UCHWAŁA Nr  XLIII/ 295 /06

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 27 października 2006 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII/285/06 Rady Gminy Rzeczyca  z dnia 14 września 2006 r w sprawie zasad oraz trybu udzielania dotacji   na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, , Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.  Nr 45, poz. 319) Rada Gminy  Rzeczyca uchwala, co następuje:

         § 1. W uchwale Nr XLII/285/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad oraz trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany:

1)     skreśla się § 3,

2)     w § 6 wprowadza się ust. 2  o brzmieniu:

„2. Wójt Gminy dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem jego zgodności  z § 7,  § 8 i  § 9 niniejszej uchwały i przedkłada wniosek Radzie Gminy.”

3)     § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Dotacje przyznaje Rada Gminy Rzeczyca.”

4)     w § 12 skreśla się pkt 3 i 7,

5)     skreśla się § 13,

6)     § 20 otrzymuje brzmienie:

§ 20. Dotacje celowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz  pobrane nienależnie  lub nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

7) § 21 otrzymuje brzmienie:

         § 21. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa

Łódzkiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         

                                                                          mgr Andrzej Gwizdoń

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

W celu ułatwienia możliwości ubiegania się o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków proponuje się zmienić przyjętą uchwałę w zakresie dotyczącym udziału środków własnych.

Przedłożony projekt uchwały zakłada usuniecie warunku ubiegania się o dotację w zakresie posiadania środków własnych oraz skrócenia okresu w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z 5 lat na 3 lata.