 3-4 miesięcy.

Pan Radny oznajmił, iż z uzyskanych informacji w Starostwie Powiatowym

w Tomaszowie Maz. – wydanie tego typu decyzji dla inwestycji

o nieskomplikowanym charakterze, ( a takich jest większość na terenie naszej Gminy) powinno się odbyć niezwłocznie lub zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego tj. w ciągu 14 dni.

W dalszej części swojego wystąpienia Pan Radny odnosząc się do spraw związanych z wydawaniem dowodów stwierdził, iż niesłusznie jest pobierana opłata w wysokości 30.00 zł, a dowody osobiste, które są teraz wymieniane i tak będą wkrótce wymieniane na inne.

Odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego, Pan Wójt stwierdził, iż przy pobieraniu opłaty przy wymianie dowodów osobistych działa zgodnie z ustawą i jeszcze raz podkreśla, że ostatecznym terminem do złożenia wniosku

o wydanie dowodu jest 31 grudnia 2007r.

Pan Wójt w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Radnego dotyczącego wydawania decyzji o warunkach zabudowy poprosił o szczegółową informację, dotyczącą danych osobowych Inwestora, który ubiegał się o wydanie tej decyzji.

Pan Radny oznajmił, iż sprawa dotyczy inwestycji w Sadykierzu, której Inwestorem jest Pani Bogumiła Święcicka. Pan Wójt odnosząc się do tej kwestii poinformował, że takie terminy są wynikiem uzgodnień tych decyzji z innymi instytucjami. Jednocześnie Pan Wójt po zapoznaniu się z aktami sprawy inwestycji w Sadykierzu – udzieli stosownej odpowiedzi.

W dalszej części obrad głos zabrała Pani Radna Elżbieta Wilkońska.

Pani Radna nawiązała do strony internetowej oraz BIP Urzędu Gminy. Stwierdziła, iż strona ta nie zawiera aktualnych danych. Owszem na stronie są aktualne informacje z zakresu kultury i uroczystości gminnych, brak jest natomiast informacji o przetargach, o zarządzeniach Wójta czy wydanych decyzjach.

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż decyzji indywidualnych nie publikuje się na stronie internetowej. Mogą być tylko publikowane decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych.

Jeśli zaś chodzi o Zarządzenia Wójta to są one opracowywane przez pracownika Urzędu, którego obowiązkiem jest przekazanie treści zarządzenia do publikacji na stronie internetowej Panu Radosławowi Jaworskiemu.

Do powyższego punktu obrad więcej uwag nie zgłoszono.

Ad.4) Dalszym tematem obrad Sesji była informacja w sprawie realizacji projektów w latach 2004 – 2006 w ramach ZPORR – Lokalna Infrastruktura Sportowa oraz założenia na lata 2007 – 2013.

Wprowadzenia do tego zagadnienia dokonał Pan Wójt.

Podsumował między innymi pozyskiwanie środków unijnych na rozbudowę infrastruktury w latach 2004 – 2006 na terenie gminy Rzeczyca. Dzięki tym środkom zostało wybudowane wiele obiektów na terenie Gminy,

a w szczególności Gminna Środowiskowa Hala Sportowa.

Pan Wójt podkreślił, że złożenie wniosku o przyznanie środków unijnych nie dawało stu procentowej gwarancji, że Gmina je pozyska. Wymagało to wielu wysiłków pracowników gminy jak również zrozumienia u władz wojewódzkich. tzn., Urzędu Wojewódzkiego czy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W tym miejscu Pan Wójt poprosił obecnego na Sali obrad Pana Hieronima Hubara o przekazanie podziękowań Panu Witaszczyk Stanisławowi, Panu Ratuszniak Markowi , Panu Olas Stanisławowi , Panu Fisiak Włodzimierzowi

i Pani Jadwidze Beger gdyż dzięki tym ludziom, ich wsparciu i determinacji gmina Rzeczyca może być przykładem budowy obiektów sportowych.

Pan Wójt dodał również, że V-ce Marszałek Senatu Pan

Maciej Płażyński również był przychylny i wsparł swoim autorytetem budowę boiska w Roszkowej Woli. Kończąc swoje wystąpienie Wójt podziękował również Radnym za wspieranie inicjatyw w zakresie infrastruktury.

W tym czasie na salę obrad przybył Pan Andrzej Gwizdoń – Przewodniczący Rady Gminy i w dalszej części poprowadził obrady.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Z-cę Dyrektora Departamentu Sportu i Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Pana Hieronima Hubara.

W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor podkreślił, fakt, że wiele inicjatyw na terenie Gminy powstało dzięki determinacji Wójta – Pana Marka Pałasza. Wójt był bardzo częstym gościem i nadal jest częstym gościem Samorządu Województwa Łódzkiego. A bycie na bieżąco przyczynia się do dostępu do wielu informacji w sprawie pozyskania środków – ot choćby z nadwyżki budżetowej w Sejmiku.

Pan Dyrektor poinformował, że na lata 2007 – 2013 większą aprobatę

w pozyskiwaniu środków mają duże projekty, gdzie w grę wchodzi infrastruktura społeczna i turystyczna. Czasami takim projektem powinno być objęte kilka gmin.

Ot choćby budowa ścieżki rowerowej, jeżeli zostanie ona poprowadzona przez tereny pokazujące walory turystyczne i krajobrazowe czy historyczne danego regionu.

Pan Dyrektor poinformował również o możliwościach skorzystania z wielu rodzajów szkoleń organizowanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Kończąc swoje wystąpienie Pan Dyrektor podziękował w imieniu Pana Stanisława Witaszczyka za zaproszenie na Sesję.

Pan Radny Jan Stańczyk zapytał jak się układają relacje Wojewody Łódzkiego z Marszałkiem Województwa, czy w tym względzie nie mają wpływu przynależności partyjne.

Pan Dyrektor odpowiedział, że z deklaracji, które słyszy współpraca układa się bardzo dobrze. Pan Wójt dziękując za przyjazd panu Dyrektorowi, prosił

o złożenie podziękowań za pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć Dyrektorom Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Polityki Regionalnej.

Ad.5) W kolejnym punkcie obrad była przedstawiona „Informacja na temat projektów finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013.

Zagadnienia te przedstawiła Pani Monika Woźniak – Inspektor Urzędu Gminy w Rzeczycy. W związku z nowymi możliwościami korzystania

z funduszy strukturalnych UE w okresie programowania 2007 – 2013, Pan Wójt powołał grupy inicjatywne, które będą wspierać działania zmierzające do jak najlepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Grupy inicjatywne będą również poszukiwać priorytetowych zadań do realizacji

w ramach poszczególnych programów. Koordynatorem całości działań związanych z przygotowaniem projektów będzie referująca ten temat Monika Woźniak.

Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 01 października 2007 r. powołano pięć grup inicjatywnych:

Grupa I – odpowiedzialna za Infrastrukturę transportową oraz ochronę środowiska w składzie:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Kosiacka Stanisława – Przewodnicząca i członkowie

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Woźniak Monika

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Wieszkowska Urszula

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Szczur Magdalena

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Kosior Wojciech

<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->Bors Kazimierz

<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->Samiec Kazimierz

Grupa II Społeczeństwo Informacyjne w składzie:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Ochota Maria Jolanta

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Jaworski Radosław

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Socha Antoni

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Kośka Marian

Grupa III Infrastruktura społeczna – edukacyjna oraz kapitał ludzki

w składzie:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Kobacka Bogusława – Przewodnicząca i członkowie

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Sarwa Regina

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Kielan Grażyna

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Tracz Wojciech

Grupa IV – Odnowa i rozwój wsi w składzie:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Frączak Grażyna – Przewodnicząca i członkowie

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Gruda Teresa

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Gradowska Agnieszka

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Samiec Kazimierz

Grupa V – LEADER w składzie:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Ochota Maria Jolanta – Przewodnicząca i członkowie

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Socha Antoni

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Gruda Izabela

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Kośka Marian

Do zadań powołanych zespołów należy:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Przeprowadzenie szczegółowej analizy projektów współfinansowanych

w ramach programów dostępnych w latach 2007 – 2013,

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Określenie potrzeby realizacji poszczególnych projektów,

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Identyfikacja konkretnych projektów wynikająca z zakresu merytorycznego zespołu,

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Przygotowanie wykazów potencjalnych projektów, które spełnią wymogi programowe i mogą być finansowane ze środków Unii Europejskiej.

W dalszej części Informacji Pani Monika Woźniak podkreśliła fakt, że jako pierwszym bardzo ważnym dokumentem jest potrzeba opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rzeczyca na lata 2007 – 2013. Sposób programowania na lata 2007 – 2013 nakierowany jest na podejście strategiczne

i identyfikację problemów, co stwarza konieczność posiadania przez gminy dokumentu o charakterze strategicznym. Opracowanie takie winno odzwierciedlać wszystkie problemy zidentyfikowane w naszej gminie. Plan Rozwoju Lokalnego winien z pewnością zawierać zadania do realizacji określone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Rzeczyca.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata

2007 – 2013 daje gminom możliwość ubiegania się o dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych. W osiach priorytetowych: Infrastruktura transportowa; Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Społeczeństwo informacyjne; Infrastruktura Społeczna.

W ramach Infrastruktury transportowej przykładowym rodzajem projektów dla gminy to: budowa, przebudowa dróg gminnych; budowa, przebudowa ciągów pieszo – rowerowych oraz ścieżek rowerowych. W ramach działania Osi: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Gmina może przygotować projekty dotyczące budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnych, budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków; demontażu

z budynków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej elementów zawierających azbest i ich unieszkodliwianie; budowy składowisk azbestowych lub wydzielonych kwater na składowiskach celem unieszkodliwiania azbestu; rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów komunalnych.

Przykładowymi rodzajami projektów w ramach Osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne mogą być: tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu; budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturę dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy oraz modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej; budowy systemów komunikacji lub kontroli (podpis elektroniczny, elektroniczna pieczątka oraz inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych) rozwój telefonii internetowej do zastosowania w instytucjach publicznych.

Oś priorytetowa: Infrastruktura Społeczna przykładowym rodzajem projektów dla gminy to min. budowa lub przebudowa szkół w tym także ich bazy sportowej oraz innych placówek prowadzących działalność edukacyjną; zakup urządzeń przeznaczonych do nowoczesnych metod nauczania min. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, pomocne dydaktyczne.

Ponadto Pani Woźniak Monika poinformowała, że w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki występuje działanie: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Gmina może realizować projekty ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji kadr, szkolenia generalne i specjalistyczne dla kadr urzędów administracji samorządowej. Natomiast w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania. „Odnowa i rozwój wsi” pomoc finansowa będzie udzielana podmiotom z tytułu inwestycji min.

w zakresie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażeniu obiektów; kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturalnych. Poziom pomocy finansowej z EFRR OW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Z kolei w ramach działania LEADER udzielana jest pomoc dotycząca organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym; promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego, rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich; organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych

i sportowych. Podsumowując powyższe zagadnienie Pani Monika Woźniak poinformowała, że w dniu 6 września 2007 r. odbyło się posiedzenie Podregionu Wschodniego, województwa łódzkiego, na którym dokonano wyboru kandydatów do Pre – komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013. Przewodniczący Reprezentacji Regionu Wschodniego – Pan Marek Chrzanowski – Prezydent Miasta Bełchatowa na kandydatów do prac w Pre – Komitecie zgłosił Pana Marka Pałasza – Wójta Gminy Rzeczyca.

Pan Marek Pałasz zgłoszony został, jako reprezentant Wójtów

i Burmistrzów gmin i miast wchodzących w skład Podregionu Wschodniego

( dawne woj. piotrkowskie).

Pre – Komitet powołuje Zarząd Województwa Łódzkiego. W jego skład wchodzą: przedstawiciele strony samorządowej, strony rządowej, przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.

Pre – Komitet to organ opinio – doradczy instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa.

Do zadań Pre – Komitetu należą:

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->opiniowanie szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO,

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->opiniowanie projektu kryteriów wyboru projektu RPO,

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->opiniowanie projektu regulaminu pracy Komitetu monitorującego.

Informacja na temat projektów finansowanych z Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013 stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Do przedstawionego zagadnienia odniósł się Pan Radny Jan Stańczyk zwracając się z zapytaniem, kto zgłaszał nazwiska do poszczególnych zespołów, ponieważ Pana Radnego zaniepokoiło jedno nazwisko tj. Pana Mariana Kośki. Czy właśnie Pan Marian Kośka jest właściwym doradcą, który na wszystkim się zna.

W powyższej sprawie głos zabrała Pani Sekretarz. Wyjaśniła, że zgodnie ze swoimi uprawnieniami Wójt Gminy powołał w skład Zespołów pracowników Urzędu Gminy oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Ponadto wyjaśniła, iż w skład zespołów mogą również wchodzić radni oraz mieszkańcy gminy.

Do pracy w tych zespołach radni zgłosili się sami, którzy byli obecni na ostatnim posiedzeniu Konwentu Wójta Gminy. W ten sam sposób swój udział

w zespole zgłosił Pan Marian Kośka, jako uczestnik konwentu. Ponadto

Pani Sekretarz poinformowała, że lista nie jest zamknięta i można składać wniosek do pracy w zespołach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Pan Radny Jan Stańczyk, stwierdził, że gdyby wiedział o tworzeniu takich zespołów wcześniej to nie zadawałby tego typu pytań na sesji.

Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Radny Kazimierz Samiec. Wnioskując

o sprostowanie składu osobowego zespołów. Pan Radny zgłaszał swój akces pracy tylko w Zespole „ Odnowa i rozwój Wsi” natomiast jak usłyszał

w przekładanej Informacji jest również powołany do Zespołu „ Infrastruktury transportowej i Ochrony Środowiska”.

A zatem Pan Radny podkreśla fakt, iż chce nadal być Zespole, ale tylko zajmującym się „ Odnową i rozwojem wsi”.

Pan Radny Jan Stańczyk zgłosił swój akces pracy w Zespole zajmującym się w swoim programie tematyką planowania przestrzennego.

W związku z powyższym Pan Radny Jan Stańczyk wnioskował o powołanie go w skład grupy inicjatywnej „Odnowa i rozwój wsi”

Pani Radna Elżbieta Wilkońska odnosząc się do powyższych zagadnień wyraziła opinię, iż powołując składy osobowe Zespołów, brak było jakichkolwiek informacji w tym temacie.

