UCHWAŁA  Nr  XXXVIII/ 256 /06

 

Rady Gminy Rzeczyca

 

z dnia 2 marca 2006 roku

 

 

w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Rzeczyca
na 2006 rok

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457) oraz art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( T.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

§ 1. Po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli przyjmuje się Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagród nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rzeczyca na 2006 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/ 189 /05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia        3 marca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Rzeczyca na 2006 rok

 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia..

 

 

 

 

 

 

 

             Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                  mgr Andrzej Gwizdoń

 Za..cznik
do Uchwa.y Nr XXXVIII/ 256 /06
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 2 marca 2006 roku
REGULAMIN
przyznawania dodatku za wys.ug. lat, dodatku motywacyjnego, dodatku
funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i dora.nych zast.pstw oraz nagrod nauczycielom szko.
prowadzonych przez Gmin. Rzeczyca
na 2006 rok
I. POSTANOWIENIA OGOLNE
˜ 1. Ilekro. w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela . rozumie si. przez to ustaw. z dnia 26 stycznia 1982 roku .
Karta Nauczyciela ( T.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z po.n.zm.)
2) szko.ach . rozumie si. przez to szko.y podstawowe i gimnazjum, dla ktorych organem
prowadz.cym jest Gmina Rzeczyca;
3) dyrektorze . rozumie si. przez to dyrektora jednostki, o ktorej mowa w pkt. 2),
4) oddziale . rozumie si. tak.e klas., grup.;
5) uczniu . rozumie si. tak.e wychowanka;
6) rozporz.dzeniu w sprawie wynagradzania nauczycieli . rozumie si. przez to
rozporz.dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysoko.ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogolnych warunkow przyznawania dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za prac. dniu wolnym od pracy (Dz,.U. Nr 22, poz. 181)
7) tygodniowym obowi.zkowym wymiarze godzin . rozumie si. przez to tygodniowy
obowi.zkowy wymiar godzin, okre.lony w art. 42 ust. 3 ustawy, o ktorej mowa w
pkt.1) oraz w Uchwale Nr VIII/61/03 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 10 czerwca 2003
roku w sprawie tygodniowego obowi.zkowego wymiaru godzin zaj.. nauczycieli
przedmiotow w ro.nym wymiarze godzin i nauczycieli nie wymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela;
8) wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela . rozumie si. przez to minimaln. stawk.
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikaj.c. z tre.ci za..cznika do
rozporz.dzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli, wyszczegolnionego w pkt 6).
DODATEK ZA WYS.UG. LAT
˜ 2. 1. Dodatek za wys.ug. lat przys.uguje:
1) pocz.wszy od pierwszego dnia miesi.ca kalendarzowego nast.puj.cego po
miesi.cu, w ktorym nauczyciel naby. prawo do dodatku lub wy.szej stawki, je.eli nabycie
prawa nast.pi.o w ci.gu miesi.ca;
2) za dany miesi.c, je.eli prawo do dodatku lub wy.szej stawki nast.pi.o od
pierwszego dnia miesi.ca.
- 2 .
2. Dodatek za wys.ug. lat przys.uguje nauczycielowi w pe.nej wysoko.ci tak.e:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
2) za dni nieobecno.ci w pracy z powodu niezdolno.ci do pracy wskutek choroby b.d.
konieczno.ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innych chorym
cz.onkiem rodziny, za ktore nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi.ek z
ubezpieczenia spo.ecznego,
3) urlopu macierzy.skiego.
