UCHWAŁA Nr XXXIII/293 /06

 

RADY GMINY RZECZYCA

 

z dnia 27 października 2006 r.

 

 

 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( T.J. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 19  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,  z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.  Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087)  Rada Gminy Rzeczyca  u c h w a l a    c o    n a s t ę p u j e:

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1.  Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

§ 2. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Rzeczyca w tym prawa  i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

 

§ 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 

1)    ustawa- ustawę  dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu   w wodę i odprowadzaniu ścieków,

 

2)    odbiorca- odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,

 

3)    przedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,

 

4)    umowa- umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków,  o której mowa w art. 6 ustawy,

 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i odprowadzaniu ścieków.

 

Rozdział II

 

 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

 

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach

 

 

 

oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

 

   2. Poziom świadczonych usług przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa ustawa , przepisy wykonawcze do ustawy oraz pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

  3. Wymagane ciśnienie wody określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki     i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

 

§ 6. Minimalna ilość dostarczanej wody oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa z odbiorcą. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez odbiorców.

 

     § 7. Ponadto przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:

 

1)     dostawy wody do odbiorcy w ilości ustalonej w umowie, odpowiadającej jakościowo wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

 

2)     prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody

 

3)     zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

 

§ 8. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości  i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

§ 9.Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę  i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości świadczonych przez przedsiębiorstwo usług , a w szczególności do:

 

1)             utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

 

2)             zabezpieczenie instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej lub instalacji centralnego ogrzewania,

 

3)             nie zmieniania bez uzgodnień z przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej,

 

4)             utrzymywanie pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie zapewniającym jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

 

 

 

 

 

5)             utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku gdy przyłącze wodociągowe nie znajduje się w posiadaniu przedsiębiorstwa,

 

6)             wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,

 

7)             udostępnienie przedsiębiorstwu wglądu do dokumentacji technicznej oraz danych dotyczących eksploatacji własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez przedsiębiorstwo.

 

 

Rozdział III

 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania 

 

oraz rozwiązywania umów z odbiorcami

 

 

     § 10. 1.   Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć pisemną Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

 

     2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione wszystkie warunki  określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

 

     3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego  jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczona wodę  i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

 

     4. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

     5. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług dostarczania wody jak i z usług odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 

     §11. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony  lub określony.

 

     2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia   Przedsiębiorstwa od umowy.

 

     3. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy jeżeli zajdzie jeden przypadków wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy.

 

 

     4. O odstąpieniu od umowy Przedsiębiorstwo zawiadamia na piśmie odbiorcę na 30 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Termin 30 dni liczy się od daty doręczenia zawiadomienia odbiorcy.

 

     5. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

 

     §12. Zmiana odbiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy .

 

 

Rozdział IV

 

 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

 

§ 13. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

 

2. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 1 rok.

 

3. Termin płatności ustala się na 14 dni od dnia wystawienia faktury .

 

4. Wniesienie przez odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naliczonej należności.

 

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją  na poczet przyszłych należności. lub na  wniosek odbiorcy zwraca się ją  w terminie  14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

 

§  14. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

 

2. W przypadku zawarcia umowy z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych , ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego, a sumą odczytanych wodomierzy  przy punktach czerpalnych.

 

3. W przypadku braku wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych   zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy. 

 

4. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku  ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

 

 

 

 

5. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych , a w razie ich braku na podstawie umowy , jako równą ilość pobranej wody z sieci wodociągowej lub innych źródeł. 

 

§ 15. W rozliczeniach z odbiorcami Przedsiębiorstwo stosuje aktualnie obowiązujące taryfy zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Rzeczyca bądź wprowadzone  w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

 

§ 16. 1. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy z odbiorcą.

 

         2.  Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku odrębnego indywidualnego informowania odbiorców o zmianie taryf, jeżeli nowe taryfy ogłoszone zostały w trybie art. 24 ust. 7.

 

 

Rozdział V

 

Warunki przyłączania do sieci

 

 

§ 17. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się  o przyłączenie, po spełnieniu warunków przyłączenia. 

 

 

§ 18. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci. 

 

 

§ 19. 1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

 

1)     oznaczenie wnioskodawcy,

 

2)     adres podłączanej nieruchomości,

 

3)     określenie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

 

4)     określenie charakterystyki zużycia wody,

 

5)     określenie rodzaju i ilości, a przypadku przemysłowych usług również jakości odprowadzanych ścieków,

 

6)     wskazanie przeznaczenia pobieranej wody,

 

7)     charakterystykę techniczną obiektu, do którego dostarczana będzie woda,

 

8)     proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

 

2. Do wniosku , o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączeniu do sieci , powinna załączyć:

 

1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości , której dotyczy wniosek,

 

2) mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości , o której mowa w ust. 1 względem istniejącej sieci wodociągowej kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 

- 6 -

 

§ 20. 1. Przedsiębiorstwo  określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy,  w terminie nie dłuższym niż 30 dni – od dnia złożenia wniosku.

