UCHWAŁA NR IX/ 63 /07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 10 maja 2007 roku

 

    

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie Projektu pod nazwą: „Centrum rekreacyjno – sportowe przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy”

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c) i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 ) oraz art. 209 ust.1, 4 i 5  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

         § 1. Zaciąga się w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w łącznej wysokości do 166.485,00 zł z przeznaczeniem na prefinansowanie Projektu pod nazwą: „Centrum rekreacyjno – sportowe przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy ” w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Priorytetu 2 „Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

 

         § 2. 1. Spłata pożyczki określonej w § 1 nastąpi ze środków uzyskanych                   z budżetu Unii Europejskiej w terminach wynikających z harmonogramu spłaty pożyczki.

         2. Koszt obsługi pożyczki będzie pokrywany z dochodów własnych  Budżetu Gminy.

 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do zawarcia umowy pożyczki na prefinansowanie w imieniu i na rzecz Gminy Rzeczyca.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

 

 mgr Andrzej Gwizdoń