DODATEK MOTYWACYJNY
˜ 3. W zale.no.ci od jako.ci .wiadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zada. lub
zaj.., w tym spe.nienia warunkow o ktorych mowa w ˜ 4 niniejszego regulaminu
nauczycielowi, w tym nauczycielowi, ktoremu powierzono stanowisko Dyrektora szko.y
mo.e by. przyznany dodatek motywacyjny.
˜ 4.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie osi.gni.. w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczegolno.ci:
a) uzyskanie przez uczniow z uwzgl.dnieniem ich mo.liwo.ci wysokich osi.gni..
edukacyjnych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminow i sprawdzianow, sukcesami w konkursach, turniejach, zawodach
i w olimpiadach skali powiatu, regionu i kraju,
b) prawid.owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej w tym
dokumentowanie osi.gni.. edukacyjnych uczniow
2) uzyskiwanie osi.gni.. wychowawczo opieku.czych, a w szczegolno.ci:
a) skuteczne rozwi.zywanie problemow wychowawczych uczniow poprzez
kszta.towanie postaw odpowiedzialno.ci za w.asn. edukacj., planowania w.asnej
przysz.o.ci, pracy nad sob. oraz w.a.ciwych postaw moralnych i spo.ecznych we
wspo.pracy
z rodzicami,
b) pe.ne rozpoznanie .rodowiska wychowawczego uczniow, aktywne i efektywne
dzia.anie na rzecz uczniow potrzebuj.cych szczegolnej opieki,
c) skuteczne przeciwdzia.anie agresji, patologia i uzale.nieniom,
d) aktywne i efektywne dzia.ania na rzecz uczniow potrzebuj.cych opieki,
z uwzgl.dnieniem ich potrzeb w szczegolno.ci w sta.ej wspo.pracy z rodzicami,
w.a.ciwymi instytucjami i osobami .wiadcz.cymi pomoc socjaln.
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj.cych efektami w procesie kszta.cenia
i wychowania, w szczegolno.ci poprzez adaptacj. i praktyczne stosowanie metod
nauczania i wychowania we wspo.pracy z organem sprawuj.cym nadzor pedagogiczny
oraz instytucjami wspieraj.cymi.
4) zaanga.owanie w realizacj. czynno.ci i zaj.., o ktorych mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela, a w szczegolno.ci:
a) udzia. w organizowaniu imprez i uroczysto.ci .rodowiskowych: gminnych,
powiatowych, wojewodzkich oraz ogolnopolskich;
b) udzia. w organizowaniu imprez i uroczysto.ci szkolnych,
c) udzia. w konkursach przedmiotowych lub innych,
d) opieka nad samorz.dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
dzia.aj.cymi na terenie szko.y,
- 3 -
e) inicjowanie i prowadzenie nadobowi.zkowych zada. pozalekcyjnych i
pozaszkolnych,
f) prowadzenie lekcji kole.e.skich lub innych form aktywno.ci w ramach
wewn.trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) aktywny udzia. w realizowaniu innych zada. statutowych szko.y.
5) szczegolnie efektywne wype.nianie zada. i obowi.zkow zwi.zanych z powierzonym
stanowiskiem:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie si. i wykonywanie przydzielonych
obowi.zkow,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiej.tno.ci zawodowych,
c) wzbogacenie w.asnego warsztatu pracy,
d) dba.o.. o estetyk. pomieszcze. i sprawno.. powierzonych pomocy dydaktycznych
oraz innych urz.dze. szkolnych,
e) prawid.owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi.zywanie si. z polece. s.u.bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
6) realizowanie w szkole zada. edukacyjnych, wynikaj.cych z przyj.tych przez organ
prowadz.cy priorytetow w realizowanej lokalnej polityce o.wiatowej, w szczegolno.ci
poprzez realizacj. zada. i podejmowanie inicjatyw istotnie zwi.kszaj.cych udzia. i rol.
szko.y w .rodowisku lokalnym.
2. O przyznaniu dyrektorowi dodatku motywacyjnego, poza warunkami okre.lonymi
w ust. 1 decyduj. w szczegolno.ci nast.puj.ce kryteria:
1) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szko.y:
