UCHWAŁA Nr XI / 72 /07

Rady Gminy Rzeczyca

 z dnia 3 września 2007 roku

    

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej

 

      

Na podstawie art. 8 ust. 2 i  art. 18 ust. 2 pkt. 11) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego realizacji projektu międzynarodowej wymiany                        i współpracy dzieci i młodzieży i zawarcie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, zgodnie z porozumieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą                         od dnia 30 lipca 2007 roku.

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

 

          mgr Andrzej Gwizdoń