Sprawa ta nie była przedstawiona na posiedzeniach żadnych Komisji poprzedzających Sesję.

Drugim tematem, który poruszyła Pani Radna Elżbieta Wilkońska była realizacja programu komputeryzacji szkół. Pani Radna jest temu przeciwna. Według Pani Radnej należałoby poszukać programu umożliwiającego zakup lektur, książek popularno – naukowych do bibliotek szkolnych.

Według Pani Radnej dzieci kończące szkołę podstawową nie potrafią czytać.

I to, co powiedziała nie jest żadnym sloganem, gdyż zjawisko to jest nagminne

a swoją tezę mówi w oparciu o doświadczenie z punktu nauczyciela uczącego

w szkole.

Następnie Pani Radna Elżbieta Wilkońska zadała pytanie, kiedy powstanie młodzieżowy zespół folklorystyczny. Według Pani Radnej oprócz programów na komputeryzację, (która we właściwym wymiarze również jest konieczna) są jeszcze programy na finansowanie zespołów regionalnych. W tym miejscu Pani Radna zwróciła się z uwagą do Dyrektora Hieronima Hubara uważając, iż w ramach działania programów oprócz sportu są również i inne dziedziny min. sprawa podtrzymywania tradycji rodzinnych.

Ponadto Pani Radna w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, na celowość wydawania środków unijnych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Według Pani Radnej pieniądze są wydawane na budowę obiektów sportowych dla miejscowości, w których będą one niewykorzystane z uwagi na brak młodzieży.

Odnosząc się do wystąpienia Pani Radnej głos zabrała Pani Sekretarz. Wyjaśniła, iż nie ma takiego programu jak komputeryzacja szkół. W ramach Osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne” istnieje projekt, który umożliwia tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu oraz budowę systemów teleinformatycznych dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów np. podpisu elektronicznego.

Ponadto Pani Sekretarz poinformowała, że w ramach programu „ Infrastruktury społecznej” istnieje możliwość ubiegania się o zakup pomocy dydaktycznych dla szkół.

Zabierając głos Pan Radny Wojciech Szopa zapytał Pana Wójta o cel, jaki przyświecał Wójtowi w sprawie tworzenia Zespołów. Pan Radny nie widzi najmniejszego sensu w powoływaniu tychże zespołów. Swoje stanowisko uzasadnia tym, iż Pan Wójt przed chwilą tłumaczył ile to wysiłku i trudu oraz znajomości kosztuje pozyskanie funduszy unijnych, a zatem czy takowe Zespoły spełnią swoją rolę w tym zakresie, czy nie są tylko fikcją.

Z tego, co Pan Radny zauważył, istnieje w gminie stanowisko pracy w sprawie pozyskiwania funduszy, a tym zajmuje się pani Monika Woźniak, która

z nałożonych obowiązków wywiązuje się bardzo dobrze. Czy nie bardziej właściwym posunięciem byłoby zwiększanie przez Wójta zakresu uprawnień dla referatu zajmującego się pozyskiwaniem środków unijnych, a Pani Monika Woźniak powinna sobie sama dobrać właściwych ludzi, aby mogła profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki.

W odpowiedzi na wystąpienie Pana Radnego Wojciecha Szopa głos zabrał Pan Wójt. Poprosił o pozostawienie w gestii działań Wójta, sferę organizacji i funkcjonowania pracy Urzędu Gminy.

A zatem Wójt swoim Zarządzeniem powołał Zespoły do opiniowania, zobrazowania i wykorzystania wszystkich ewentualnych możliwości pozyskiwania i wypracowania pewnych określonych kierunków w tym zakresie. Włączając szerszą ilość osób, kierowano się przede wszystkim czynnikiem informacyjnym. W skład Zespołu weszły osoby reprezentujące nasze społeczeństwo, które będą mogły zgłaszać swoje pomysły na realizowanie dostępnych programów. Sama Pani Monika Woźniak nie udźwignie tych zadań, ponieważ oprócz sprawy funduszy unijnych, zajmuje się również zamówieniami publicznymi.

Pan Radny Janusz Baran w nawiązaniu do wystąpienia Pana Wójta zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia uprawnień dla Komisji do oceny stanu dróg gminnych.

Pan Wójt oznajmił, iż Komisja ta jest Komisją opiniodawczą i nie zawsze postulaty przez nią zgłaszane mogą być realizowane w zakresie przeznaczenia danej drogi do modernizacji. Podsumowując Pan Wójt poinformował, że cieszy się, że tak duże zainteresowanie wywołała sprawa pracy Zespołach

ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Oznajmił, że skład zespołów jest nadal otwarty i wszyscy chętni mogą zgłaszać swój udział do pracy w tychże zespołach.

Do tematu związanego z realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej w latach 2007 -2013 więcej uwag nie wniesiono.

Pan Przewodniczący Rady podziękował Panu Dyrektorowi Hubar Hieronimowi za przyjazd na Sesję Rady Gminy Rzeczyca oraz za przybliżenie tematyki związanej z pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.

W tym momencie na wniosek Pana Radnego Jana Stańczyka, Pan Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach Sesji. Po przerwie przystąpiono do dalszych obrad.

Ad.6) Dalszy punkt Sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. Wyjaśnienia w tym temacie udzieliła Pani Skarbnik Gminy – Grażyna Frączak.

Poinformowała, że projekt uchwały został dość szczegółowo omówiony na poszczególnych Komisjach. Pani Skarbnik zaznaczyła na co miały wpływ zmiany wprowadzone do projektu uchwały. W sprawie zmiany budżetu. Plan dochodów budżetu gminy zwiększył się o kwotę 34.089,00 zł, natomiast zmniejszy się o kwotę 288,72 zł i po tych zmianach wynosi 12.152.709,00 zł.

Zmianie uległ również plan wydatków, który zwiększył się o kwotę

102.123,46 zł. Wydatki z budżetu gminy zmniejszyły się o kwotę: 68.323,18 zł. Po tych zmianach plan wydatków wynosi 13.477.446.00 zł.

Podstawową zmianę, która zdecydowała, że zostały wprowadzone zmiany do budżetu było to, że zostały wprowadzone wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów. Część kwoty 71.000,00 zł będzie pokrywane z budżetu państwa w wysokości 34.089,00 zł natomiast pozostała kwota w wysokości 36.911.00 zł zostanie przeznaczona z budżetu gminy.

Do niniejszego tematu nie było zgłoszonych pytań ani uwag.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził jej przegłosowanie.

Uchwała Nr. XIII/86/07 została jednogłośnie 14 głosami „za” – 1 radny nieobecny na Sesji. Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.7) Kolejnym punktem Sesji był projekt uchwały w sprawie powołania ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na kadencję w latach 2008 – 2011.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji opiniującej kandydatów na ławników – Pana Radnego – Kazimierza Samca.

Pan Radny poinformował, że zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych mija kadencja ławników w bieżącym roku, dlatego też należy podjąć uchwałę w sprawie powołania ławników na kolejną kadencję.

