UCHWAŁA Nr I/3/06

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 27 listopada 2006 roku


w sprawie wyboru Przewodniczących

stałych Komisji Rady Gminy Rzeczyca


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 21 ust. 4 Statutu Gminy Rzeczyca uchwalonego uchwałą Nr VI/32/03 Rady Gminy Rzeczyca z dn. 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rzeczyca (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 117 poz. 1161; z 2004 r. Nr
226, poz. 2027, z 2005 r. Nr 192, poz. 1963) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

§ 1. Na Przewodniczących poszczególnych stałych Komisji Rady Gminy Rzeczyca w głosowaniu jawnym wybrano:

1. Komisja Finansów Publicznych

- Pana Kazimierza Borsa

2. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- Pana Wojciecha Tracza

3. Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

- Pana Piotra Pietrzaka

4. Komisja Rewizyjna

- Pana Kazimierza Samca

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.


Przewodniczący Rady Gminy


    mgr Andrzej Gwizdoń