UCHWAŁA Nr X /66 /07

 

Rady Gminy Rzeczyca

 

 z dnia 15 czerwca 2007 roku

 

 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek za odbieranie odpadów komunalnych

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T.j. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) Rada Gminy Rzeczyca uchwala,  co następuje:

 

 

 

 

§ 1.1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór i składowanie odpadów komunalnych stałych dla:

 

1) osób i podmiotów korzystających z kontenerów stanowiących własność Gminy Rzeczyca w następujących wysokościach miesięcznych:

 

a)  od gospodarstwa domowego                                            -   0,75 zł od osoby

 

b) od placówek handlowych i usługowych

 

- o powierzchni do 50 m2                                                 - 18,75 zł od podmiotu

 

- o powierzchni od 50 m2 do 100 m2                              - 22,50 zł od podmiotu

 

- o powierzchni powyżej 100 m2                                     - 28,75 zł od podmiotu

 

c) od  placówek gastronomicznych                                      - 21,00 zł od podmiotu

 

d) od zakładów produkcyjnych                                             - 37,50 zł od podmiotu

 

e) od nieruchomości przeznaczonej w planie

 

    zagospodarowania przestrzennego gminy

 

     na tereny letniskowe (od maja do października)                      -  1,70 zł od osoby

 

f) od innych podmiotów niewymienionych w pkt. a-e      - 18,00 zł od podmiotu

 

2) osób i podmiotów posiadających własne

 

     pojemniki o poj. 120 l                                                              -  6,25 zł od pojemnika

 

2. Do opłat określonych w ust.1 zostanie doliczony podatek od towarów i usług         ( VAT).   

 

§ 2. Za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny ustala się zniżkę          w wysokości 50% górnej stawki określonej w § 1.

 

 

 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/253/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 63 poz. 354).

 

 

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                        mgr Andrzej Gwizdoń