Powołany Zespół w składzie: Pan Andrzej Gwizdoń, Pani Wiesława Gierach

i Pan Samiec Kazimierz dokonali oceny kandydata na ławnika Pana

Jacka Zakrzewskiego rekomendowanego przez OSP w Rzeczycy. Pan Radny omówił kryteria, jakie powinien spełniać kandydat na ławnika zgodnie z ustawą. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Po zasięgnięciu opinii z Policji oraz wystąpieniu kandydata do Centralnego Rejestru Skazanych celem wskazania czy nie był karany sądownie, uznano, iż nie ma żadnych przeciwwskazań.

Jak wynika z załączonych dokumentów Pan Jacek Zakrzewski posiada czystą kartotekę. Ponadto Pan Radny poinformował, że Pan Jacek Zakrzewski spełnia pozostałe kryteria takie jak wiek, wykształcenie, stan zdrowia oraz posiada dobrą opinię mieszkańców gminy. Udziela się również społecznie – jest członkiem OSP w Rzeczycy – pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu OSP.

Następnie głos zabrała Pani Sekretarz, informując, że oprócz wymienionych przez Pana Kazimierza Samca kryteriów, zgodnie z art. 162§4 ustawy

o kandydatach na ławników; Rada Gminy zasięga opinii Policji. Z takim pismem wystąpiono do policji w Czerniewicach. W odpowiedzi zostało przesłane postanowienie, które Pani Sekretarz odczytała na Sesji. Z treści postanowienia wynika, że brak jest przeciwwskazań do ubiegania się Pana

Jacka Zakrzewskiego na ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Następnie Pan Przewodniczący zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru ławnika.

Do udziału w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Pan Radny Jan Stańczyk; Pan Radny Wojciech Tracz oraz Pan Radny Andrzej Kępa. Po ukonstytuowaniu się Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Radny Andrzej Kępa zaś Pan Jan Stańczyk i Pan Wojciech Tarcz pozostali członkami Komisji. Następnie na ręce Przewodniczącego Komisji został przekazany protokół, karty do głosowania oraz urna. Pan Przewodniczący Komisji Andrzej Kępa zapoznał zebranych z objaśnieniami w sprawie głosowania. Aby dokonać wyboru kandydata należy postawić znak „x” w polu przy słowie „tak”.

Aby odrzucić kandydata należy postawić znak „x” w polu przy słowie „nie”. Niepostawienie znaku „x” w żadnym polu powoduje nieważność głosu.

Po przeprowadzeniu głosowania Radny Andrzej Kępa – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji, z którego wynika, że Pan Jacek Zakrzewski otrzymał 12 głosów „tak”. W trakcie glosowania na Sali obrad było obecnych 12 radnych.

Do protokołu wniósł uwagę Pan Radny Wojciech Szopa. Zwrócił uwagę na zapis w protokole, że Komisja Skrutacyjna stwierdza wybór ławnika. Według Pana Radnego, dopiero Uchwała Rady Gminy może stwierdzić wybór ławnika.

Pan Przewodniczący Rady uznał, iż jest to drobny niuans w zapisie w protokole, po czym przystąpił do odczytania projektu uchwały.

Uchwała Nr. XIII/87/2007 została podjęta 12 glosami „za”. Uchwała wraz

z protokołem Komisji Skrutacyjnej oraz kartami do głosowania stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.8) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczyca” był kolejnym punktem obrad Sesji.

Zagadnienie to omówiła Pani Sekretarz Gminy Maria Jolanta Ochota, informując, że tematyka ta była szczegółowo omawiana i analizowana na poszczególnych komisjach. Pani Sekretarz przypomniała, że Regulamin uchwala Rada Gminy, co wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zakres przedmiotowego regulaminu jest również określony w tejże ustawie, regulamin podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Jednocześnie Pani Sekretarz podkreśliła, iż celem uchwalenia regulaminu jest umożliwienie wprowadzenie na teren gminy Rzeczyca od

01 stycznia 2008r. podmiotów innych niż Zakład Usług Komunalnych, które by mogły realizować odbiór odpadów od mieszkańców gminy Rzeczyca.

W regulaminie zostały określone urządzenia, w jakich winny być składowane odpady oraz częstotliwość ich wywozu.

Ponadto Pani Sekretarz poinformowała, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt regulaminu musi być zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Przekładany Państwu Radnym projekt regulaminu został zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. pozytywnie.

Pan Radny Jan Stańczyk zabierając głos nawiązał do §10 regulaminu. Zgodnie z jego zapisem, który brzmi „ Naprawy samochodów powinny być przeprowadzone w specjalistycznych warsztatach.

Doraźna naprawa samochodów i innych pojazdów może odbywać się poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgonie z przepisami

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.” Cytując powyższy zapis Pan Radny zapytał jak taki zapis ma zastosowanie do ciągników.

Udzielając odpowiedzi Pani Sekretarz powołała się na zapis w ustawie, która obliguje gminę do odniesienia się w tym aspekcie do samochodów. Nie ma natomiast w ustawie wzmianki o ciągnikach.

Jednakże zapis §10 regulaminu ma również zastosowanie w przypadku naprawy ciągników. Można uogólnić, iż dotyczy on wszystkich pojazdów mechanicznych.

Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Radny Wojciech Szopa.

Według oceny Pana Radnego nadal nie uwzględniono w regulaminie sprawy związanej z wywożeniem nieczystości ciekłych, czyli szamb. Czy mają być wywożone na pola? Ponadto Pan Radny zauważył, że regulamin wprowadza dwie zasadnicze zmiany, a mianowicie rodzaj pojemników na odpady oraz częstotliwość ich opróżniania. Pan Radny zapytał, dlaczego nowe podmioty, które zaczną działać od 01.01.2008 r. nie mogą opróżniać istniejących kontenerów, jak również, dlaczego firmy zewnętrzne będą opróżniać pojemniki dwa razy rzadziej niż dotychczas wykonywał tę usługę ZUK.

Ponadto Pan Radny prosił o jasne określenie, jaka jest polityka śmieciowa gminy, o poinformowanie o zmianach w tej kwestii wszystkich sołtysów.

Nawiązując do informacji przedłożonej na Komisjach przez Dyrektora ZUK

o kosztach związanych z gospodarką śmieciową Pan Radny stwierdził, iż są one abstrakcyjne w porównaniu z kosztami sprzed dwóch lat.

Pan Radny uważa, iż gmina powinna zabiegać o fundusze unijne, co na pewno zmniejszyłoby koszty związane z zakupem samochodu bądź wagi.

Do wystąpienia Pana radnego odniosła się Pani Sekretarz. Wyjaśniła, iż kalkulację związaną z kosztami wysypiska wykonał Pan Dyrektor ZUK i sądzi, że została wykonana prawidłowo, gdzie zostały uwzględnione wszystkie czynniki tj. stopień inflacji, zakup wagi oraz samochodu.

Natomiast udzielając odpowiedzi w sprawie wywozu tzw. szamb, uznała, iż wniosek Pana Radnego jest słuszny i po ewentualnym przegłosowaniu autopoprawki do regulaminu należy precyzyjnie określić miejsce wywozu nieczystości ciekłych.