a) osi.gni.cia uczniow szko.y : naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu,
wojewodztwa, kraju,
b) poszerzona oferta szko.y poprzez: wprowadzenie programow autorskich, innowacji
i eksperymentow pedagogicznych oraz innych rozwi.za. metodycznych,
c) dba.o.. o klimat wychowawczy szko.y poprzez rozwi.zywanie konkretnych
problemow wychowawczych, podejmowanie efektywnych dzia.a. profilaktycznych
zapobiegaj.cych zagro.eniom spo.ecznym,
d) stwarzanie warunkow sprzyjaj.cych rozwojowi samorz.dno.ci i przedsi.biorczo.ci
uczniow,
e) obecno.. szko. w .rodowisku lokalnym, udzia. w imprezach, konkursach i przegl.dach
organizowanych przy wspo.pracy z instytucjami spo.eczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna wspo.praca z Rad. Rodzicow i Samorz.dem Uczniowskim.
˜ 5. Ustala si. .rodki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla
nauczycieli w wysoko.ci 5 % ich rocznych wynagrodze. zasadniczych, a dla dyrektorow
szko. w wysoko.ci od 5 do 10 % ich rocznych wynagrodze. zasadniczych.
˜ 6. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi . dyrektor szko.y,
a dyrektorowi . Wojt Gminy, w oparciu o wymienione w ˜ 4 kryteria .
˜ 7. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje si. na czas okre.lony, nie krotszy ni.
4 miesi.ce i nie d.u.szy ni. 8 miesi.cy
- 4 -
2. Czasokresy przyznawania dodatku motywacyjnego musz. si. mie.ci. w ramach roku
bud.etowego.
˜ 8.Dodatek motywacyjny nie przys.uguje:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecno.ci w pracy;
2) w okresach przebywania na urlopie zdrowotnym,
3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym;
4) w okresach, za ktore nie przys.uguje wynagrodzenie zasadnicze.
˜ 9 . Dodatek motywacyjny wyp.aca si. z gory, w terminie wyp.aty wynagrodzenia.
˜ 10. 1. Przyznany dodatek motywacyjny mo.e by. zmniejszony lub cofni.tyw
ka.dym czasie, je.eli zajd. okoliczno.ci uzasadniaj.ce jego zmniejszenie lub cofni.cie.
2. Okoliczno.ciami uzasadniaj.cymi cofni.cie lub zmniejszenie dodatku
motywacyjnego s.:
1. przej.cie nauczyciela na urlop zdrowotny, wychowawczy lub bezp.atny,
2. ukaranie kar. porz.dkow. przewidzian. w art.. 108 Kodeksu Pracy,
3. ukaranie kar. dyscyplinarn. przewidzian. w art. 76 ust. 1 pkt 1 Karty
Nauczyciela,
4. ukaranie kar. za naruszenie dyscypliny finansow publicznych,
5. nieusprawiedliwione nieobecno.ci na posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
6. nieuzasadnione uchylanie si. i niewywi.zywanie z powierzonych zada..
3. Decyzj. dotycz.c. cofni.cia lub zmniejszenia dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela i wicedyrektora podejmuje dyrektor szko.y, a dla dyrektora Wojt Gminy.
4. Cofni.cie lub zmniejszenie dodatku motywacyjnego nast.puje z dniem pierwszego
dnia miesi.ca nast.puj.cego po podj.ciu decyzji.
DODATEK FUNKCYJNY
˜ 11. Nauczycielowi, ktoremu powierzono stanowisko dyrektora lub inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szko.y, przys.uguje dodatek funkcyjny w wysoko.ci
okre.lonej poni.ej:
Stanowisko kierownicze Miesi.cznie w z.
LP od do
1 Dyrektor szko.y licz.cej:
a) do 7 oddzia.ow w..cznie
b) 8 i wi.cej oddzia.ow
400
500
500
900
2 Kierownik .wietlicy szkolnej 60 125
˜ 12. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni s. tak.e nauczyciele, ktorym powierzono:
1) wychowawstwo klasy
2) sprawowanie funkcji opiekuna sta.u
˜ 13. Nauczycielom, ktorym powierzono wychowawstwo klasy przys.uguje dodatek
funkcyjny w wysoko.ci 60,00 z..
- 5 .
˜ 14. Nauczycielowi, ktoremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna sta.u
przys.uguje dodatek funkcyjny w wysoko.ci 40,00 z. . za ka.dego nauczyciela powierzonego
opiece.
˜ 15. Prawo do dodatku z tytu.u powierzenia stanowiska kierowniczego nie wyklucza
