UCHWAŁA  Nr XXXVI / 244 /05

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym

Gminy Rzeczyca na 2005 rok

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2, art. 109, art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890 , Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Rzeczyca  uchwala, co następuje:

 

         § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 703.343,00.

 

         2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę  10.200,00

 

         3. Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 129.046,16

 

         2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 231.263,16.

 

         3. Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

         § 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.256.172,00 oraz źródła finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

         § 4. 1. Określa się plan przychodów w wysokości 3.645.747,65 i rozchodów w wysokości 2.389.575,65 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

         2. Ustala się prognozę długu na lata 2005-2007 zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.   Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

         § 6. Określa się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

         § 7. Określa się limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.   Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 9.   Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem
Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 10. Określa się plan finansowy jednostki budżetowej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

 

         § 11. Określa się plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały

 

         § 12.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

        § 13.Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok. 

 

         § 14.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       mgr Andrzej Gwizdoń