Jeszcze raz poinformowała, iż od 01.01.2008r. na terenie gminy Rzeczyca odbiorem odpadów nie będzie zajmował się ZUK, lecz firmy zewnętrze. Zmiana ta jest podyktowana czynnikiem ekonomicznym, gdyż na chwilę obecną gmina dofinansowuje w znacznej wysokości gospodarkę opadami. Przypomniała również, że obowiązkiem każdego mieszkańca jest składowanie odpadów i ich odbiór. Pan Radny Jan Stańczyk zwrócił się z zapytaniem, kto ingerował w śmieci, aby Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych zwiększył aż o 50% wywóz kontenerów. Skąd to się wzięło? Czy nagle śmieci przybyło, czy było to podyktowane pod kątem oddania tejże działki podmiotom gospodarczym, czyli firmom zewnętrznym. Pan Radny odniósł się również, że w wyniku tak przedstawionej kalkulacji zostaną obciążeni kosztami przede wszystkim mieszkańcy gminy. Pan Radny uważa, iż zadaniem gminy jest utrzymanie obecnego wysypiska, za które gmina otrzymała wysoką nagrodę.

Czy nie należałoby się zastanowić nad dalszą jego eksploatacją mając na uwadze to, iż monitoring zlikwidowanego składowiska ma trwać ok. 10 lat.

W tym miejscu głos zabrała Pani Sekretarz wyjaśniając, iż Zakład Usług Komunalnych nie tylko w Rzeczycy nie jest najtańszym podmiotem odbierającym śmieci. Przyjmując, że wzrosły o 500% opłaty odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego, oraz innego rodzaju usługi – firma zewnętrzna pobierze opłatę w wysokości ok.12 zł. od pojemnika, natomiast ZUK pomijając wersję kalkulacji 2008r. (gdzie jest zakup wagi i samochodu), bazując na kalkulacji roku 2009 stawka wywozu śmieci przez ZUK będzie dużo większa niż usługę tę miałaby wykonywać firma zewnętrzna. Zdaniem Pani sekretarz stawka firm zewnętrznych będzie zawsze niższa niż stawka ZUK z uwagi na fakt, iż firmy te są wyspecjalizowane w tej dziedzinie gdyż posiadają one odpowiednią bazę, sprzęt oraz pracowników. Koszty w tak dużych firmach będą zawsze mniejsze w porównaniu do małych firm takich jak Zakład Usług Komunalnych. Wiadomym jest również, to, iż firm zewnętrznych zajmujących się odpadami jest na rynku dużo i ceny są na tym polu konkurencyjne.

Nawiązując do wypowiedzi zarówno Pana Radnego Wojciecha Szopy jak

i Pana Radnego Jana Stańczyka, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych na utrzymanie lub rozbudową dotychczasowego wysypiska Pani Sekretarz poinformowała, iż ze wstępnej analizy programów na lata

2007 -2013 nie wynika, że można by ubiegać się o pozyskanie środków na powyższe cele.

Zabierając głos Pan Radny Wojciech Szopa wnioskuje, aby kalkulacja kosztów została uwiarygodniona, i doposażyć Zakład Usług Komunalnych być może przy mniejszym dofinansowaniu z budżetu gminy. Swoje stanowisko uzasadnia tym, iż przy wzroście cen i obciążeniu nimi producentów śmieci, odpady te będą składowane w lasach bądź w rowach i nastąpi niekontrolowany ich wywóz.

Do powyższych zagadnień głos zabrał Pan Wójt. Na wstępie stwierdził, iż przysłuchując się wypowiedziom uzmysławia sobie jak ciężko jest zmienić świadomość i lokalne przyzwyczajenia. Gdyby Panowie Radni wydawali swoje własne pieniądze na dofinansowanie gospodarki śmieciowej, takiej dyskusji by nie było. Lecz są wydawane pieniądze społeczne. Aktualnie każdy mieszkaniec płaci za śmieci miesięcznie 60 gr. Przyjmując założenie, że gospodarstwa są

4 osobowe stanowi to kwotę 2.40 zł. m – cznie. Gmina do każdego mieszkańca, co miesiąc dokłada 2.05 zł. Obecnie każdy mieszkaniec powinien płacić m-cznie 2.70 + VAT. Rocznie gmina dopłaca 130 tys. zł. Pojawia się pytanie czy gmina środki te winna wydać na inwestycję czy na gospodarkę śmieciową.

Pan Wójt postawił wniosek do Państwa Radnych o zmianę systemu odbioru odpadów, gdyż gmina w obecnych uwarunkowaniach nie jest w stanie dalej tego ciągnąć. Powyższe spowodowane jest polityką naszego państwa. Gmina nie wypełniła dyrektyw unijnych. Brak selektywnej zbiórki odpadów

u źródła. Gmina prowadzi selektywną zbiórkę na składowisku odpadów stałych lub przez dzieci. 500% wzrost opłat jest spowodowany brakiem prowadzenia recyklingu, brakiem spalarni śmieci. Są to kary nałożone na Polskę przez Unię Europejską gdyż Unia musi wymóc na Polsce selektywną zbiórkę odpadów.

Pan Wójt poinformował, iż obowiązkiem każdego mieszkańca jest regulowanie należności za usługi wykonane na jego rzecz. Poinformował również o fakcie, iż, pomimo że gmina dopłaca do każdego mieszkańca 2.05 zł do odbioru odpadów, to i tak Mieszkańcy zalegają z zobowiązaniami wobec ZUK na kwotę ok. 10 tys. zł. W ten sposób nie da się dalej prowadzić ekonomicznej gospodarki.

Następnie zwracając się do Pana Radnego Wojciecha Szopy prosił, aby nie twierdzić, iż Dyrektor ZUK zwiększył koszty. Pan Dyrektor wykonał tylko symulację i z całą stanowczością nie było takiego zamysłu, aby zawyżyć koszty. Kalkulacja przedstawiona przez Dyrektora zawiera wszystkie koszty, jakie powinny być poniesione, aby Zakład Usług Komunalnych mógł funkcjonować

Jeżeli Dyrektor przedstawiając kalkulację wprowadziłby w błąd Państwa Radnych – Wójt wyciągnąłby wobec Dyrektora daleko idące konsekwencje do zwolnienia włącznie. Jednakże Pan Wójt jest przekonany, że kalkulacja została wykonana rzetelnie i jest odzwierciedleniem faktycznych kosztów ( zakupy są duże: - pojemniki, samochód, waga).

Pan Wójt poinformował, że z rozmowy z Panem Jackiem Bojdo – dyrektorem firmy zajmującej się odbiorem odpadów wynika, iż gdyby jego firma zabierała

z terenu gminy Rzeczyca odpady, nie byłaby zainteresowana składowaniem ich na składowisko w Roszkowej Woli. Powyższe uzasadnia czynnikami ekonomicznymi, gdyż wiąże się to z zatrudnieniem dwóch pracowników przez firmę, kosztami składowania odpadów itd.

Mając na uwadze te hektary terenu w Roszkowej woli, Pan Wójt nie bierze

w ogóle pod uwagę możliwości jego sprzedaży. Chętnych na zakup byłoby na pewno wielu z przeznaczeniem na składowisko odpadów. Jednakże Wójt nie pozwoli, na to, aby gminie, a szczególnie mieszkańcom Roszkowej Woli, bądź Jeziorca „zafundować” górę śmieci, z terenu całego regionu. Mając powyższe na uwadze Pan Wójt poinformował, że w każdym sołectwie odbędą się zebrania,

i mieszkańcy o zmianach zostaną poinformowani. Każdy producent śmieci otrzyma informację w formie broszurki.

