UCHWAŁA Nr XI / 71 /07

Rady Gminy Rzeczyca

 z dnia 3 września 2007 roku

 

 

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli”

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje:

 

 

 

         § 1. 1. Wyraża się zgodę na:

            1) zawarcie przez Wójta Gminy Rzeczyca umów o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.„Budowa boiska sportowego w Roszkowej Woli” do kwoty 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w ramach Programu „Blisko Boisko”, w tym:

- do kwoty  100.000,00 zł. (słownie: sto tysięc yzłotych )  ze środków Funduszu  

  Rozwoju Kultury Fizycznej

- do kwoty 200.000,00  (słownie: dwieście tysięcy złotych) ze środków  

  funduszów prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A.

      2) ustanowienie zabezpieczenia roszczeń dotyczących ewentualnego zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowach, poprzez wystawienie weksli „In blanco” Gminy Rzeczyca i podpisanie deklaracji do weksli

 

     2. Pokrycie ewentualnego zobowiązania nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr VII/46/07 Rady Gminy Rzeczyca z dnia                 27 marca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów                   o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska sportowego                        w Roszkowej Woli”

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                          mgr Andrzej Gwizdoń