UCHWAŁA  NR XXXV/ 241 /05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 7 grudnia 2005r

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz najem
na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność
Gminy Rzeczyca w trybie bezprzetargowym .

 

      Na podstawie art.18 ust.2,pkt 9,lit..”a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (T.j.z 2001r Dz.U.Nr 142,poz.1591 oraz  z 2002 r DZ.U. Nr 23 ,poz.220,Nr 62 poz.558 ,nr 113,poz.984 ,nr 153 ,poz.1271,Nr 214,poz.1806 z 2003r Dz.U.Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568 z 2004r Dz.U.Nr 102,poz.1055,Nr 116 ,poz1203,Nr 167,poz.1759 )oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami (Tj.z 2004r Dz.U.Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) Rada Gminy  Rzeczyca uchwala co następuje  :

 

§ 1.Wyraża się zgodę na wydzierżawienie oraz najem niżej wymienionych nieruchomości na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym

 

1.     Lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlową o pow. 34.5 m2 usytuowanego w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy  położonym  na działce oznaczonej nr 183/1 we wsi Roszkowa Wola.

 

2.   Lokalu użytkowego  z przeznaczeniem na  usługi telekomunikacyjne
o pow. 19 m2 usytuowanego  w budynku  stanowiącym  mienie komunalne Gminy  położonym na  działce oznaczonej nr 820 we wsi Rzeczyca ul.Tomaszowska  2

 

3.   Lokalu użytkowego z przeznaczeniem na usługi pocztowe o pow.84 m2 usytuowanego w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy położonym na działce oznaczonej nr 820 we wsi Rzeczyca ul.Tomaszowska 2

 

4.   Lokalu użytkowego z przeznaczeniem na usługi apteczne o pow.81 m2 usytuowanego w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy położonym  na działce  oznaczonej nr 820  we wsi Rzeczyca ul.Tomaszowska 2

 

5    Części nieruchomości gruntowej na prowadzenie upraw polowych
o pow.1,50 ha stanowiącej mienie komunalne gminy położonej we wsi Brzozów oznaczonej nr działki 285

 

6        Części nieruchomości gruntowej na prowadzenie upraw polowych
o pow. 2,00 ha stanowiącej mienie komunalne gminy położonej we wsi Roszkowa Wola oznaczonej nr działki 16

 

§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem  jej podjęcia.

 

Przewodniczący  Rady Gminy 

      mgr  Andrzej  Gwizdoń