Podsumowując swoje wystąpienie Pan Wójt zwrócił się do Państwa Radnych

o przemyślane podjęcie tak ważnej decyzji, gdyż w dotychczasowym systemie zbiórki śmieci przez ZUK trzeba mieć na uwadze zabezpieczenie dotacji

w kwocie ok. 300 tys. zł. Czy te środki nie powinny być wydane na inne cele.

Ot choćby budowę dróg czy przygotowań do kanalizacji.

Pan Wójt podkreślił, że gmina nie może zarabiać, ale nie może też ponosić kosztów. A zatem trzeba mieć silną odwagę i determinację w podejmowaniu decyzji. Ale musi być również przejaw rachunku ekonomicznego.

Do wystąpienia Pana Wójta zabrał głos Pan Radny Wojciech Szopa. Oznajmił, iż Pan Wójt nie słuchał uważnie jego wcześniejszej wypowiedzi.

Pan Radny uważa, że gospodarka odpadami winna pozostać w obrębie działania gminy. Jeszcze raz podkreślił, iż należy obciążyć kosztami ich producentów, lecz przy zmniejszonej dotacji z budżetu gminy. Czy na zakup wagi nie można zaciągnąć kredytu, skoro na inne mniej trafne inwestycje takie kredyty są zaciągane. Pan Radny zauważył, iż problemem jest nic więcej jak tylko definitywne pozbycie się przez gminę gospodarki śmieciowej.

W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt oznajmił, iż nie jest jego zamiarem pouczanie kogoś. Jeżeli chce wyzwolić jakąś kwestię to być może mówi zbyt podniesionym głosem, lecz nikogo nie obraża. Poinformował, iż nawiązując do swojego wystąpienia musi również mieć na uwadze, iż jako Wójt Gminy jest odpowiedzialny za finanse publiczne gminy. Pan Radny Jan Stańczyk zwrócił się do Przewodniczącego Rady, jako prowadzącego obrady Sesji, że powinien zwrócić Wójtowi uwagę, aby wiedział gdzie się znajdujemy. Radni nie są dziećmi do bicia i krzyczenia, na radnych. Walcząc o demokrację, każdy może mieć własne zdanie, które może wypowiedzieć i Wójt winien to uszanować.

Do powyższego odniósł się pan Wójt twierdząc, że nigdy nie było jego zamiarem krzyczenie na radnych, gdyż, jako Wójt bardzo szanuje radnych.

Zabierając głos Pani Radna Elżbieta Wilkońska w swojej wypowiedzi nawiązała do faktów, jakie miały miejsce wcześniej, w okresie, kiedy było budowane składowisko. Wiadome było, jakie trudności występowały

z lokalizacją składowiska. Wójt wówczas przekonał ówczesną Radę jak

i mieszkańców o potrzebie wybudowania tego składowiska.

Obecnie stanowisko Wójta jest zgoła inne. Pani Radna podkreśliła fakt, iż jest również za selektywną zbiórkę odpadów i ich wywożeniu. Jednak czy o tych zmianach, a przede wszystkim opłatach nie powinni być wcześniej poinformowani mieszkańcy Gminy. Pani Radna zwróciła się do Wójta

z pytaniem, dlaczego Wójt nie poinformował mieszkańców o tym fakcie na zebraniu. W ubiegłym roku Wójt twierdził, że wysypisko w Roszkowej Woli może funkcjonować do 2012 r.. Pani Radna oznajmiła, iż jako radni nie chcą fundować Mieszkańcom Gminy wysypiska dla województwa czy makroregionu.

Lecz czy nie należałoby na obecny moment, jeszcze zaczekać z wprowadzeniem firm zewnętrznych, i próbować z możliwością skorzystania środków pomocowych zmodernizować gminne wysypisko.

Drugą kwestię, którą poruszyła Pani Radna była sprawa związana ze stanu technicznym oczyszczalni ścieków. Aby oczyszczalnia mogła dalej funkcjonować wymaga ona natychmiastowej modernizacji. Zwracając się do Radnych, stwierdziła, że pod względem wywozu ścieków gmina Rzeczyca nie jest gminą przyjazną środowisku. Na ogólną liczbę 1300 gospodarstw tylko 300 gospodarstw wywozi ścieki. I tutaj zadaniem gminy jest zmiana świadomości mieszkańców w tej dziedzinie.

Wracając do kwestii związanej z gospodarką śmieciową Pani Radna stwierdziła, że o tym, iż brak jest wagi, samochodu Wójt wiedział znacznie wcześniej. Dlaczego nie podjął żadnych działań w tym kierunku. Skoro na inne cele zaciągane są kredyty to, czemu nie miałby zaciągnięty na ten cel. Pani Radna prosiła również, aby Pan Wójt nie używał określeń typu „ gratuluję radzie pomysłów” gdyż zmiana systemu gospodarki odpadami nie jest pomysłem Rady, lecz pomysłem Wójta.

Zwracając się do Przewodniczącego Rady, stwierdziła, że tylko w naszej gminie jest stosowana metoda, że Wójt o wszystkim decyduje, co ma być robione, a Rada podpisuje, a za ten stan rzeczy Przewodniczący jest odpowiedzialny.

Do powyższego odniósł się Pan Wójt, twierdząc, iż jego zdaniem jest pokazanie skali problemu, jaki jest związany z gospodarką śmieciową na terenie gminy oraz udokumentowania czynników ekonomicznych związanych z dalszym funkcjonowaniem składowiska w Roszkowej Woli. Pomimo posiadanego zezwolenia na jego eksploatację do 2012 roku – to należy mieć świadomość, że na chwilę obecną jest ono wykorzystane w 80%.

Następnie głos zabrał Pan Dyrektor ZUK Wojciech Kosior. Nawiązał do polityki związanej z powstawaniem składowisk na odpady. Twierdził, iż aktualnie jest tendencja, aby powstawały duże składowiska, kilka w kraju. Wiadomo, że koszty utrzymania składowiska typu w Roszkowej Woli znacznie wzrosną. Dlatego wnioskował, aby Rada przemyślała dogłębnie sprawę związaną z jego dalszym funkcjonowaniem. W dyskusji głos zabrała Pani

Anna Duraj Radca Prawny zapoznając zebranych z gospodarką śmieciową na terenie gminy Poświętne. Stwierdziła, iż współpraca z firmą, która zajmuje się odbiorem tychże śmieci układa się bardzo dobrze. Wszyscy mieszkańcy są zadowoleni i nie stwierdzono, aby mieszkańcy pozbywali się śmieci w sposób niekontrolowany.Za wywóz 1 pojemnika odpadów mieszkańcy płacą ok.6 zł

Następnie głos w dyskusji zabrała Pani Radna Wiesława Gierach. W swojej wypowiedzi nawiązała do Rozdziału III – punktu 13 projektu regulaminu.

A mianowicie w punkcie tym istnieje zapis, iż pojemniki na odpady komunalne winny być wystawione w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników

i podmiotu uprawnionego. Pani Radna odniosła się do swojej sytuacji, jeżeli jej posesja jest oddalona od drogi publicznej, a droga do jej posesji nie zawsze jest przejezdna, szczególnie w okresie zimy.

