UCHWAŁA NR XXXVI/ 243 /05

 

RADY GMINY RZECZYCA

 

z dnia  30 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXXV/232/05 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 7 grudnia 2005 roku  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej

dla Powiatu Tomaszowskiego

 

 

 

 

 

 

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym /T.j. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r.

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457)

i  art.  111 ust. 2 pkt.5) i art. 117a  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych  ( t.j.

Dz. U. z  2003  r. Nr  15  poz. 148, Nr 45, poz. 391,  Nr 65,  poz. 594,  Nr 96,  poz. 874,  Nr 166, 

poz.1611,  Nr 189,  poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890 , Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.

1291,  Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Nr XXXV/232/05 Rady Gminy Rzeczyca   

z dnia 7 grudnia 2005 roku  w sprawie udzielenia  pomocy finansowejdla Powiatu

Tomaszowskiego.       

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w

Rzeczycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  mgr Andrzej Gwizdoń