prawa do dodatkow, o ktorych mowa w ˜ 13 i 14.
˜ 16. Dodatek funkcyjny przys.uguje tak.e nauczycielom, o ktorych mowa w ˜11 i ˜
12 w zast.pstwie.
˜ 17. Wysoko.. dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko.y, uwzgl.dniaj.c wielko..
szko.y, jej struktur. organizacyjn. i wyniki pracy, liczb. stanowisk kierowniczych oraz inne
warunki, ustala Wojt Gminy, a nauczycielowi zajmuj.cemu inne stanowisko kierownicze .
dyrektor szko.y.
˜ 18. Wysoko.. dodatkow funkcyjnych z tytu.u powierzenia zada. okre.lonych
w ˜ 12 ustalaj.:
1) Wojt Gminy . dyrektorom, je.eli realizuj. jednocze.nie zadania wychowawcy klasy lub
opiekuna sta.u;
2) Dyrektorzy szko. . nauczycielom, ktorym powierzyli zadania wychowawcow klas lub
opiekunow sta.u.
˜ 19 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi.ca
nast.puj.cego po miesi.cu, w ktorym nast.pi.o powierzenie stanowiska kierowniczego lub
zada., o ktorych mowa w ˜ 12 a je.eli powierzenie nast.pi.o od pierwszego dnia miesi.ca .
od tego dnia.
2. Nauczycielowi, ktoremu powierzono stanowisko kierownicze lub zadania, o ktorych
mowa w ˜ 11 i ˜ 12 na czas okre.lony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up.ywem tego
okresu, a w razie wcze.niejszego odwo.ania . z ko.cem miesi.ca, w ktorym nast.pi.o
odwo.anie, a je.eli odwo.anie nast.pi.o pierwszego dnia miesi.ca . od tego dnia.
˜ 20. Dodatki funkcyjne wyp.aca si. z gory, w terminie wyp.aty wynagrodzenia.
˜ 21. Dodatek funkcyjny nie przys.uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecno.ci
w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za ktore nie przys.uguje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi.ca nast.puj.cego po miesi.cu,
w ktorym nauczyciel zaprzesta. pe.nienia z innych przyczyn obowi.zkow zwi.zanych
z powierzonym stanowiskiem lub zadaniami, a je.eli zaprzestanie pe.nienia obowi.zkow
nast.pi.o pierwszego dnia miesi.ca . od tego dnia.
˜ 22. W razie zbiegu tytu.ow do dwoch lub wi.cej dodatkow funkcyjnych
nauczycielowi przys.uguj. wszystkie.
- 6 .
DODATKI ZA WARUNKI PRACY
˜ 23.1. Nauczycielowi pracuj.cemu w trudnych, uci..liwych lub szkodliwych dla
zdrowia warunkach przys.uguje dodatek za warunki pracy.
2. Trudne, uci..liwe i szkodliwe warunki pracy okre.laj. przepisy wydane na podstawie
art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.
3. Dodatek za warunki pracy przys.uguje w nast.puj.cych wysoko.ciach:
1) za prowadzenie zaj.. rewalidacyjno-wychowawczych z dzie.mi upo.ledzonymi
umys.owo w stopniu g..bokim . 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela;
2) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta.cenia
specjalnego . 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
3) za prowadzenie zaj.. dydaktycznych w klasach ..czonych w szko.ach podstawowych
- 4 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
4) za prowadzenie zaj.. z dzie.mi upo.ledzonymi w stopniu lekkim wg odr.bnego
programu nauczania - 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela;
˜ 24. W razie zbiegu uprawnie., do wi.cej ni. jednego dodatku za warunki pracy
nauczycielowi wyp.aca si. wszystkie dodatki.
˜ 25 1. Dodatek, o ktorym mowa w ˜ 23 przys.uguje w okresie faktycznego
wykonywania pracy w warunkach trudnych lub uci..liwych oraz w okresie niewykonywania
pracy, za ktory przys.uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego,
chyba .e przepis szczegolny stanowi inaczej.
2. Dodatek wyp.aca si. w ca.o.ci, je.eli nauczyciel zrealizuje odpowiednio w warunkach
trudnych lub uci..liwych ca.y obowi.zuj.cy go wymiar zaj.., a nauczyciel, ktoremu
powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w takich warunkach ca.y obowi.zuj.cy go
obni.ony wymiar zaj...
