UCHWAŁA  Nr   XXXVI/246 /05

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 30 grudnia 2005 r.

 w sprawie przyjęcia na 2006 rok Programu Współpracy Gminy Rzeczyca

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca

 

w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457) i t.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz.593) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się na 2006 rok Program Współpracy Gminy Rzeczyca
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz.593) prowadzącymi- na zasadach określonych w tej ustawie - działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca

 

§3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy    i  wchodzi  w  życie  z dniem jej podjęcia.      

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                      mgr Andrzej Gwizdoń

 

 

 

 

 Załącznik
do uchwały Nr XXXVI/246 /05
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 30 grudnia 2005 r.
I. WSTĘP
Do zakresu zadań gminy naleŜą przede wszystkim sprawy publiczne o zasięgu
lokalnym, a w szczególności zaspakajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.
W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią
znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyŜ skupiają
najaktywniejszych i najbardziej wraŜliwych na sprawy społeczne obywateli
danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych
w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.
Wyrazem dąŜenia Gminy Rzeczyca do współpracy z podmiotami
podejmującymi działania na rzecz społeczności lokalnej w zakresie
odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca jest niniejszy Programu
Współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na terenie Gminy
Rzeczyca w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Program stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy Rzeczyca oraz
określa zasady, zakres i formy współpracy, odbywającej się z uwzględnieniem
zasad współpracy.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr
96,poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz.593)
2. podmiotach – naleŜy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne
podmioty, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy
3. Gminie - naleŜy przez to rozumieć Gminę Rzeczyca
4. Wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Rzeczyca
5. zadaniach Gminy - naleŜy przez to rozumieć zadania publiczne Gminy,
spośród zadań określonych w art.4 ustawy.
III. CEL PROGRAMU.
1. Skuteczne i oszczędne wykonywanie zadań publicznych.
2. Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku
lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją
publiczną i organizacjami pozarządowymi.
- 2 –
3. Aktywizacja społeczności lokalnej w celu pełniejszego zaspokojenia
potrzeb mieszkańców Gminy.
IV. EFEKTY
1. Upowszechnianie modelu realizacji zadań w drodze współpracy sektora
obywatelskiego z administracją publiczną, budowanie dialogu
obywatelskiego;
2. Zwiększenie kompetencji pracowników samorządu i organizacji
pozarządowych w zakresie realizowania lokalnych programów
skierowanych w stronę rozwiązywania problemów społecznych;
3. Budowanie podstaw metodologicznych i merytorycznych dla
kształtowania strategii rozwoju gmin.
V. ZASADY WSPÓŁPRACY:
1. Zasada pomocniczości
2. Zasada suwerenności stron
3. Zasada partnerstwa
4. Zasada efektywności
5. Zasada uczciwej konkurencji
6. Zasada jawności
VI. KIERUNKI WSPÓŁPRACY
1. Biorąc pod uwagę analizę dotychczas występujących potrzeb, a takŜe
szczególną dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie
mieszkańców Gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieŜy, priorytetowym
zadaniem Gminy, przeznaczonym do realizacji przez podmioty, będzie w
2006 roku zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz
sportu.
2. Ustalenie zadania, o którym mowa w punkcie 1, nie wyłącza moŜliwości
wykonywania w 2006 roku innych zadań Gminy we współpracy
z podmiotami.
VII. FORMY WSPÓŁPRACY
1. Zlecanie przez Wójta podmiotom realizacji zadań Gminy na zasadach
określonych w ustawie .
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.
- 3 –
3. Konsultowanie przez Wójta z podmiotami, odpowiednio do zakresu ich
działania, projektów aktów normatywnych organów Gminy w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów.
4. Tworzenie przez Wójta wspólnych zespołów o charakterze doradczym
oraz inicjatywnym, złoŜonych z reprezentatywnych przedstawicieli
podmiotów oraz przedstawicieli Wójta i Rady Gminy w Rzeczycy .
5. Udzielanie pomocy podmiotom w zakresie dostępu do informacji o
moŜliwościach pozyskiwania środków finansowych z róŜnych źródeł.
6. Promocja działalności podmiotów poprzez zamieszczanie lub
przekazywanie na wniosek zainteresowanych informacji dotyczących
nowych inicjatyw na stronach internetowych Gminy oraz w mediach
lokalnych.
VIII. ZAKOŃCZENIE
W sprawach nieuregulowanych w Programie stosuje się ustawę z dnia z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
Nr 96,poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz.593), rozporządzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku ( Dz.U. Nr 193,
poz. 1891) w prawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania zadania.