UCHWAŁA Nr XXXVI/ 242 /05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 

            Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /T.j. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457) i  art. 48 ust. 1 pkt.2) oraz art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych   ( T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr Nr 19, poz. 177, poz. Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

         § 1. Gmina Rzeczyca zaciąga w trybie zamówienia z wolnej ręki długoterminowy kredyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego
w kwocie 744 208,10 zł (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiem złotych dziesięć groszy/ z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pt.
„Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum
w Rzeczycy”. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 

 

       § 2. Kredyt zostanie zaciągnięty w roku 2006.

 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do podjęcia czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu do projektu określonego w § 1. 

 

 

       § 4. Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych Gminy tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2008- 2017 

 

       § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca. 

 

      § 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2006 rok.

 

     § 7. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

 

       § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                             mgr Andrzej Gwizdoń