3. Dodatek wyp.aca si. w odpowiedniej cz..ci, je.eli nauczyciel (nauczyciel zajmuj.cy
stanowisko kierownicze) realizuje w warunkach trudnych lub uci..liwych cz...
obowi.zuj.cego wymiaru lub je.eli jest zatrudniony w niepe.nym wymiarze zaj...
˜ 26. Dodatki, o ktorych mowa w ˜ 23 przyznaj. nauczycielom dyrektorzy szko.,
a dyrektorom szko. . Wojt Gminy.
˜ 27. Dodatki za warunki pracy z tytu.u pracy w warunkach trudnych i uci..liwych dla
zdrowia wyp.aca si. miesi.cznie z do.u.
GODZINY PONADWYMIAROWE I DORA.NYCH ZAST.PSTW
˜ 28. 1. Wynagrodzenie za jedn. godzin. ponadwymiarow. ustala si. dziel.c stawk.
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, powi.kszon. o dodatki za warunki pracy, je.eli w
godzinach ponadwymiarowych odbywa si. w takich warunkach, przez miesi.czn. liczb.
godzin obowi.zkowego wymiaru zaj.., ustalonego dla rodzaju zaj.. dydaktycznych,
wychowawczych lub opieku.czych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin
ponadwymiarowych.
- 7 .
2. Wynagrodzenie za jedn. godzin. dora.nego zast.pstwa oraz zast.pstwa realizowanego
przez nauczyciela zatrudnionego w niepe.nym wymiarze zaj.. ustala si.
w sposob okre.lony w ust. 1.
˜ 29. Miesi.czn. liczb. godzin obowi.zkowego lub realizowanego wymiaru zaj..
nauczyciela, o ktorej mowa w ˜ 28 ust. 1 uzyskuje si. mno..c odpowiedni tygodniowy
wymiar godzin przez 4,16 z zaokr.gleniem do pe.nych godzin w ten sposob, .e czas zaj..
poni.ej 0,5 pomija si., a co najmniej 0,5 godziny liczy si. jako pe.n. godzin..
˜ 30. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie
organizacyjnym nie przys.uguje za dni, w ktorych nauczyciel nie realizuje zaj.. z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego lub dni ustawowo wolnych
od pracy, rozpoczynania lub ko.czenia zaj.. w .rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecno.ci w pracy.
˜ 31.Godziny ponadwymiarowe przypadaj.ce w dniach, w ktorych nauczyciel nie
mog. ich zrealizowa. z przyczyn le..cych po stronie pracodawcy, w tym w szczegolno.ci
w zwi.zku z:
1) zawieszeniem zaj.. z powodu epidemii, kl.ski .ywio.owej, mrozow lub awarii
urz.dze. technicznych,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
3) delegowaniem s.u.bowym nauczyciela,
4) chorob. dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj.c. nie d.u.ej ni. tydzie.,
5) rekolekcjami
. traktuje si. jak godziny faktycznie odbyte.
˜ 32. Jako godziny faktycznie odbyte traktuje si. tak.e godziny ponadwymiarowe nie
zrealizowane z innych przyczyn, ni. wymienione w ˜ 31, je.eli na podstawie przepisow
szczegolnych przys.uguje wtedy wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego lub ustalane wed.ug zasad obowi.zuj.cych przy obliczaniu ekwiwalentu
pieni..nego za urlop wypoczynkowy.
˜ 33. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach,
w ktorych przypadaj. dni usprawiedliwionej nieobecno.ci w pracy nauczyciela, dni ustawowo
wolne od pracy lub dni przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, oraz
w tygodniach, w ktorych zaj.cia rozpoczynaj. si. lub ko.cz. w .rodku tygodnia . za
podstaw. ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje si. tygodniowy
obowi.zkowy wymiar godzin okre.lony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art.42 ust.
7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 , gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzie. pracy) za ka.dy dzie. usprawiedliwionej nieobecno.ci w
pracy lub dzie. wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za ktore przys.uguje
wynagrodzenie w tym tygodniu, nie mo.e by. jednak wi.ksza ni. liczba godzin
ponadwymiarowych przydzielona w planie organizacyjnym.
˜ 34. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zast.pstw wyp.acane
