UCHWAŁA NR X/ 68 /07

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia  15 czerwca 2007 roku

 

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit. „h”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 74, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 21 ust. 1, 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

      § 1. Z dniem 31 sierpnia 2007 roku likwiduje się jednostkę budżetową pod nazwą „Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrowcu”.

 

       § 2. Mienie likwidowanej jednostki budżetowej przeznacza się na wyposażenie jednostki budżetowej pod nazwą „Publiczna Szkoła Podstawowa   w Rzeczycy”.

 

 

       § 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej przejmuje jednostka budżetowa pod nazwą „Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy”.

 

 

       § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

       § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Rzeczycy.

 

       § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                               mgr Andrzej Gwizdoń