UCHWAŁA Nr I/2/06

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 27 listopada 2006 roku


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczyca


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

§ 1. Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczyca w głosowaniu tajnym wybrano Pana Leszka Kosiackiego radnego Rady Gminy Rzeczyca.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczyca.Przewodniczący Rady Gminy                                                               mgr Andrzej Gwizdoń