jest miesi.cznie z do.u.
- 8 .
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGROD
˜ 35. 1. Tworzy si. specjalny fundusz nagrod dla nauczycieli za ich osi.gni.cia
dydaktyczno-wychowawcze w wysoko.ci okre.lonej w art. 49 Karty Nauczyciela.
2. Z funduszu, o ktorym mowa w ust. 1, przeznacza si.
1) 30 % .rodkow na nagrody Wojta Gminy dla nauczycieli, w tym dyrektorow szko.,
2) 70 % .rodkow na nagrody dyrektorow szko..
˜ 36.Nagrody przyznawane s. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w uzasadnionych
przypadkach tak.e w innym terminie.
˜ 37. 1. Nagroda przyznana przez Wojta Gminy nosi nazw. .Nagrody Wojta Gminyh.
2. Nagroda przyznana przez dyrektora szko.y nosi nazw. .Nagrody Dyrektora Szko.yh.
˜ 38. 1. Nagroda Dyrektora Szko.y dla nauczycieli zatrudnionych w szkole mo.e
zosta. przyznana:
a) na wniosek Rady Szko.y lub Rady Rodzicow.
b) z inicjatywy dyrektora szko.y, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
2. Nagroda Wojta Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w szkole mo.e zosta. przyznana
przez Wojta na wniosek dyrektora szko.y, zaopiniowany przez Rad. Pedagogiczn., a dla
dyrektora . na wniosek pracownika o.wiaty Urz.du Gminy w Rzeczycy.
3. Wzor wniosku o przyznanie Nagrody Wojta Gminy lub Dyrektora Szko.y okre.la
za..cznik do niniejszego Regulaminu.
4. Wnioski o Nagrody Wojta Gminy nale.y sk.ada. w terminie do 15 wrze.nia.
5. Wnioski, o ktorych mowa w ust. 4 s. opiniowane przez Komisj. ds. nagrod,
powo.ywan. przez Wojta Gminy. W jej sk.ad wchodzi: przedstawiciel Komisji O.wiaty i
Spraw Socjalnych, przedstawiciel zwi.zku zawodowego i inspektor ds. o.wiaty.
˜ 39. 1. Nagrody, o ktorych mowa w ˜ 36 ust. 1 i 2 , mog. by. przyznane
nauczycielowi, ktory przepracowa. w szkole co najmniej rok oraz spe.nia co najmniej
5 z nast.puj.cych kryteriow:
1) wyro.niaj.ce wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) podejmowanie dzia.alno.ci innowacyjnej . wdra.anie nowatorskich metod nauczania i
wychowania, w tym opracowywanie autorskich programow i publikacji;
b) osi.ganie bardzo dobrych wynikow w nauczaniu poprzez zakwalifikowanie uczniow
do udzia.u w zawodach rejonowych, okr.gowych i centralnych ogolnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajmowanie przez uczniow znacz.cych miejsc w
konkursach, zawodach, przegl.dach i festiwalach rejonowych, okr.gowych,
wojewodzkich i ogolnopolskich;
c) osi.gni.cia w pracy z uczniami zdolnymi lub z uczniami maj.cymi trudno.ci w nauce,
b.d. w pracy z uczniami trudnymi wychowawczo;
d) podejmowanie dzia.alno.ci innowacyjnej w zakresie wdra.ania nowatorskich metod
nauczania i wychowania.
e) przygotowanie i organizowanie uroczysto.ci szkolnych lub o szerszym wymiarze
( .rodowiskowych itp.);
f) organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyj.. uczniow na spektakle teatralne,
koncerty, wystawy, spotkania itp.;
- 9 .
g) organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, wypoczynkowym,
kulturalnym;
2) wyro.niaj.ce wyniki w pracy opieku.czej:
a) udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej lub .yciowej;
b) zapobieganie i zwalczanie przejawow patologii spo.ecznej, w szczegolno.ci
narkomanii i alkoholizmu;
c) organizowanie wspo.pracy z organizacjami, rodzicami i innymi podmiotami w zakresie
zapobiegania przejawow patologii spo.ecznej i niedostosowania spo.ecznego dzieci
i m.odzie.y;
3) prowadzenie dzia.alno.ci pozaszkolnej, polegaj.cej na:
a) udzielaniu pomocy i wspieraniu m.odych nauczycieli, podejmuj.cych prac. w
zawodzie nauczyciela;
b) w.asnej pracy na rzecz szko.y w zakresie polepszania bazy materialnej lub
pozyskiwania sponsorow w tym celu.
c) udzia. w ro.nych formach doskonalenia zawodowego.
