UCHWAŁA  Nr IX/ 59 /07

 

Rady Gminy Rzeczyca

 

z dnia 10 maja 2007 roku

 

 

w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów

 

publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rzeczyca

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14a ust. 1 i 2 i art. 17 ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658) Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczyca oraz granice ich obwodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Ustala się plan sieci oddziałów przedszkolnych (zerowych) w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczyca zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  

 

§ 3. Tracą moc:

 

1)     Uchwała Nr I/13/96 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 14 lutego 1996 roku w sprawie zmiany organizacji Publicznych Szkół Podstawowych w miejscowości Bobrowiec, Sadykierz, Lubocz oraz Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy w Roszkowej Woli, których prowadzenie jest zadaniem własnym gminy Rzeczyca,

 

2)     Uchwała Nr VII/18/99 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczyca oraz określenia granic ich obwodów (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 66, poz. 751),

 

3)     Uchwała Nr VII/19/99 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu,

 

4)     Uchwała Nr VII/21/99 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 5. Uchwała i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą do dnia 01 września 2007 roku

 

 

             Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                               mgr Andrzej Gwizdoń

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/59 /07
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 10 maja 2007 roku
PLAN SIECI ORAZ GRANICE OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RZECZYCA

Sieć publicznych szkół podstawowych obejmuje następujące 3 szkoły podstawowe i 1
szkołę filialną :
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Narcyzy śmichowskiej w Rzeczycy
ul. Ks.J.Kitowicza 4 ze Szkołą Filialną w Bobrowcu:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Narcyzy śmichowskiej w Rzeczycy
o strukturze organizacyjnej klas I-VI
Do obwodu należą miejscowości:
a) klasy I – III – Bobrowiec od Nr 56 do Nr 63, Brzeziny, Glina,
Grotowice, Kawęczyn Nr Nr 28,32, Łęg, Rzeczyca, Zawady;
b) klasy IV-VI – Bartoszówka, Bobrowiec, Brzeziny, Glina, Gustawów,
Grotowice, Kawęczyn bez Nr Nr 29,30,31, Łęg, Rzeczyca, Sadykierz od
Nr 103 do Nr 106, Zawady;
2) Szkoła Filialna w Bobrowcu o strukturze organizacyjnej klas I-III
Do obwodu szkoły naleŜą miejscowości: Bartoszówka, Bobrowiec bez Nr
56 do Nr 63, Gustawów, Kawęczyn bez Nr Nr 28,29,31,32, Sadykierz od Nr
103 do 106;
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sadykierzu Nr 51
o strukturze organizacyjnej klas I –VI
Do obwodu szkoły należą miejscowości: Brzozów, Kanice, Sadykierz bez Nr
103 do 106, Stanisławów, Wiechnowice;
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboczy Nr 3 o strukturze organizacyjnej
klas I-VI
Do obwodu szkoły naleŜą miejscowości: Brzeg, Kawęczyn Nr 29, 30,31,
Jeziorzec, Lubocz, Roszkowa Wola.

 Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/59/07
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 10 maja 2007 roku
PLAN SIECI ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RZECZYCA
1. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Narcyzy
śmichowskiej w Rzeczycy
2. Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Bobrowcu
3. Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Sadykierzu
4. Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Luboczy.