Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2005_12_07_Za__cznik_nr_1___IN___1_Informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomo_ci.pdf)UCHWAŁA Nr XXXV/ 240 /05 - Załącznik nr 1 - IN - 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Radosław Bernaciak44 kB3692005-12-12 12:03
Pobierz plik (2005_12_07_Za__cznik_nr_2___IR___1_Informacja_w_sprawie_podatku_rolnego.pdf)icon UCHWAŁA Nr XXXV/ 240 /05 - Załącznik nr 2 - IR - 1 Informacja w sprawie podatku rolnego Radosław Bernaciak41 kB3722005-12-12 12:03
Pobierz plik (2005_12_07_Za__cznik_nr_3___IN___1_Informacja_w_sprawie_podatku_le_nego.pdf)UCHWAŁA Nr XXXV/ 240 /05 - Załącznik nr 3 - IN - 1 Informacja w sprawie podatku leśnego Radosław Bernaciak45 kB3932005-12-12 12:03

UCHWAŁA  Nr XXXV/ 240 /05

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia  7 grudnia 2005 roku

 

w sprawie określenia wzoru formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.,Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 z  2005 r. Nr  172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( T.j. Dz. U.  z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966, z  2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz. 1484 ) oraz art.6 ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( T.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1569 z 2005 r. nr 143, poz.1199, Nr 164, pz.1365, Nr 169 poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484 ), art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz1826 z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365 i Nr 179, poz.1484) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

 

§1. Określa się wzory informacji w sprawie:

 

 

1)       podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2)       podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3)     podatku leśnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.Określa się wzory deklaracji w sprawie: 

1) podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) podatku leśnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/13/2002  Rady Gminy Rzeczyca z dnia 09 grudnia 2002 roku  w sprawie określenia wzoru formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, oraz Uchwała Nr XII/99/03 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 04 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2002  Rady Gminy Rzeczyca z dnia 09 grudnia 2002 roku  w sprawie określenia wzoru formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzeczycy i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 roku.

 

                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                    mgr Andrzej Gwizdoń