Zdaniem Pani Radnej tego typu sytuacje będą występować praktycznie w każdej miejscowości. Co wtedy będzie się działo z odbiorem śmieci z gospodarstw oddalonych od głównych dróg.

W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że mogą wystąpić sporadycznie przypadki, szczególnie w okresie zimowym, że drogi mogą być nie przejezdne bądź też nastąpić awaria samochodu.

Jednakże zgodnie z zapisem wywóz śmieci musi nastąpić w okresie letnim

w ciągu 24 godzin a w okresie zimowym w ciągu 48 godzin od wyznaczonego terminu. W razie wystąpienia jakichkolwiek przeszkód na Wójcie spoczywa obowiązek zorganizowania warunków, aby śmieci były na czas wywiezione.

Wiadomym, jest, że samochód o ciężarze 15 ton nie będzie wjeżdżał na drogi boczne, ale będzie obsługiwał drogi gminne, powiatowe czy też wojewódzkie.

Na koniec dyskusji Pani Sekretarz w nawiązaniu do wcześniejszego wystąpienia Pana Radnego Wojciecha Szopy wyjaśniła, iż problem wywożenia nieczystości ciekłych na pola jest zakazany i kwestia ta jest uregulowana

w ustawie o nawożeniu i ochronie gruntów rolnych. Do powyższego tematu więcej uwag nie wniesiono, a zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały

i poddał uchwałę pod głosowanie.

Uchwała Nr. XIII/88/07 została podjęta 6 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” i „przeciw” 0 głosów. W czasie głosowania na Sali obrad było obecnych 9 radnych. Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

W tym miejscu Pan Przewodniczący powitał przybyłego na Sesję gościa

Pana Romana Jagielińskiego.

Ad.9) Następnym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rzeczyca. Temat ten pod względem proceduralnym przedstawiła Pani Sekretarz. Ponieważ wpłynęła skarga na działanie Wójta Gminy to zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego skargę taką rozpatruje Rada Gminy. Wszystkie decyzje Rady Gminy zapadają w formie uchwały. Uchwała ta została przygotowana. Autorem projektu uchwały jest Komisja Rewizyjna Rady, która w imieniu Rady zbadała przedmiot skargi.

Następnie głos zabrał Pan Radny Kazimierz Samiec - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W swoim wystąpieniu poinformował Wysoką Radę, iż skarga została skierowana przez Panią Ewę Waszczuk i dotyczyła oceny prawidłowości decyzji Wójta Gminy Nr RRiZP.7635 – 33/2006 z dnia 2.01.2007r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary Panu Janowi Kamińskiemu w związku z usuwaniem bez zezwolenia drzew z terenu działek nr 189 i 190 położonych we wsi Brzeziny, stanowiących jego własność. Skarga wraz z pismem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi – Delegatura w Piotrkowie została przekazana do Komisji Rewizyjnej – celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W wyniku przeprowadzonego w dniu 23.08.2007r. postępowania Komisja Rewizyjna wstępnie orzekła, że działanie Wójta

w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia kary Panu

Janowi Kamińskiemu za usuwanie drzew bez zezwolenia było prawidłowe. Jednakże z uwagi na toczące się postępowanie prowadzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Tryb. Komisja postanowiła wydać ostateczną opinię po rozpatrzeniu skargi przez ten organ. W dniu 19.09.2007 SKO postanowiło utrzymać decyzję Wójta Gminy w mocy z uwagi na brak przesłanek do jej uchylenia. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna postanowiła zarekomendować Radzie Gminy uznanie skargi za bezzasadną

i odrzucenie zarzutu na działanie Wójta Gminy.

Do powyższego tematu nie zostały wniesione żadne uwagi i zapytania. Przewodniczący odczytał projekt uchwały, i zaproponował jej przegłosowanie.

Uchwała Nr. XIII/89/07 została podjęta 8 głosami „za”. W czasie głosowania na sali obrad było obecnych 8 radnych. Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad.10) Kolejnym tematem obrad był projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/80/07 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 03.09.2007r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rzeczyca do wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Rzeczyca.

Zagadnienie powyższe zreferowała Pani Grażyna Frączak – Skarbnik Gminy, informując, iż Rada Gminy w dniu 03.09.2007 r. podjęła uchwałę

w sprawie upoważnienia Wójta gminy do wyboru banku obsługującego budżet Gminy Rzeczyca. W uchwale tej został przywołany art.195 ustawy o finansach publicznych. Z treści tegoż artykułu wynika, że bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Toteż nie jest prawnie uzasadnione upoważnienie Wójta Gminy przez Radę Gminy do podejmowania czynności oraz podejmowania uchwały przez Radę Gminy w sprawie wyboru banku, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Te czynności są normowane przez ustawę prawo zamówień publicznych. W związku z tym obsługi bankowej budżetu Gminy będzie dokonywał bank wyłoniony zgodnie z procedurami wynikającymi z prawa zamówień publicznych. Podjęta uchwała Nr. XI/80/07

z dnia 03.09.2007r. nie ma mocy prawnej, toteż należy ją uchylić.

Do przedstawionego zagadnienia głos zabrała Pani Radna

Elżbieta Wilkońska, a mianowicie wniosła uwagę do przygotowanych uchwał. Z tego typu problemem tzn. uchylaniem podjętych już uchwał spotykamy się od dłuższego czasu. Uchwały nie są podpisywane przez radcę prawnego. Zwróciła się z pytaniem gdzie były osoby odpowiedzialne za prawo w momencie, kiedy taka uchwała była podejmowana przez Radę Gminy. Obecnie uchylając podjętą wcześniej uchwałę jest nie w porządku w stosunku do radnych, bo ten fakt

w sumie ośmiesza nie osoby odpowiedzialne za prawo, ale właśnie Radę Gminy.

W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, iż nie zawsze jest możliwość opiniowania uchwał przez radcę prawnego z uwagi na to, iż radca pracuje w Urzędzie Gminy tylko 1 dzień w tygodniu. Ponadto w ostatnim okresie Pani Radca przebywała na urlopie. Zabierając głos w dyskusji Pan Wójt prosił Radnych o nie przyjmowanie tego uchybienia do siebie.

W prawie jest tyle luk, że zdarzy się czasami tego typu nieprawidłowość.

Jednocześnie Pan Wójt, zobowiązał się do wyeliminowania tego typu nieprawidłowości w przygotowaniu projektów uchwał.

Więcej uwag nie wniesiono. Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Uchwała Nr. XIII/90/07 została podjęta jednogłośnie 8 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.11) Dalszym tematem było przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Rzeczyca za 2006 rok. Przewodniczący poinformował, że zgodnie

z art.24 h ust.2 ustawy o samorządzie gminnym – Przewodniczący Rady Gminy jest zobowiązany do przedstawienia do 30 października Radzie Gminy informacji o:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->osobach, które nie złożyły oświadczeń lub złożyły je po terminie,

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach ze wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->o działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi

nieprawidłowościami.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący poinformował, że:

<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]-->W terminie ustawowym tj. do dnia 30 kwietnia 2007r. oświadczenia majątkowe złożyli wszyscy radni.

<!--[if !supportLists]-->2) <!--[endif]-->Po dokonanej analizie należy stwierdzić, że oświadczenia zostały wypełnione prawidłowo.

