UCHWAŁA Nr I/4/06

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 27 listopada 2006 roku


w sprawie powołania imiennych składów osobowych

stałych Komisji Rady Gminy w Rzeczycy


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 16, 21 ust. 1 i2 Statutu Gminy Rzeczyca uchwalonego uchwałą Nr VI/32/03 Rady Gminy Rzeczyca z dn. 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rzeczyca (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 117 poz. 1161; z 2004 r. Nr 226, poz. 2027, z 2005 r. Nr 192, poz. 1963) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

§ 1. Powołać w skład Komisji:

1) Komisja Finansów Publicznych

1). Kazimierz Bors - Przewodniczący

2) Andrzej Kępa - Członek

3). Leszek Kosiacki - Członek

4). Wojciech Szopa - Członek

5). Wojciech Tracz - Członek

2) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1). Wojciech Tracz - Przewodniczący

2) Kazimierz Chaber - Członek

3). Wiesława Gierach - Członek

4). Leszek Kosiacki - Członek

5) Piotr Pietrzak - Członek

3) Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

1). Piotr Pietrzak - Przewodniczący

2) Wiesława Gierach - Członek

3). Jan Stańczyk - Członek

4). Elżbieta Wilkońska - Członek

5) Paweł Wiśnik - Członek

4) Komisja Rewizyjna

1). Kazimierz Samiec - Przewodniczący

2) Janusz Baran - Członek

3). Kazimierz Chaber - Członek

4). Jan Stańczyk - Członek

5) Stanisław Stępniak - Członek

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.


Przewodniczący Rady Gminy


     mgr Andrzej Gwizdoń