UCHWAŁA NR XXXVII/ 254 /06

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia  26 stycznia 2006 roku

 

w sprawie przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Rzeczyca.

 

         Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 9a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U .z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 156, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457)  oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku o przepisach wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492)  Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Uznaje się za zasadne przejęcie na rzecz Gminy Rzeczyca niżej wymienionych nieruchomości

 

1)     działki nr 539 o pow. 0,04 ha położonej we wsi Grotowice,

 

2)     działki nr 536/2 o pow. 1,13 ha położonej we wsi Grotowice,

 

3)     działki nr 684 o pow. 1,07 ha położonej we wsi Grotowice.        

 

         § 2 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

         § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                  mgr Andrzej Gwizdoń