UCHWAŁA Nr IX/ 58 /07

RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 10 maja 2007 roku

 

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu

w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337)  oraz art. 59 ust. 1, 2,3, 4, 5 w związku z  art. 59ust. 6 i art. 5 c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (T.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658)  Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 1 września 2007 roku przekształca się Publiczną Szkołę Podstawową w Bobrowcu o strukturze organizacyjnej klas I-VI i oddziałem przedszkolnym w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy o strukturze organizacyjnej klas I-III i oddziałem przedszkolnym.

 

§ 2. Uczniom klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowcu zapewnia się kontynuowanie nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy.

 

§ 3. Ustrój, organizację i zasady funkcjonowania filii określi statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy                    w Rzeczycy oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej  w Rzeczycy  i w Bobrowcu.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                  mgr Andrzej Gwizdoń