2. Nauczycielom pe.ni.cym funkcje kierownicze mo.e by. przyznana nagroda rownie. za:
1) wzorowe prowadzenie szko.y,
2) szczegolnie gospodarne dysponowanie .rodkami okre.lonymi w rocznym planie
finansowym,
3) pozyskiwanie .rodkow pozabud.etowych . wykorzystywanych na uzupe.nienie bazy
materialnej,
4) za prawid.ow. organizacj. pracy szko.y poprzez tworzenie warunkow do efektywnej
pracy zatrudnionych w niej pracownikow oraz systematyczne nadzorowanie pracy
wszystkich organow dzia.aj.cych w szkole.
5) inspirowanie w szkole dzia.a. w zakresie wspo.pracy szko.y z lokalnym
spo.ecze.stwem, samorz.dem, instytucj. kultury, innymi szko.ami,
6) osi.ganie wysokich wynikow w zakresie promocji szko.y i gminy na zewn.trz,
7) szczegoln. dba.o.. o powierzony obiekt o.wiatowy wraz z maj.tkiem ruchomym.
˜ 40. Wysoko.. Nagrody Dyrektora Szko.y nie mo.e przekroczy. wysoko.ci nagrody
Wojta Gminy w roku poprzednim.
˜ 41. Dyrektor i nauczyciel, ktoremu przyznana zosta.a nagroda otrzymuje dyplom.
Odpis dyplomu umieszcza si. w teczce akt osobowych.
POSTANOWIENIA PRZEJ.CIOWE I KO.COWE
˜ 42. Regulamin uzgodniono ze zwi.zkami zawodowymi.
˜ 43. Przepisy Regulaminu maj. zastosowanie do wynagrodze. nale.nych od dnia
1 stycznia 2006 roku.
Za..cznik
do Regulaminu przyznawania: dodatku za wys.ug. lat,
dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego,
dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i dora.nych zast.pstw
oraz nagrod nauczycielom szko.
prowadzonych przez Gmin. Rzeczyca
W N I O S E K
o przyznanie Nagrody Wojta Gminy/Dyrektora Szko.y*
za osi.gni.cia dydaktyczno-wychowawcze, opieku.cze i inne
Pani/Panu ........................................
Urodzonej/mu (data) .................................
Informacje o kandydacie:
1. Posiadane wykszta.cenie: .............................
2. Stopie. awansu zawodowego ..........................
3. Sta. pracy ogo.em w szko.ach ..........................
w tym sta. pracy w danej szkole ......................
4. Nazwa szko.y ....................................
5. Stanowisko, na ktorym zatrudniony jest kandydat .............
6. Dotychczas otrzymane nagrody (daty roczne)
1) Ministra Edukacji i Sportu ............................
2) Kuratora O.wiaty .................................
3) Wojta Gminy Rzeczyca ...............................
4) Dyrektora Szko.y .................................
5) Inne nagrody i wyro.nienia ...........................
7. Opinia Rady Pedagogicznej :(pozytywna . negatywna*),**)
8. Data wyra.enia opinii przez Rad. Pedagogiczn.: **)............
9. Data poinformowania zwi.zkow zawodowych szczebla szkolnego o
z.o.eniu wniosku o nagrod. **)
Nazwa zwi.zku: Data:
................................ ............
*) niepotrzebne skre.li.
**) nie dotyczy wniosku o nagrodę dla dyrektora szkoły
Uzasadnienie wniosku (konkretne osi.gni.cia od ostatnio otrzymanej
nagrody):
1. ˜ 35 ust.1 pkt.1) . wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej
.................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................
2. ˜ 35 ust.1 pkt.2) . wyróżniające wyniki w pracy opiekuńczej
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
...............................................
3. ˜ 35 ust.1 pkt.3) . działalność pozaszkolna
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
4. ˜ 35 ust.2 . działalność związana z kierowaniem szkoły ***)
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
...............
.......................................................
........................................
Organ sporządzający wniosek:
(miejscowość i data) (pieczęć) (podpis)
..................... ............ ...............
***) dotyczy wniosku o nagrodę dla dyrektora szkoły.