UCHWAŁA Nr XXXVII/250/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 

 

 w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

§ 1. Wyposaża się Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy, w niżej wymienione mienie komunalne Gminy Rzeczyca:

 

1)     Oświetlenie uliczne na ul. Hubala w Rzeczycy – 5 pkt. o wartości 11.724,80 zł;

2)     Oświetlenie uliczne na ul. Niskiej w Rzeczycy – 14 pkt. o wartości 39.526,95 zł;

3)     Oświetlenie uliczne na ul. Piaskowej w Rzeczycy – 7 pkt. o wartości 16.750,37 zł;

4)     Oświetlenie uliczne na ul. Mazowieckiej w Rzeczycy - 9 pkt. o wartości
18.986,52 zł;

5)     Przyłącza wodociągowe we wsi Rzeczyca – 1 szt. o dł. 22 mb. i wartości 669,89 zł;

6)     Przyłącza wodociągowe we wsi Rzeczyca – 3 szt. o dł. 117 mb. i wartości 2004,16 zł;

7)     Przyłącza wodociągowe we wsi Grotowice – 3 szt. o dł. 138 mb i wartości 2.127,12 zł;

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                               mgr Andrzej Gwizdoń