<!--[if !supportLists]-->3) <!--[endif]-->Po jednym egzemplarzu zostały przekazane pismem z dnia

31 maja 2007 r. do Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz.

<!--[if !supportLists]-->4) <!--[endif]-->Oświadczenia przekazane zostały także do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Maz. które wpłynęło do Rady Gminy Rzeczyca w dniu

15 października 2007r. Pismo dotyczyło sprawozdania z analizy zawartych

w oświadczeniu majątkowym pana Marka Pałasza – Wójta gminy Rzeczyca.

W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczenia pod względem merytorycznym nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Następnie Wójt Gminy przedstawił informację na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych. tj. Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta. Obowiązek przedłożenia Radzie Gminy niniejszej informacji wynika z art.24 h ust.12 ustawy z dnia

8 października 1990 r. o samorządzie gminnym, którą to należy przedstawić do dnia 30 października każdego roku.

Zgodnie z wymogami ustawy analiza oświadczeń majątkowych winna zawierać informacje o:

<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]-->osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie;

<!--[if !supportLists]-->2) <!--[endif]-->Nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych oraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia;

<!--[if !supportLists]-->3) <!--[endif]-->Działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

Osobami zobowiązanymi do złożenia oświadczeń majątkowych były:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Maria Jolanta Ochota – Sekretarz Gminy

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Grażyna Frączak – Skarbnik Gminy

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Wojciech Kosior – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Regina Sarwa – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rzeczycy

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Antoni Socha – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy

<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->Grażyna Kielan – Dyrektor Gimnazjum w Rzeczycy

<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->Barbara Bors – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy

<!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->Elżbieta Broniarz – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy

<!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->Jadwiga Sitarz – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu

<!--[if !supportLists]-->10. <!--[endif]--> Małgorzata Gdak - Sobolewska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykierzu.

W wyniku analizy złożonych oświadczeń majątkowych ustalono, że wszystkie osoby zobowiązane do ich złożenia, złożyły oświadczenia majątkowe wraz

z kopią zeznania podatkowego za 2006 rok (PIT) i uczyniły to w ustawowym terminie tj. do 30.04.2007 r. Stwierdzone w oświadczeniach nieprawidłowości zostały poprawione poprzez założenie stosownych korekt.

Podmiot dokonujący analizy uznał, iż powyższe nieprawidłowości nie wynikają z celowego podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, nie wpływają na ogólną ocenę sytuacji majątkowej osób, w związku, z czym odstąpił od podejmowania działań przewidywanych w art.24 h ust.9 cytowanej ustawy.

Do przedstawionych Informacji uwagi nie zostały wniesione. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy stanowią załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.12) W ostatnim punkcie obrad, którym były wolne wnioski i zapytania Pan Przewodniczący zapoznał uczestników sesji z treścią pisma, które wpłynęło do niego od Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym mieście n/Pilicą.

W piśmie tym Dyrekcja zwraca się z prośbą o współfinansowanie zakupu karetek pogotowia dla potrzeb SP.ZOZ. Następnie Pan Przewodniczący odczytał treść Uchwały Nr V/189/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za

I półrocze 2007 r. Z treści uchwały wynika, iż RIO opiniuje pozytywnie informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za I półrocze. Niniejsza opinia Składu Orzekającego oparta jest na wynikach analizy przedłożonych przez Wójta Gminy Rzeczyca dokumentów i dotyczy jedynie formalno – prawnych aspektów przebiegu wykonania budżetu. Informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. Kolejnym tematem przedstawionym przez Przewodniczącego było pismo Rady Sołeckiej i mieszkańców Wsi Roszkowa Wola.

W piśmie tym mieszkańcy składają protest przeciwko decyzji Komisji Drogowej tutejszej Rady Gminy w zakresie lokalizacji środków budżetowych

i wykonywanych prac na terenie Gminy Rzeczyca. Żądaniem mieszkańców jest położenie asfaltu na drodze dojazdowej do Gminnego wysypiska odpadów

w Roszkowej Woli. Do powyższego tematu odniósł się Pan Józef Dziuba – Sołtys Wsi Roszkowa Wola. W swoim wystąpieniu stwierdził, iż na wniosek mieszkańców wsi był, jako sołtys autorem przytoczonego pisma.

Stwierdził, iż kreatywność niektórych radnych powoduje, że nie widzą faktycznej potrzeby, lecz kierują gminne środki na cele odpowiadające własnym potrzebom. Ponadto Pan Sołtys wskazał na potrzebę wykonania przy przedmiotowej drodze przepustu. Do wypowiedzi pana Sołtysa odniósł się Pan Wójt informując, iż już wkrótce problem zostanie rozwiązany z uwagi na zakończenie eksploatacji wysypiska, a tym samym nie będzie już takiego natężenia samochodów dowożących odpady.

Pan Wójt nawiązał również w swoim wystąpieniu do przedstawionego przez Przewodniczącego pisma SPZOZ w Nowym Mieście. Z uzyskanych informacji od 01 stycznia 2008 r. ma powstać nowa sieć ratownictwa medycznego.

Do Ministerstwa Zdrowia zostało wystosowane pismo Wojewody Łódzkiego, aby w Gminie Rzeczyca była całodobowa opieka tegoż ratownictwa. Oznacza to, że karetka ratownictwa medycznego stała by przy Ośrodku Zdrowia

w Rzeczycy i obsługiwałaby 3 gminy tj. Rzeczycę, Czerniewice i Inowłódz. Zadaniem Wójta byłoby zabezpieczenie lokali, które stanowiłyby zaplecze dla całodobowej obsługi.

Szpitale natomiast musiałyby wykupić usługę, aby wiedzieć gdzie zawieść pacjenta. Jednakże o szczegółach Pan Wójt nie chciałby obecnie mówić,

z uwagi, iż najpierw muszą być podjęte stosowne decyzje w Ministerstwie Zdrowia.

W tym punkcie obrad Pan Radny Wojciech Szopa zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy o stan prawny nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej

w Roszkowej Woli. Czy nieruchomość stanowi własność Wspólnoty Wiejskiej – Roszkowa Wola czy jest własnością gminy.

Pan Wójt udzielając odpowiedzi, stwierdził, iż zarówno grunt jak i obiekt znajdujący się na tej działce stanowią własność gminy Rzeczyca. W budynku jedynie mieści się punkt konsultacyjny Nowego Miasta, który udziela porad na zasadzie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W tym miejscu Pan Radny Wojciech Szopa zwrócił uwagę, iż stawiając powyższe pytanie miał na uwadze nieruchomość, na której znajdowała się szkoła, ale w budynku drewnianym.

Pan Wójt stwierdził, że również i ta nieruchomość stanowi własność gminy Rzeczyca.

Przed zamknięciem Sesji Pan Przewodniczący poprosił o pozostanie chętnych na spotkanie z Panem Romanem Jagielińskim.

Na powyższym zakończono obrady Rady Gminy, Przewodniczący dziękując wszystkim za owocne obrady zamknął XIII Sesję Rady Gminy Rzeczyca. Sesja zakończyła się o godz. 1445.

Protokołowała Sekretarz Sesji Przewodniczący Rady Gminy


Bożena Burchart Kazimierz Bors Andrzej Gwizdoń