 

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

 

3. Warunki przyłączenia określają:

 

1) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej  lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

 

2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

 

3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

 

4) dopuszczalna ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

 

5) termin ważności warunków przyłączenia.

 

 

Rozdział VI

 

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych

 

§ 21. Możliwość dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych wyznacza  istniejąca sieć będąca w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowany na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 § 22. Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

 

1)  w Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

 

a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

 

b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

 

c) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych   i kanalizacyjnych,

 

d) w regulamin świadczenia usług,

 

e) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

 

2)  w Przedsiębiorstwie udostępniającym nieodpłatnie wgląd - w regulamin świadczenia usług.

 

 

 

 

Rozdział VII

 

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo                              wykonanego przyłącza

 

§ 23. 1. Zgłoszenie przyłącza do odbioru technicznego dokonuje Odbiorca usług określając co najmniej:

 

1)  dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza;

 

2)  termin odbioru proponowany przez Wykonawcę;

 

3)  inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

 

2. Po otrzymaniu zgłoszenia gotowości do odbioru Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin nie dłuższy niż 3 dni od daty zgłoszenia.

 

3. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.

 

4. Przy udziale przedstawicieli stron przeprowadzane są próby i odbiory częściowe (robót zanikających) oraz końcowe wykonanego przyłącza.

 

5. Przed zasypaniem Odbiorca ma obowiązek wykonać operat geodezyjny powykonawczy.

 

6. Z dokonanego odbioru sporządzany jest protokół odbioru technicznego przyłącza podpisywany przez przedstawicieli stron.

 

§ 24. Przedsiębiorstwo odmawia przyłączenie do sieci, jeżeli wykonane przyłącze nie spełnia warunków przyłączenia do sieci.

 

Rozdział VIII

 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług                          i odpowiednich parametrów dostarczanej wody

 

§ 25. 1. Przedsiębiorstwo może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody,  w razie:

 

1)  wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody uniemożliwiających dopływ wody;

 

2)  potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

 

3)  konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych;

 

4)  uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem;

 

5)  przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych;

 

6)  klęsk żywiołowych;

 

7)  wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 8 ustawy.

 

2. Przedsiębiorstwo odpowiada za normalne następstwa wstrzymania dopływu wody lub nieodpowiedniego ciśnienia wody.

 

 

3. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, powstałe w wyniku przerw lub ograniczeń w dostawie wody jeżeli te przerwy lub ograniczenia nastąpiły wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

 

§ 26. W czasie trwania klęski żywiołowej,  szczególnie, gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.

 

 

Rozdział IX

 

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody

 

§ 27. Odbiorca usług ma prawo do należytego poziomu obsługi. Przedsiębiorstwo ma obowiązek ciągłego monitorowania produkcji i dostarczania wody.

 

§ 28. Przedsiębiorstwo ma obowiązek powiadomić Odbiorcę usług    i właściciela sieci   o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych pisemnie lub poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie i Urzędzie Gminy:

 

1)  gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin - co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem wody;

 

2)  gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin - co najmniej na 84 godziny przed planowanym wyłączeniem wody, zapewniając zastępczy punkt poboru wody oraz podając przewidywany czas trwania prac.

 

§ 29. 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

 

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie lub osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa.

 

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego  o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

 

 

 

Rozdział X

 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

 

§ 30. 1.Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe są jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia  o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm. ) biorące udział w akcji gaszenia pożaru oraz ćwiczenia.

 

§ 31. Do poboru wody na cele przeciwpożarowe urządzeń wodociągowych służą hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne, ziemne i podziemne, których usytuowanie oznaczone jest właściwymi tablicami.

 

§ 32. Podmiot pobierający wodę na cele przeciwpożarowe zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia pisemnej informacji  Przedsiębiorstwu nie później jednak niż w terminie 7 dni o miejscu pożaru, miejscu i ilości pobrania wody.

 

§ 33. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.

 

§ 34. Rozliczanie za wodę pobrana na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy kwartalne, każde pobranie z sieci.

 

Rozdział XI

 

Postanowienia końcowe

 

 

§ 35. Traci moc uchwała Nr III/14//2002 Rady Gminy Rzeczyca z dnia                  9 grudnia 2002 r.  w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Rzeczyca  ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 76, poz. 705)

 

 

§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 37. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                        mgr Andrzej Gwizdoń

 

 

UZASADNIENIE:

 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest zadaniem własnym gminy. Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy, który zgodnie z przepisami powinien być zatwierdzony przez Radę Gminy.

 

 

Regulamin daje gwarancję organom gminy do sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją zadania, jakim jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.