UCHWAŁA NR IX/ 60 /07

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia  10 maja 2007 roku

 

w sprawie udzielenia  pomocy finansowej                                                             dla Powiatu Tomaszowskiego

 

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 74, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

         § 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego w wysokości 700,00 zł (słownie złotych: siedemset) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

        

         § 2. W zamian za otrzymane środki finansowe określone w § 1 Powiat Tomaszowski dokona promocji Gminy Rzeczyca.

 

 

         § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do podpisania stosownych porozumień określających szczegółowe zasady udokumentowania przez Powiat Tomaszowski realizacji zadania wymienionego w § 1 oraz terminy przekazania pomocy finansowej.

 

 

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

         § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Rzeczycy.

 

         § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                    mgr Andrzej Gwizdoń