UCHWAŁA Nr XXXVI/ 248 /05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

 

 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa budynku na centrum rekreacyjno – sportowe dla wsi Kanice, Stanisławów, Wiechnowice” w ramach Działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

 

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 ) lit. e)  i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

         § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Samorządem Województwa Łodzkiego o dofinansowanie Projektu „Przebudowa budynku na centrum rekreacyjno – sportowe dla wsi Kanice, Stanisławów, Wiechnowice” do łącznej wysokości 228.524,00 (słownie złotych: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) w ramach Priorytetu: „Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich”, Działania: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

 

 

         § 2. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy,
o której mowa  w § 1 w formie  weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

         § 3. Pokrycie zobowiązania nastąpi z dochodów budżetu Gminy w 2006 roku sklasyfikowanych: dział 758, rozdz. 75807, § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

                      mgr Andrzej Gwizdoń